25 februari 2021

CDA-fractie over het Sociaal Domein: een reactie

In het sociaal domein wordt door Dongen samengewerkt met de gemeenten binnen Hart van Brabant. Om goede ondersteuning te bieden aan jeugdige en volwassen inwoners dienen gemeenten maatwerkvoorzieningen in te kopen op het gebied van WMO begeleiding en Jeugdhulp. Per 1 januari 2022 moeten er nieuwe contracten zijn.

De volgende uitgangspunten voor een nieuwe regionale inkoopstrategie worden voorgesteld:

 1. Van open-einde financiering naar grip op de financiën met een meer gesloten financiering;
 2. Normaliseren. Van zorg overnemen naar het vinden van oplossingen in het gewone leven;
 3. Verbeterde lokale samenhang. Van een individualistisch en groot zorglandschap naar een overzichtelijk en kwalitatief veld zorgaanbieders;
 4. Werk (ook participatie en opleiding) is de beste zorg;
 5. Eenvoudiger en selectiever systeem. Van lange procedures naar snel op weg geholpen;
 6. Misbruik voorkomen. Van achteraf handhaven naar oneigenlijk gebruik voorkomen.

Voor de CDA-fractie waren de uitgangspunten goed en ook mooi verwoord, maar niet heel concreet. SMARTE doelstellingen werden gemist. Het gaat om veel “gemeenschapsgeld” en het is in het belang van alle inwoners en van de gemeente zelf. Daarom heeft het CDA zich hard gemaakt om de uitgangspunten aan te scherpen. Dit is in een motie verwoord die door de gehele raad is ingediend en gesteund. Hierin zijn o.a. onderstaande verzoeken aan het college opgenomen:

 • Aandacht voor resultaatgericht werken, door het scherp formuleren van de te bereiken doelen bij de opdrachtverlening, het behalen van deze doelen, zowel kwalitatief als kwantitatief, te monitoren, en te evalueren.
 • Besteed in het aanbestedingstraject naast financiële criteria ook, en vooral, aandacht aan aspecten als kwaliteit van de zorg, samenwerkingsbereidheid en flexibiliteit.
 • Geef aandacht en nadere uitwerking aan het begrip ‘normaliseren’. Denk hierbij een aan betere aansluiting op het aanbod in het ‘voorliggend veld’ en vice versa.
 • Beloon de organisaties die het goed doen (goede zorg verlenen, voldoen aan de gestelde eisen, snel resultaat bereiken, samenwerkingsgericht zijn) in positieve zin.
 • Zorg ervoor dat onze inwoners - met name de mensen die complexe zorg nodig hebben - snel geholpen (blijven) worden, voorkom wachtlijsten.

Meer weten? Of wilt u reactie geven? Mail communicatie@cdadongen.nl of App +31 6 200 402 95

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.