08 april 2024

Aanpassing Archeologiekaart

Resten uit het verleden vertellen veel over hoe onze voorouders leefden en werkten. Door de jaren heen zijn deze resten diep in de grond goed bewaard gebleven. Een betere plek daarvoor is er niet.   Om  er zeker van te zijn dat het zo blijft, is er regelgeving gekomen.

De gemeente heeft hiervoor dus beleid en een archeologische waardenkaart opgesteld. Al sinds de eerste invoering in 2009 is er discussie over zogenaamde reeds verstoorde percelen. Vanuit het verleden is er al veel vastgelegd en weet men ongeveer waar bijvoorbeeld de vroegere vestingen en boerengehuchten zich bevonden. Op de waardenkaart wordt aangegeven waar hoge of minderhoge archeologische verwachtingen zijn. De kaart geeft 6 waardes aan, van geen tot hoge archeologische verwachting. Wil men dieper dan 40cm in de grond en roert men grotere oppervlakten dan wordt de grondbezitter verplicht een onderzoek te doen naar de archeologische verwachtingen.
Door de jaren heen zijn er al vele locaties om velerlei redenen  geroerd en daarmee zijn ook de te verwachte archeologische resten in de grond soms teniet gedaan. Dit is vaak ter goede trouw gedaan omdat men niet beter wist. Denk bijvoorbeeld aan het rooien van bomen met diepe wortels. Maar ook door de aanleg van drainagebuizen scheurde men de onderlagen open.  

Om een goede nieuwe kaart te maken, is het van belang dat percelen waar in het verleden de grond dieper dan 50cm verstoord is in beeld komen. CDA-wethouder Willeke van Zeeland heeft goed geluisterd naar de grondeigenaren. Wanneer zij kunnen aantonen dat de grond geroerd is geweest, kan de waarde bijgesteld worden en mogelijk zelfs vrijgesteld van archeologisch onderzoek bij bouwactiviteiten.

De bijeenkomst georganiseerd door de gemeente en ZLTO, is vorige week druk bezocht. De uitleg die daar werd gegeven was goed en helder. Met de kaarten op tafel was er een levendige discussie. De oproep dat de gemeente serieus werk maakt van alle bezwaren met toelichtingen met verstoringen is goed ontvangen.

Tot 15 april kan iedereen zijn bedenkingen (met bewijzen) inbrengen bij de gemeente. Laat deze kans vooral niet aan u voorbij gaan!
Halverwege mei zal de eerste concept archeologische waardenkaart inclusief verstoringenkaart klaar zijn voor een extra inspraakronde. Eind juni zal dan het nog aangepaste concept voorstel besproken worden met lokale experts en ZLTO. Zodat vervolgens hopelijk eind juli dan de raad  het nieuwe voorstel ter goedkeuring kan vaststellen en besluiten.

Namens CDA Gemert-Bakel,

Wim Meulenmeesters
06-51129720

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.