21 maart 2024

CDA vraagt om beter veiligheidsbeleid

Het CDA heeft een motie ingediend om het veiligheidsbeleid te verbeteren. Elk jaar stelt het college van burgemeester en wethouders een ‘lokaal veiligheidsbeleid’ vast. Hierin staan de accenten waarop dit jaar de focus ligt bij het uitvoeren van het beleid. „Het jaarlijkse plan bevatte geen ambities, meetbare doelen of andere vormen van resultaatgericht werken. Dat moet echt anders. Beleid moet namelijk wel leiden tot concrete resultaten voor onze inwoners”, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips.

Veiligheidsbeleid
De gemeenteraad besprak in maart het lokale veiligheidsbeleid over 2024. In dit beleid geeft het college van burgemeester en wethouders aan waar in de uitvoering accenten gelegd moeten worden. Voor 2024 zijn er zeven accenten geformuleerd. Zoals ondermijning, jeugd en digitale veiligheid. Naast het jaarlijkse (lokale) veiligheidsbeleid is er ook een ‘integraal veiligheidsbeleid’. Dit beleid is juist op hoofdlijnen geformuleerd. Het bevat de onderwerpen waarop de gemeenten en politie in de Langstraat zich gezamenlijk inzetten. Het is onlangs in 2023 voor de komende jaren opgesteld in samenwerking met Gilze-Rijen, Loon op Zand en Waalwijk. Door hiernaast een lokaal veiligheidsbeleid te hebben, kan er jaarlijks sneller worden ingespeeld op wisselende en lokale omstandigheden en onderwerpen.

Doelstellingen en resultaten
„Als je jaarlijks nieuwe accenten, focuspunten, aan brengt dan moet het wel duidelijk zijn waarom je dat doet. En wat het beoogde resultaat ervan is. Wat gaan inwoners ervan merken? Dat kan alleen als je met elkaar duidelijk doelstellingen formuleert en prioriteert tussen verschillende ambities. Anders kom je niet tot de juiste keuzes.”, vindt Sips. Want de accenten in het jaarlijkse beleid bepalen ook waar de capaciteit in de uitvoering naartoe gaat. In het huidige beleid mist dat.

Dat moet anders
Het CDA diende daarom samen met de VPD en de VVD een motie in om dit te veranderen. In een motie geeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders een opdracht mee. In het lokaal veiligheidsbeleid moet voortaan (per accent) ambities en (meetbare) doelstellingen worden opgenomen. Daarnaast moet het ook duidelijk worden op welke wijze er geprioriteerd wordt tussen accenten. Tot slot vraagt de motie om telkens terug te blikken op het voorgaande jaar. „Op deze wijze kunnen wij als gemeenteraad veel meer sturen en controleren of het beleid goed wordt uitgevoerd. Maar bovenal of het de juiste effecten en resultaten heeft voor de gemeenschap”, stelt Sips. Na kort overleg en een tekstuele wijziging in de motie, wilden ook de andere partijen in de gemeenteraad de motie mee indienen. Hierdoor werd de opdracht uiteindelijk door de voltallige gemeenteraad aangenomen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.