20 juni 2013

CDA Castricum reactie op Voorjaarsnota

De raad zal in 2014 deze raadsperiode afsluiten met een erkenning dat de organisatie in controle is. Een belangrijke constatering van de accountant die door de rekeningcommissie en straks ook door de raad wordt onderschreven.
 

Het Sociaal gezicht:
Als CDA is ons er veel aan gelegen dat onze gemeente een sociaal en veilige gemeente is. Veel, zo niet alles draait  om geld! Dat is gewoon zo en bezuinigingen, ook dat hoort er bij, helaas heeft dat altijd veel maatschappelijke impact.

Het CDA wil de soc. structuren  in onze gemeente in stand houden,  zo mogelijk sterker maken. Daarom is het goed dat er wordt gereserveerd voor onvoorziene kosten voor de transities jeugdzorg, awbz en participatie.

Wat betreft de subsidienota die de raad binnenkort wordt aangeboden pleit het CDA voor het behoud van de kleine subsidies, (kleine moeite) doe je anderen een enorm groot plezier mee en het is sociaal.
 
Duurzaamheid:
In mei van dit jaar was er de CO₂ duurzaamheidbeurs, onze gemeente was niet op deze beurs aanwezig. Wij vinden dit een gemiste kans om de duurzaamheids activiteiten van de gemeente onder de aandacht te brengen.

Liggen we nog steeds op koers om de doelstellingen voor de Co2 reductie te halen??
 

Startersleningen:
Startersleningen,  Als er Eén sector is die we kunnen helpen is het wel de woningmarkt. Min. Blok van de VVD zegt hierover: “Door middel van het faciliteren van startersleningen kunnen we  meehelpen de woningmarkt uit het slop te halen”. We doen dit al, maar het ligt meer voor de hand dit te financieren vanuit de egalisatiereserve soc. woningbouw, dan vanuit het grondbedrijf. Vz  de raad heeft de bevoegdheid regels vast te stellen voor uitname, zo staat het beschreven in de regels tot onttrekking.


Samenwerkingen:

Regionale samenwerking is niet meer weg te denken. Het model waarin we die samenwerking vorm geven leidt altijd (meestal) tot een Gemeenschappelijke Regeling.

Nut en noodzaak van Gemeenschappelijke regelingen zijn onomstreden, wel wil de raad (politiek) meer grip op hebben op het democratisch gehalte van de besluitvorming.

Naast de oproep aan het college om met alternatieven te komen, is het ook de raad zelf die zich meer moet verdiepen in de stukken van de GR en deze stukken ook  bespreken met collega-fractieleden van andere gemeenten voor eensluidend standpunt.

Het CDA vindt het heel goed dat bij een verder onderzoek naar reg. samenwerking Uitgeest uitdrukkelijk wordt betrokken. Wij hopen dat er goede samenwerkings initiatieven naar de raad komen. De focus blijft gericht op het noorden, maar het zuiden sluiten wij met Uitgeest dus niet geheel uit.

Spoorwegknelpunt Beverwijkerstraatweg:

Na de vele onderzoeken van oplossingsmodellen, in totaal 18 waaronder de 0 optie, staat de behandeling van het spoorwegknelpunt geagendeerd voor een carrousel in september as.
Belangrijk is de vraag of  de verkeersafwikkeling rond de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg wel of niet een knelpunt is of gaat worden.

Het is inmiddels duidelijk dat de invoering van het hoogfrequent spoor voorlopig niet ingevoerd gaat worden en dat de dichtligtijden van de spoorbomen door technische oplossingen naar beneden zijn aangepast.
Uit onderzoeken is naar voren gekomen dat het verkeersaanbod voor minstens 90% uit lokaal verkeer bestaat.
Bij de behandeling van dit onderwerp in september zal het CDA met een oplossingsmodel komen met de naam “variant 0-plus” (nr. 19).

Dit model is door ons aan de deskundigen overhandigd en positief ontvangen.

 
Transitiekosten en reserve:
“Omliggende gemeenten zijn jaloers op Castricum vanwege de reserveringen die Castricum vanuit het overschot 2012 kan doen voor te verwachte transitiekosten” zo deelde de wethouder ons mee bij de behandeling van de technische vragen bij de voorjaarsnota.

En daar heeft hij gelijk in, er bestaat geen verschil van mening met het college of die reserve er moet komen. Het is zeker verstandig te reserveren voor tegenvallers bij de 3D’s dit is mij heel duidelijk gebleken in gesprekken met andere gemeenten tijdens het VNG congres.

De vraag is wel: hoe hoog moet die reserve zijn of worden?

In deze voorjaarsnota wordt gemeld dat het rekeningresultaat 2014 eveneens in de reserve transitiekosten dient te worden gestort. Dit vindt het CDA teveel van het goede. Hou de reserve op 1 miljoen en laat een nieuwe raad in 2015 zelf beslissen wat ze met een overschot 2014 doen.


Combinatiefunctionaris:

De combinatiefunctionaris kan mede zorgen voor een maatschappij waar iedereen mee doet. Dit begint in de ogen van het CDA al op de basisschool. Door het blijven inzetten van de combinatiefunctionaris voor sport en cultuur op scholen en verenigingen, krijgen kinderen een stevige basis. Zelfvertrouwen in hun eigen kunnen, sterker te staan voor de toekomst en meedraaien in de sociale omgeving.

Dit is wat het CDA ziet als de toekomstige maatschappij waarin de zelfredzaamheid steeds belangrijker wordt en men minder leunt op de overheid. Voortzetting van de CF moet gebaseerd worden na een gedegen evaluatie. Ook de financiering (denk aan WMO) kan hierin worden meegenomen.


 
Re-integratie:

De economie van Nederland geeft nog weinig tekenen van herstel, ook Castricum heeft daar veel hinder van. Het aantal WWB klanten neemt toe.

In de afgelopen periode is er veel werk verzet om een andere attitude te ontwikkelen in o.a. het participatie beleid van de gemeente.

De activiteiten om te werken aan uitstroom zijn nog meer naar buiten gericht. Voor een nog succesvoller uitstroombeleid is een verdere integrale aanpak binnen de gemeente én samenwerking met het regionale bedrijfsleven een must. Het CDA verwacht dan ook veel van de aanstelling van een job hunter en van het maken van afspraken op het terrein van “social return on investment”.
 
Tot slot vz:

In Castricum beschikken wij over een krachtig netwerk met maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemingen. Daar ligt de kracht van Castricum: in gezamenlijkheid zaken oppakken en realiseren. Dat moeten we als raad omarmen en versterken.

Samen maken we het verschil!

 

CDA Castricum 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.