20 mei 2022

Coalitieakkoord 'Versterken & Vernieuwen' kan uitgewerkt gaan worden

Op donderdag 19 mei is het coalitieakkoord 'Versterken & Vernieuwen' door de Volkspartij Dongen en het CDA Dongen - 's Gravenmoer aangeboden in de gemeenteraad. Er was de mogelijkheid geboden voor de andere partijen om met moties het nieuwe college (extra) opdrachten mee te geven over de uitvoering van het voorliggende coalitieakkoord op hoofdlijnen. Ook zijn de nieuwe wethouders en de nieuwe kandidaat-raadsleden benoemd. Het coalitieakkoord kunt u HIER lezen.

In het totaal hebben D66, VVD en OVD 14 moties ingediend. Enkele hiervan zijn uiteindelijk niet in stemming gebracht, enkele kregen geen meerderheid en een deel van de moties is aangenomen.

Benoemingen

Het CDA feliciteert de nieuwe wethouders met hun benoeming. Namens het CDA is Kees de Jong benoemd als wethouder. Hij gaat aan de slag met de portefeuilles Bouwen & Wonen en Openbare Ruimte. Door de vacant gekomen raadszetel is Hans Verkooijen gisteren geïnstalleerd als raadslid namens het CDA.

Inbreng CDA

Allereerst wil ik, via deze weg, graag mijn dank uitspreken voor de hulp van de ambtelijke ondersteuning die we gehad hebben tijdens het formatieproces, en natuurlijk voor de hulp van formateur Gerard Vrenken.

Voor u ligt het coalitieakkoord ‘Versterken en Vernieuwen’ voor de bestuursperiode 2022-2026. We realiseren ons dat we het in onze gemeente goed hébben. Dit goede willen we behouden. Maar ook versterken waar mogelijk. Er is echter altijd ruimte om het soms anders, vernieuwend en versterkend, te doen. Want er kunnen ook zaken beter.

Hoofdlijnenakkoord
Na het verkennen & informeren, het formeren, het opzetten, uitvoeren en verwerken van inwonersparticipatie ligt er bijna twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Een hoofdlijnenakkoord had de voorkeur van de partijen in deze gemeenteraad. Zo kwam naar voren in het informatieverslag van dhr. Vrenken. Het geeft de ruimte om als gemeenteraad vorm te geven aan een nadere uitwerking en concretisering, samen met de inwoners en maatschappelijk partners. Maar ook geeft het de ruimte om met elkaar het takendebat te voeren.

Ambities
In het coalitieakkoord worden de ambities van de Volkspartij Dongen en het CDA weergeven. De ambities zijn voor ons de uitgangspunten van het beleid wat we samen, als gemeenteraad, vaststellen. Hierbij hebben wij zo goed mogelijk gekeken naar de prioriteiten die de andere politieke partijen hebben. En enkele hebben wij overgenomen. Ik noem bijvoorbeeld:

  • De storting in de algemene reserve ter verbetering van de solvabiliteit;
  • Bij nieuw beleid benoemen we welk effect het heeft op de duurzame ontwikkelings- doelen;
  • Herijken van het mantelzorg- en zorgvrijwilligersbeleid om aan te blijven sluiten bij de behoefte van mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Vernieuwend
Het coalitieakkoord is tot stand gekomen op een vernieuwende manier:

  • Er is veelvuldig gecommuniceerd tijdens het formatieproces naar inwoners en partijen;
  • Er zijn schriftelijk vragen beantwoord tijdens het formatieproces richting de andere partijen;
  • Er is tussentijds naar buiten getreden met een concept-coalitieakkoord.

Want we hebben de inwoners en andere politieke getracht te laten participeren in het vormgeven van een definitief akkoord. Waar is men het mee eens? Wat moet er anders? Wat mist men? Enkele vragen die centraal stonden tijdens de digitale en fysieke participatiemogelijkheden. De uitslagen zijn ondertussen met u gedeeld. Dit was de eerste keer op deze manier, maar zeker niet de laatste keer als het aan ons ligt.

Samenwerking
Zoals al aangeven was een coalitieakkoord op hoofdlijnen een bredere wens in deze gemeenteraad. De komende periode gaan we met elkaar verder richting geven en het akkoord nader uitwerken. Dat vraagt ook om een vernieuwende manier van politiek in deze raadszaal. Dat betekent onder andere het loslaten van een ‘coalitie/oppositie verhouding’ met ruimte voor wisselende meerderheden. Echter realiseren wij ons ook terdege dat de bal hiervoor bij alle 21 raadsleden ligt. Nog voordat een voorstel besproken wordt in de gemeenteraad al reageren via de pers of technische vragen vooraf wel delen met de pers, maar niet met alle fracties, is wat het CDA betreft iets waar we vanaf willen (‘Oude Politiek’). Wij hopen dan ook om echt samen met elkaar, 21 raadsleden, het college en de gemeentelijke organisatie, aan de slag te gaan. Constructief, vernieuwend en vol energie.

CDA
Tot slot, het CDA is trots op het akkoord wat ons hier voorligt. Een hoofdlijnenakkoord waarin menig CDA punt in terug te vinden is. Wonen en ‘nieuwe politiek’ zijn voor het CDA belangrijke thema’s geweest in de campagne die ook in het akkoord een speciale plaats krijgen. Maar zo noem ik ook CDA punten als de zonneladder, studio’s, het evenementenbeleid, mantelzorg, het gratis sporten en kern- en wijkwethouders wat in dit hoofdlijnenakkoord gestalte krijgt.

Het CDA wil nogmaals iedereen bedanken die heeft meegedaan, meedacht en meegeholpen. Dat zijn onder andere de inwoners en politieke partijen de input hebben geleverd, de gemeentelijke ondersteuning, de formateur en onze fracties.

Wij hopen dat vanavond het begin is van een mooie samenwerking tussen alle fracties voor de komende bestuursperiode en daarna. En vooral samen met de inwoners.

Wij kijken uit naar ieders reacties.

Dankuwel voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.