04 december 2023

Uitstel is geen afstel voor Macropedius College

Het Commanderij College locatie Macropedius (HAVO/VWO) is toe aan nieuwbouw. Het gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan hedendaagse standaarden, waardoor het onderwijs onder druk staat. Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek waarin de vraag centraal stond of nieuwbouw zou kunnen plaatsvinden op de huidige locatie of het sportpark. Dit laatste was destijds de voorkeur omdat dat beter aansluit bij de onderwijsvisie van het Commanderij College en er een koppeling is te maken tussen onderwijs en de sportverenigingen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat op beide locaties een nieuwe school te bouwen is. Maar ook dat er verschillende uitdagingen leven. Zoals op het gebied van waterhuishouding, of qua verkeer. Vanuit omwonenden van het sportpark, enkele sportverenigingen en kindcentrum De Samenstroom zijn zorgen geuit over het sportpark-scenario. Terechte zorgen, over de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid met een grote groep jongeren in de wijk of het verdwijnen van het voetbalveld als speelgroen. Zorgen waar wij graag aan tegemoet willen komen, bijvoorbeeld door een doorsteek te maken voor autoverkeer naar de Lodderdijk. Maar ook door het groen dat er is beter te benutten en afspraken te maken met de voetbalvereniging.

Wat onze fractie kwalijk vindt is dat uit de kritiek blijkt dat het proces met de omgeving erg slecht is geweest. Dat vinden wij erg spijtig en een grote smet op wat deze hele mooie ambitie. Juist om de zorgen die leven een goede plek te kunnen geven, moet je met elkaar in gesprek gaan, of je het nu met elkaar eens bent of niet. Wij hebben afgelopen week in de commissie dan ook meermaals en stevig aangedrongen op verbetering. Hopelijk heeft dit effect.  

Waar we eigenlijk op 14 december een besluit zouden nemen over de nieuwbouwlocatie voor het Macropedius, wordt deze helaas toch nog even uitgesteld. Wij hebben het afgelopen half jaar veel tijd en energie gestoken om de opgave en uitdagingen goed te begrijpen zodat we een onderbouwd besluit kunnen nemen. Door zelf ideeën uit te werken en door veel gesprekken te voeren in de omgeving. Daarom waren wij gereed om een besluit te nemen. Andere partijen gaven aan toch meer informatie nodig te hebben. Maar uitstel betekent geen afstel. Het besluit zal genomen moeten worden. Voor goed onderwijs in onze gemeente, ook voor de kinderen van 12 tot 18 jaar.

Namens CDA Gemert-Bakel,

Erik Schoone

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.