29 november 2023

CDA is voorstander van subsidie voor een klimaatbestendig Dongen

De gemeente Dongen komt met een subsidieregeling voor een klimaatbestendig Dongen. De regeling stelt geld beschikbaar om ons beter te beschermen tegen de klimaatveranderingen, zoals tegen hittestress en wateroverlast. Met de subsidie kunnen bestaande situaties worden aangepast naar duurzamere varianten die bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. De subsidie is onder andere beschikbaar voor inwoners, verenigingen en bedrijven. Afgelopen raadsvergadering besprak de gemeenteraad de subsidieregeling.

Klimaatbestendige omgeving
De gemeente Dongen werkt aan een klimaatbestendige woon- en leefomgeving. De gemeente wil nu maatregelen die hieraan bijdragen financieel stimuleren. Naast maatregelen in de openbare ruimte wordt het ook belangrijk om particulier terrein te betrekken bij de opgave. Met de invoering van de subsidieregeling kunnen inwoners, verenigingen, bedrijven en andere organisaties in Dongen subsidie krijgen voor het aanleggen van groene daken, realiseren van regenwaterberging, afkoppelen van hemelwater van de riolering, aanleg geveltuintjes, en het ontharden en tegelijkertijd vergroenen van tuinen.

Goede stap
CDA-raadslid Chris de Boer is blij met de subsidieregeling die voorligt: „Met deze subsidieregeling worden inwoners en bedrijven op een positieve manier gestimuleerd en geactiveerd om zoveel mogelijk regenwater af te koppelen.” Naast dat inwoners snel in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage, is het ook positief dat de regeling ook toegankelijk wordt voor mensen met een kleine beurs.

Plafond
De gemeente stelt voor om maximaal € 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de regeling. Hierbij geldt het principe ‘op is op’. „Wat ons betreft werken we niet met een vooraf vastgesteld maximumbedrag. We willen ook dat inwoners kunnen profiteren als ze later de informatie tot zich nemen.”, aldus De Boer. De gemeenteraad kan zich erin vinden dat als de € 50.000 euro op is, het college van Burgemeester en Wethouders zoekt naar een aanvullend bedrag. De Boer: „Zo kunnen we een groenere en duurzamere toekomst, vrij en ambitieus, tegemoet gaan voor alle inwoners.”

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.