02 januari 2023

„Eindelijk komt er een nieuwe woonzorgvisie”

In de laatste raadsvergadering van 2022 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de startnotitie voor de Woonzorgvisie. Wethouder Kees de Jong (CDA / Wonen & Bouwen) legde aan de raad een startnotitie voor die gaat over het proces en de planning om te komen tot een nieuwe visie. Het legt de doelen en resultaten vast. Het CDA vroeg al enkele jaren om deze actualisatie van de huidige woonvisie. De woningmarkt is totaal veranderd en er is een tekort aan woningen. Maar ook wijzigingen van de Woningwet, de komst van de Omgevingswet, nieuw beleid van het Rijk en een verder gaande samenwerking in, en met de regio Hart van Brabant vragen om aanpassingen.

Wonen en zorg
De nieuwe visie zal een combinatie zijn van de thema’s ‘wonen’ en ‘wonen in relatie tot zorg’. Een zogenoemde ‘woonzorgvisie’. Beide thema’s raken steeds verder met elkaar verweven. Hierbij legt de nieuwe woonzorgvisie de ambities en speerpunten vast voor een goed gemeentelijk woon- en woonzorgbeleid. De visie beantwoordt de vraag wat voor gemeente Dongen wil zijn als het gaat om wonen en wonen in relatie tot zorg.

Kaders en proces
Een nieuwe woonzorgvisie is een belangrijk onderwerpen in het CDA-verkiezingsprogramma: “Wij werken een nieuwe woonvisie uit, die geldt voor alle kernen, waarbij er aandacht is voor nieuwe woonvormen.” Daarom is het voor de CDA-fractie extra belangrijk dat inwoners, stakeholders en de gemeenteraad goed betrokken worden bij het proces en bij het stellen van de kaders. „Wij zijn blij met de aandacht voor participatie in het traject. Diverse stakeholders worden genoemd en wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze participatie.”, aldus fractievoorzitter Stijn Sips. Daarbij paste het dat het CDA, samen met alle andere fracties, een motie indiende om de rol van de gemeenteraad te verstevigen.

Kortom
„Wij zijn blij dat er een stap wordt gemaakt met deze ambitie uit het coalitieakkoord én uit het CDA-verkiezingsprogramma. Het woonbehoefteonderzoek uit 2021 benadrukt onder andere het belang van nieuwe woonvormen en van het transformeren van gebouwen, om te voldoen aan de woonbehoefte van diverse doelgroepen. Het is goed dat het lokale en regionale woonbehoefteonderzoek en de woonzorganalyse uit Hart van Brabant worden meegenomen in het visiedocument.”, aldus Sips.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.