GEMEENTERAAD
01 oktober 2022

CDA in de raad: Dorpsteam, Cammeleur, arbeidsmigranten & armoedebestrijding

De gemeenteraad van Dongen heeft op 22 september en 29 september vergaderd over een groot aantal belangrijke onderwerpen. Op de agenda stond onder andere een contourennotie die de transformatie van het sociaal domein vormgeeft en een vernieuwd beleidskader ‘huisvesting arbeidsmigranten’. Daarnaast wilde gemeenteraad in debat over het eindrapport Cultuurhuis de Cammeleur, en werden er twee moties behandeld die de regelgeving voor inwoners met een laag inkomen moeten verlichten.

Dorpsteam
De filosofie van het voorgestelde Dorpsteam betreft het anders inrichten van de toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners. In plaats van het stellen van hulpvragen bij het gemeentelijk loket de Entree, worden hulpvragen gesteld bij een Dorpsteam, vertegenwoordigd door ContourdeTwern, IMW, MEE en Stichting Welzijn Ouderen Dongen. Het CDA Dongen - ’s Gravenmoer is groot voorstander van laagdrempelige zorg in de eigen omgeving. CDA-raadslid Daniëlle Asin lichtte drie aandachtspunten uit: „Wij vinden dat alleen professionals in het Dorpsteam de intake en indicatiestelling mogen doen. Vrijwilligers kunnen op een andere manier een bijdrage leveren binnen het dorpsteam. Daarnaast hebben wij vragen over hoe de regie van de gemeente wordt vormgegeven, en wie eindverantwoordelijk is. Dit moet écht duidelijk worden in het plan van aanpak, die de partners gaan opstellen.” Ten slotte wilde Asin meer invloed voor de raad in het verdere proces. Wethouder Kunst heeft toegezegd dat de gemeenteraad ook nog betrokken wordt bij het Programma van Eisen en daarna bij het plan van aanpak. „Wij zijn blij met deze toezeggingen en hebben het vertrouwen in de partners dat ze komen tot een duidelijk en goed plan van aanpak.”, aldus het CDA-raadslid.

Arbeidsmigranten
Door vaststelling van het vernieuwde ‘beleidskader huisvesting arbeidsmigranten’ heeft de gemeenteraad geactualiseerde voorwaarden vastgelegd voor specifieke huisvestingsvormen en mogelijke locaties voor arbeidsmigranten. „Een belangrijk punt voor het CDA is de huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de werkgever te stimuleren door de vergunde periode aan te laten sluiten op de arbeidsbehoefte en -duur op het bedrijf. Wij zijn blij met de verruiming van de verblijfsduur op agrarische bedrijven.”, aldus Coert van Os (CDA) in de vergadering. Het CDA werkt toe naar het beperken van huisvesting voor arbeidsmigranten in wijken en dorpen; Dat is beter haalbaar nu huisvesting ook op locaties aan de rand van de kernen en van bedrijventerrein mogelijk wordt.

Cultuurhuis de Cammeleur
De samenwerking tussen de partners van de Cammeleur verloopt op zijn zachtst gezegd “stroef”. Eind 2020 hebben de partners de opdracht om er samen uit te komen, teruggegeven aan de gemeente. Na een uitgangspuntennotie en een onderzoek naar nieuwe beheersvormen, presenteert de Galan Groep nu een eindrapportage met voorstellen en adviezen over de opzet in de toekomst. De partners hebben  nog geen ‘commitment’ gegeven op het rapport, zodat het college van B&W nu nog geen definitief standpunt kan innemen. Desondanks is fractievoorzitter Stijn Sips positief gestemd: „Voor de CDA-fractie bevat het rapport veel aanknopingspunten om oplossingsgericht door te gaan. Over de verdere implementatie van het rapport gaan wij graag met elkaar in debat op het moment dat het college een definitief standpunt heeft bepaald. Wij hopen dat de partners de oplossingsgerichtheid ook zien en wij doen een appèl op hen om snel met een constructieve, reactie te komen.”

Armoedebestrijding
Aan het eind van de besluitvormende vergadering werden twee ‘moties vreemd aan de orde van dag’ behandeld. Voorgesteld werd om vooruitlopend op de wijziging van de Participatiewet in 2023, per direct ontheffing te verlenen van de kostendelersnorm tot de leeftijd van 27 jaar in plaats van 21 jaar. Coert van Os (CDA): „Wij hebben hier in juli al aandacht voor gevraagd en toen heeft wethouder De Hoon toegezegd dit te onderzoeken. Wij zijn eerst benieuwd naar de stand van zaken van dit onderzoek.” Wethouder De Hoon bevestigde het onderzoek en zegde toe niet te wachten met actie tot het 1 januari 2023 is, wanneer de ontheffing officieel ingaat, en verder terug te koppelen of dit ook ‘met terugwerkende kracht’ uitvoerbaar is. Hiermee werd de motie overbodig en gaat het college aan de slag. Tot slot stemde raad unaniem in met het voorstel om inwoners met een bijstandsuitkering giften tot een maximum van €1200,- euro per jaar te laten ontvangen (voorheen ongeveer €900,- euro), zonder dat er mededelingen aan de gemeenten gedaan hoeven te worden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.