GEMEENTERAAD
05 juli 2022

CDA: „Jaarrekening gemeente Dongen positief, maar niet te vroeg juichen”

De jaarrekening kent een fors positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. Hiermee kunnen we de algemene reserve, en dus de solvabiliteit, van de gemeente versterken. Echter het resultaat  wordt met name verklaard doordat structurele lasten incidenteel lager uitvallen en structurele baten incidenteel hoger uitvallen. Een beeld wat zich in heel veel gemeenten voordoet.

Te rooskleurig
We moeten de kanttekening plaatsen dat incidentele meevallers onder andere voortkomen uit het feit dat, mede door corona, projecten en werkzaamheden zijn vertraagd of niet (volledig) zijn uitgevoerd. Deze projecten en werkzaamheden moeten in 2022 e.v. worden opgepakt en dat kost dan geld. De financiële kengetallen zijn dus ook verbeterd ten opzichte van de begroting, maar als we doorkijken richting de geplande investeringen in de komende jaren is het beeld nu vertekend. Voor het CDA is het belangrijk dat we ons de komende jaren vasthouden aan de uitgangspunten waarover de gemeenteraad heeft besloten.

Bouwen & Wonen
Het bouwen van voldoende betaalbare woningen blijft een belangrijk punt. In 2021 is de totale woningvoorraad toegenomen met (máár) 82 woningen. Hiermee zijn de provinciale prognoses niet behaald (110 woningen per jaar). Het CDA, bij monde van fractievoorzitter Stijn Sips, heeft benadrukt dat het van groot belang is om meer woningen te gaan realiseren dan de provinciale prognoses voorschrijven. Daarvoor zullen we kansen in het Verstedelijkingsakkoord moeten aangrijpen en ambities durven uit te spreken in regionale verbanden. Gelukkig lezen we dat er in 2021 óók is begonnen met de bouw van 218 woningen.

Armoede
In 2021 is er 60.000 euro van het minimabeleid niet uitgegeven. Dit komt doordat er minder gebruik gemaakt kon worden van de Meedoenregeling. Inwoners hebben namelijk hun Meedoenbudget niet kunnen inzetten i.v.m. corona. Momenteel wordt er door het college van B&W gewerkt aan een businesscase armoedebeleid. Er wordt onderzoek gedaan om de (nieuwe) doelgroep (beter) in beeld te brengen en onderzoek naar (niet-)gebruik van de minimaregelingen binnen de gemeente. Namens het CDA gaf raadslid Coert van Os aan dat wij graag het onderzoek afwachten alvorens we (extra) geld gaan toevoegen aan het minimabeleid. Er werd namelijk voorgesteld om de overgebleven 60.000 euro onder te brengen in de post ‘armoede’. Voor Van Os was het onduidelijk of het geld dan wel zou aankomen bij de mensen voor wie het bedoeld is (te onderzoeken doelgroep) en welke opdracht er bij het bedrag hoort. Het CDA wacht het onderzoek af en wil dan, op basis van behoefte en concrete opdrachten, (nieuwe) budgetten voor armoedebeleid vaststellen.

 

Foto: Jan Stads / Pix4Profs

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.