BLADKORVEN

Duurzaamheid

Betaalbaar, behapbaar en met draagvlak

Het CDA ziet het als een opdracht om de wereld waarin we leven goed te beheren en die in een zo goed mogelijke staat door te geven aan de volgende generaties. Het CDA is voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar is voor inwoners. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Wij kiezen voor een gemeente die duurzaamheidsinitiatieven faciliteert. De Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) is vastgesteld en vormt de leidraad in het gemeentelijk beleid.

Dit bereiken we door:

 • Energie Dongen een duidelijke rol toe te dichten bij de uitvoering van de REKS, zowel op regionaal niveau met andere energie-coöperaties als op buurt- en wijkniveau.
 • De ´Zonneladder´ als uitgangspunt op te nemen in het beleid, waarbij landbouwgronden en natuurgebieden zo veel als mogelijk ontzien worden en de daken eerst gevuld worden, om te beginnen met alle gemeentelijke daken.
 • Het huidige energieloket grootschalig onder de aandacht te brengen en te duiden als essentieel voor de verduurzamingsopgave.
 • De bestaande keuzevrijheid voor een energievoorziening te laten behouden.
 • De lusten en de lasten van het klimaatbeleid eerlijk te verdelen.
 • Een plan op te stellen hoe om te gaan met de energietransitie en met de financiële consequenties voor de inwoners hiervan.
 • Voor bestaand onroerend goed in beeld te brengen welke duurzaamheids-investeringen noodzakelijk zijn.
 • In het verduurzamen van oude wijken gebruik te maken van de uitzonderings-mogelijkheid om gasnetten in de gemeente te behouden om kans te geven aan nieuwe innovaties, zoals waterstof of groen gas.
 • Onze inwoners als eerste financieel te laten deelnemen in duurzaamheidsinitiatieven.
 • Kansen te benutten door extensief gebruikte percelen, zoals parkeerterreinen, te overkappen met zonnepanelen.
 • Met advisering over onder andere subsidiemogelijkheden het aantal geïsoleerde koopwoningen te vergroten.
 • Als gemeente de beschikbaarheid van een electriciteitsnetwerk van voldoende capaciteit voor inwoners en bedrijven te stimuleren en hieraan mee te werken.
 • De beschikbaarheid van accu-opladers, voor de auto, te bevorderen.
 • Binnen de REKS projecten te bevorderen die de mogelijke overcapaciteit van elektriciteit benutten voor plaatselijke energiegebruikers.
 • Als gemeente het planten van meer bomen te stimuleren.

Circulaire economie

Het CDA streeft naar een circulaire economie waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen.

Dit bereiken we door:

 • Vaker kortere ketens te hebben van het land naar het bord, ofwel wat je van dichtbij haalt is verser, lekkerder en vaak minder belastend voor het milieu.
 • Lokale coöperaties van agrariërs, winkeliers en consumenten te stimuleren om regionale producten op de markt te brengen.
 • Het verwerken en hergebruiken van bermmaaisel en versnipperen van (snoei-)hout verder te onderzoeken en toe te passen.
 • Ook aandacht te hebben voor het hergebruik, dan wel recyclen, van (onderdelen van) zonnepanelen.

Duurzaam inkopen

Het CDA vindt dat duurzaam inkopen de norm is. De gemeente heeft zelf een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om een duurzaam inkoopbeleid.

Dit bereiken we door:

 • In het lokaal inkoopbeleid te stimuleren dat er voldoende kans wordt gegeven aan lokale ondernemers, dus bijvoorbeeld groenonderhoud over te laten aan lokale hoveniers.
 • De kennis en ervaring over maatschappelijk verantwoord inkopen in de regio samen te brengen in een beleidsnota ‘Duurzaam inkopen en aanbesteden’.
 • Als gemeente te kiezen voor een duurzaam inkoopbeleid, bijvoorbeeld bij de inkoop van het wagenpark van de gemeente.

Afvalbeleid

Het CDA kiest voor een gemeente die de afvalinzameling zelf uitvoert met eerlijke maatregelen. ‘Meer scheiden en minder afval’ is de basis van ons beleid.

Dit bereiken we door:

 • De milieustraat vrij en ongelimiteerd toegankelijk te houden voor particulieren uit de gemeente Dongen, waarbij er gewerkt wordt met een pasjessysteem om alleen onze inwoners toe te laten.
 • Als gemeente in te zetten op bewustwording en het leggen van verbindingen tussen bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn.
 • Te kiezen voor een afvalbeleid, waarin hergebruik van materialen als glas, papier, plastics, elektrische apparaten en textiel voorop staat.
 • Bij de keuze welke manier van inzamelen het meest voordelig is bewoners, bedrijven en organisaties te betrekken.
 • Inzet om het dumpen van afval in de openbare ruimte te ontmoedigen én voorts ook het door vrijwilligers, al of niet in clubverband, opruimen van zwerfafval te belonen met een ‘waarderingscompliment’.
 • Het hergebruiken, de duurzame verwerking en afvalscheiding van bedrijfsafval te bevorderen.
 • In de zomermaanden het groenafval wekelijks op te halen.
 • Het ophalen van oud papier bij de verenigingen te laten.
 • Geen Diftar in te voeren in de gemeente Dongen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.