06 juni 2023

CDA: Wat vinden we belangrijk voor onze leefomgeving?

Op donderdag 25 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met de omgevingsvisie Dongen. De omgevingsvisie geeft aan waar de gemeente Dongen voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. Het stelt indirect de kaders voor nieuwe initiatieven. Ofwel: in de omgevingsvisie staat wat belangrijk gevonden wordt als het om onze leefomgeving gaat. Het CDA herkent veel punten uit het eigen programma en coalitieakkoord in deze visie. Ook hebben we enkele punten van aandacht meegegeven aan het college B&W voor de verdere uitwerking. Zoals over de historische lintbebouwing en de aandacht voor dé drie kernen.

Wat is de omgevingsvisie?
De omgevingsvisie is een document waarin staat wat belangrijk is voor de gemeente. Het gaat over hoe we de omgeving willen beschermen en kunnen inrichten. En wat de doelen zijn voor de toekomst. De omgevingsvisie beschrijft op een duidelijke en aansprekende manier het verhaal van hoe we de omgeving willen vormgeven. De omgevingsvisie komt voort uit de Omgevingswet. Een belangrijk kenmerk van de visie is het integraal kijken naar onderwerpen, zoals erfgoed, water, wonen, milieu, landschap, gezondheid, bodemkwaliteit, verkeer, economie en vestigingsmogelijkheden. In de omgevingsvisie komen dus diverse visies van verschillende thema’s samen in één groot geheel. De omgevingsvisie is tot stand komen op basis van participatie. Dat is via de Omgevingswet geregeld. Een van de mogelijkheden om te participeren was door het indienen van zienswijzen. Ook waren er ontmoetingen op basis van de wijkprikker.

Positieve punten
Het CDA ziet veel punten uit het eigen verkiezingsprogramma en uit het coalitieakkoord terugkomen in de omgevingsvisie. Zo zijn wij blij met het opstellen van een programma voor cultuurhistorie en erfgoed, het multifunctionele inrichten van de openbare ruimte alsook de inzet om de twee brandweerposten in de gemeente te behouden. Bovendien zet de visie in op nieuwe woonvormen, zoals studio’s en tiny houses. En gaan we aan de slag met de ambitie van een groene gemeente met groene buffers aan de gemeentegrenzen. „Wij zijn blij dat we zoveel punten terugzien. Wij zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van deze ambities.”, aldus CDA-raadslid Marjolijn Diepstra.

Aandacht voor historische linten
Het aanwijzen van gebieden als historisch lint heeft tot doel om het historische karakter van een gebied te behouden. „We vroegen ons toen af of de opname van de term historische linten mogelijk een beperking zou kunnen vormen voor ontwikkelingen in het buitengebied. De opname van deze termen, resulteerde namelijk in veel onduidelijkheid en in diverse zienswijzen. Twee sprekers hebben hierover ingesproken.”, aldus Diepstra. Het CDA heeft daarover aanvullende vragen gesteld en daarop kwamen duidelijke antwoorden: „Wij hebben vertrouwen in een ‘ja, tenzij’ houding ten aanzien van de historische linten. Zoals dit ook al was in de tot voorheen geldende Structuurvisie 2020. Wij vragen het college om deze houding terug te laten komen in de verdere uitwerking.”, sloot Diepstra het onderwerp af.

Kleine kernen niet vergeten
Tot slot hebben we aandacht gevraagd voor de ambities voor de kernen ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. De ambities zijn er wel, maar het is lastig te beoordelen hoe evenredig ze zijn met de ambities die er zijn voor de kern Dongen. Diepstra vroeg om dit duidelijker uit te werken in de gebiedsgerichte programma’s voor de kernen, zodat we als raad kunnen beoordelen of de ambities evenredig zijn over alle kernen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.