09 september 2017

Bestuurscultuur in Castricum.

Donderdagavond 7 september 2017 sprak de raad en het college in een openbare bijeenkomst over het onderzoek naar de bestuurscultuur in Castricum. De CDA-fractie heeft positief gereageerd op de aanbevelingen en de konklusies. Het rapport is tot stand gekomen op basis van vele interviews.

Voor de zomer lag het onderzoeksrapport op tafel. Het was tot stand gekomen door het houden van veel interviews, bestuderen van verslagen, kranten etc. Er waren al twee uitgebreide besloten bijeenkomsten geweest waarbij de onderzoekers van de partijen wilde horen of het voldoende voldeed aan de opdracht. De bespreking afgelopen donderdag olv een externe voorzitter was bedoeld om te bespreken wat we met elkaar gaan doen met de aanbevelingen en de konklusies.

De CDA-fractie is positief over het rapport. Daarbij is wel opgemerkt dat de verbetering in de manier van besturen in de raadszaal wordt bepaald door mensen. De CDA heeft de indruk dat er nog steeds partijen/mensen bezig zijn om moedwillig hun eigen posities belangrijker te vinden dan het samen behoorlijk besturen van de gemeente.

De CDA-fractie heeft aangegeven er voorstander van te zijn om nu al aanbevelingen uit te werken en waar nodig en mogelijk handreikingen klaar te hebben voor de volgende gemeenteraad.

Enkele elementen uit het rapport en de CDA-reactie:

1) De verregaande politieke versnippering en afsplitsingen bij partijen is mede de oorzaak van het “ik eerst en dan de rest”

2) Relatief kleine problemen geven helaas aanleiding tot kijven ipv het zoeken naar oplossingen.

3) De fractie moet naar onze mening heel nauw overleggen met de eigen wethouder en hem houden aan teamwork en respectvol werken met de raad.

4) Meer aandacht voor het hebben van gelijke kernwaarden in het politieke werk.

De CDA fractie hoopt dat de volgende raad meer kan genieten van het besturen van de gemeente omdat het een eervolle opdracht is van de inwoners van onze dorpen.

CDA-fractie

(Gerrit Branderhorst fractievoorzitter)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.