03 november 2020

Jeugdzorg Plus

Zoals bekend, is het CDA zeer kritisch over de aanbesteding van de Jeugdzorg Plus. We vinden het nog steeds een onzalig idee om datgene wat in een aantal jaar is opgebouwd in de ene instelling: de samenwerkingsverbanden, de kennis, investeringen en de vertrouwensbanden , na maximaal 4 jaar weer aan een andere zorgaanbieder gegund kan worden. En dan begin je weer van voor af aan. Het CDA is hier dus nog steeds geen voorstander van.

Maar op dit moment is het zoals het is. We moeten naar de toekomst kijken in het belang van de jongeren waar het hier om gaat. Zij hebben nu een goede behandeling nodig.

De ambitie van het Rijk en de 18 gemeenten is, dat in 2030 geen enkele jongere meer JeugzorgPlus nodig heeft.

Dit is nogal een ambitie. En die zal niet 1,2,3 gerealiseerd zijn. Dat zal iedereen begrijpen.

De andere manier van werken van Horizon, het JouwZorg, vraagt veel aanpassingen van iedereen die hier mee te maken heeft. In de evaluatie lezen we dat veel partijen elkaar vinden en dat de samenwerking steeds beter verloopt.

Dat is een goede zaak. Veranderingen hebben tijd nodig.

Maar dat alles mag niet ten koste gaan van jongeren die zorg nodig hebben. un behandeltrajecten moeten wel doorgang kunnen vinden, zoals afgesproken is bij de aanbesteding.

Het verbaasd het CDA dan ook dat bij de aanbesteding en gunning aan Horizon niet gecontroleerd is of in Noord Holland ook een machtiging Gesloten Jeugdzorg wordt afgegeven, net zoals in Zuid Holland.

Dit is toch een wezenlijk onderdeel van de nieuwe behandelmethode waar Horizon in Antonius mee werkt.

Hierdoor is een groot belangrijk deel van het programma niet uitvoerbaar. Onder andere; School2Care en de gezinshuizen.

Die is een kwalijke zaak en hier moet zo snel mogelijk een oplossing voor gevonden worden.

Een rechterlijke voorwaardelijke machtiging zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn. Samen met de jeugdrecht keten kan dit ontwikkeld worden. Ik zou zeggen: zet er vaart achter!

En dan het onderwijs.

Er moet in Antonius kwalitatief goed onderwijs worden geboden aan de jongeren. Dit is essentieel voor hun toekomst.

Er zijn al signalen dat dit moeilijk zou zijn vanwege het lage aantal jongeren dat in Antonius verblijft.

Dit mag geen excuus zijn. Dit was te voorzien omdat het aantal jongeren dat in de JeudzorgPlus verblijft steeds minder moet worden.

Er moet goed overleg zijn tussen Horizon, de 18 gemeenten en de Ondersteuningplanraad van het Samenwerkingsverband Midden Kennemerland.

Deze laatste hebben in een brief aan de raad hun zorgen en bedenkingen verwoordt. Dit ondersteunen wij als CDA.

Ook de veiligheid van de jongeren in Antonius moet gegarandeerd zijn en ook de veiligheid van onze inwoners.

Hierover is goed contact tussen Horizon, politie en gemeente.

Natuurlijk kunnen er incidenten plaats vinden binnen en buiten Antonius.

Het is een utopie om te denken dat we alle incidenten kunnen voorkomen. Incidenten kunnen altijd en overal plaats vinden. Helaas ook ernstige.

Het gebouw van Antonius is een oud gebouw, maar het moet wel veilig en beveiligd zijn.

Daar is ook nog werk aan de winkel.

Het CDA begrijpt dat opstarten van de andere manier van zorg tijd kost. Dit kan niet in 2 jaar allemaal gerealiseerd zijn. Een verlenging van 2 jaar zal nodig zijn om dit proces door te laten gaan en te verbeteren.

Zoals gezegd; het CDA is kritisch naar de uitvoering van de ambitie om in 2030 geen JeugdzorgPlus meer nodig te hebben.

We willen regelmatig geïnformeerd worden .( 2 x per jaar, vaker als het nodig is) .

We willen geïnformeerd worden over de stand van zaken rond de rechterlijke voorwaardelijke machtiging en de voortgang .

Ook van de voortgang van de realisatie van School2Care en de gezinshuizen willen we op de hoogte gehouden worden.

Het onderwijs op Antonius moet kwalitatief goed zijn . Ook hierover willen we regelmatig geïnformeerd worden.

De opvang van de jongeren moet dicht bij huis en dicht bij hun familie en sociale contacten zijn.Jongeren mogen niet naar de andere kant van het land overgeplaatst worden. Alleen als het echt niet anders kan, dan moet het. De juiste zorg is het uitgangspunt

En natuurlijk willen we ten alle tijden geïnformeerd worden over de veiligheid van de jongeren die in Antonius verblijven en de inwoners van Castricum.

We missen in de evaluatie nog een belangrijk onderdeel. Een tevredenheids onderzoek

Hoe ervaren de jongeren in Antonius het verblijf in Bakkum, wat vinden de de ouders er van.

Mocht er in de toekomst weer sprake van een aanbesteding dan vinden wij dat de raad kaders moet kunnen meegeven, en de aanbesteding niet buiten de raad om moet gaan

Het CDA is voorstander van het komen tot raadsinitiatief voor het stellen van kaders voor inkooptrajecten in het Sociaal Domein , met name de JeugdzorgPlus.

Tot slot spreken wij de hoop uit alle jongeren , met name de jongeren in Antonius, de hulp en zorg krijgen die ze verdienen.

Hun belang moet voorop staan. Dat we dat niet vergeten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.