09 juli 2023

Kadernota 2024: algemene beschouwing CDA

Onderstaand leest u de Algemene Beschouwing van de CDA-fractie als reactie op de Kadernota 2024. Met de Kadernota 2024 bepaalt de gemeenteraad binnen welke kaders de begroting voor 2024 moeten opgesteld.

In een samenleving die steeds meer uitgaat van het individu, een samenleving die geconfronteerd wordt met crisis na crisis, een samenleving waar polarisatie normaal wordt, moeten we op zoek naar houvast. Op zoek naar een rode draad.

Al in 1980 merkte Ruud Lubbers op dat juist het ontwikkelen van toekomstperspectief

  1. zorgt voor de nodige vaste oriëntatiepunten,
  2. het mensen in beweging brengt, en
  3. het samenbindend werkt.

Want onze samenleving is niet zomaar een hotel, waar klanten in- en uitlopen. Nee, onze Dongense samenleving is ons gemeenschappelijk huis. Waar we samen, Zij aan Zij, de fundering versterken én de materialen vernieuwen.­­

Dat brengt me bij de eerste punt van Lubbers: Welke oriëntatiepunten gaan zorgen voor houvast in de toekomst?

Voor het CDA staat wonen in ieder geval hoog op de agenda. De ambitie om 100 flexwoningen te realiseren, kunnen wij niet anders dan onderstrepen. Wij vragen hierbij expliciet aandacht voor de doelgroep ‘jongeren’.

Drie positieve punten zijn de voorgestelde herijking van het mantelzorg- en zorgvrijwilligersbeleid, een ouderenbeleid én een vernieuwd armoedebeleid. Echter de opmerking dat het nieuwe armoedebeleid vormgegeven moet worden binnen de bestaande budgetten kunnen wij niet plaatsen. Wij willen juist kijken naar wat écht nodig is, en ons daarna pas over de bugetten buigen.

Daarentegen vinden we het instellen van ‘commissie Kunst’ écht geen oriëntatiepunt voor 2024. Laten we eerst maar aan de slag gaan met de uitgangspunten voor een kunstbeleid. Vanuit daar kunnen concrete acties volgen.

Dat brengt ons bij het tweede punt van Lubbers: Hoe leiden tot concrete acties tot het beweging brengen van mensen?

Om Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart een levendige gemeenschap te laten blijven, moeten we luisteren naar de samenleving.

Wij zijn dan ook blij met het ondernemerscollectief dat aan de slag wil gaan met de recreatie en toerisme. Het collectief heeft hier echter wel middelen voor nodig. Wat het CDA betreft gaan we deze dekken vanuit de toeristenbelasting. Op deze manier wordt de inzet van ondernemers beloont, doordat het terugvloeit naar de sector.

We willen ook de ondernemers in beweging brengen op Tichelrijt. Een van de meest duurzame bedrijventerreinen van regio is de ambitie. Is deze ambitie niet te hoog gegrepen? En wat vinden de ondernemers zelf? Hoe brengen we ze in beweging, of beter gezegd; hoe faciliteren we bedrijven zodat ze zelf in beweging komen?

Vragen die wellicht ook bij het nieuwe Economische programma aan bod zullen komen. Want ook bij het opstellen van het nieuwe Economische programma moeten ondernemers een duidelijke rol krijgen.

De gebiedsgerichte aanpakken vormen ook een mooi onderwerp om inwoners in beweging te brengen. Een gebiedsgerichte aanpak voor West 1 en West 2 is een mooi initiatief, gezien de uitdagingen en kansen in deze wijken, zoals de nieuwbouwwijk Noorderbunder en de nieuwbouwcluster Heuveleind. Maar ook het nieuwe IKC West. Er wordt voorgesteld om hier eerder mee te beginnen. Wij pleiten er wel voor om dit te doen vanuit een integrale blik, en dus vanuit een gebiedsaanpak. Momenteel lezen wij dit zo niet in de Kadernota.

Tot slot, de derde vraag: Hoe blijven we als samenleving verbonden?

Het verbinden van de samenleving gebeurt voortdurend door onze verenigingen, stichtingen, organisaties en vrijwilligers. Het CDA wil hun graag in het zonnetje zetten. Wij willen daarom stappen zetten naar een vrijwilligerscompliment of bedank-avond. Zij, die de motor van de samenleving vormen, verdienen het om hiervoor waardering te krijgen.

Maar ook het onderwijs verbindt. Een MBO-care in de gemeente verbindt ondernemers, scholieren en inwoners met elkaar. Daarnaast zorgt ook goede onderwijshuisvestiging voor verbinding van kinderen, ouders in en met de wijk. Dit blijft onze aandacht vragen.

De politiek heeft een rol om te verbinden. Met de commissie Democratische vernieuwing staat dit onderwerp op de agenda. Wel missen wij in de Kadernota de effecten van de uitkomsten van de commissie, zoals het nieuwe vergaderssysteem wat wordt voorbereid.

De politiek verbindt ook door te luisteren naar initiatieven uit de samenleving. De CDA-fractie vindt het dan ook erg jammer dat onze eerdere moties hierover, zoals over buurtinitiatieven en een brede wijkschouw, niet zijn meegenomen in de Kadernota.

Dan rest mij nog iets te zeggen over het financiële perspectief. De kengetallen zien er goed uit. We verbeteren onze positie. Het Ravijnjaar blijft weliswaar onvoorspelbaar, maar daar wordt op ingespeeld. Het voorstel hiervoor kunnen wij steunen. Het is een teken van rentmeesterschap.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.