17 mei 2012

Nieuwsbrief maart 2012.Een bericht van de voorzitter


Voor sommigen duurt het te lang. Anderen vinden dat een goede basis
gelegd moet worden.
Inderdaad het gaat om de boodschap van het CDA op landelijk niveau.
Het radicale midden, dat zou de lijn van het CDA moeten worden.
Doordachte standpunten en dan ook met lef en uitstraling verteld.
Daar horen mensen bij waar we in geloven, die passie en compassie
uitstralen.
Ik hoop dat de koers en de horizon van Ruth Peetoom ons dat spoedig
brengt.
En u leden en sympathisanten help mee die goede koers uit te zetten.
Dat heeft het CDA hard nodig want het gebeurt niet vanzelf.


Gerrit Branderhorst (voorzitter Castricums CDA)


Groen licht voor Nieuw Geesterhage
U heeft het in de krant kunnen lezen. De raad is akkoord gegaan met de verdere voorbereiding van Nieuw Geesterhage. Ook de CDA-fractie heeft hiermee ingestemd.
Het nu voorliggende plan is veel kleinschaliger dan het 1ste ontwerp. Bovendien blijft veel van de huidige bouwwerken in stand. Er is dus deels sprake van renovatie. Dat is winst. Verder is de buurt akkoord met de bouwkundige massa. Ook dat is winst.
Toonbeeld zal in het nieuwe plan zijn plek krijgen. Het bouwen van woningen en appartementen is een onderdeel van het gehele plan. Kortom ruimte voor dit culturele initiatief. Het bestemmingsplan moet nu worden gewijzigd.
De firma Biesterbos gaat een en ander nu verder ontwikkelen.
Wanneer u zoiets als “de eerste paal die wordt geslagen” ziet, is nog niet bekend.


Twee bouwplannen in Akersloot
In Akersloot zijn deze winter bijeenkomsten geweest over het bouwen van woningen voor senioren en voor starters. Leden van het CDA waren daarbij.
Het gaat om de bouw van kleine wooncomplexen aan de Startingerweg.


De belangstelling voor de starterswoningen was overweldigend groot. Het plan is goed voor de
vitaliteit van wonen in Akersloot. Het geslaagde project “de Vrijegeest” zou hiermee een vervolg krijgen.
De belangstelling voor de seniorenwoningen was minder groot. Aanwezigen gaven aan liever goede huurwoningen te zien. Om iets nieuws te kopen als je ouder wordt, tja dat doe je zomaar niet. Hoe het ook zij, het is goed dat in de kern Akersloot nieuwbouw wordt gerealiseerd.


De koers van het CDA-Castricum is onze zorg
Als het in Den Haag regent druppelt het hier in Castricum.
Het is vervelend maar waar. We werken hard aan een goede toekomst voor onze dorpen, voor de gemeente Castricum. We zijn heel erg actief op lokaal niveau. En toch !
Met de huidige koers in Den Haag zullen ook in Castricum veel dorpelingen niet stemmen op het plaatselijke CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Niet omdat we niet keihard werken voor een goed Castricum, maar gewoon omdat het in Den Haag regent.
Daarom waren diverse leden bij het laatste CDA-congres in Maarssen.
Daarom doen we mee aan regionale debatten over de toekomst van het CDA.
In de kranten wordt er regelmatig over geschreven.
Wat het bestuur van het Castricumse CDA betreft moet de koers in Den Haag afscheid gaan nemen van de “gedoogconstructie”.


Voor Castricum betekent het dat we binnenkort gaan werken aan het nieuwe CDA-castricumprogramma.
Wat vinden we belangrijk. Waar willen we ons extra voor inzetten.
Een groepje mensen heeft zich bereid verklaart om mee te denken.
We zijn nu met 6 mensen. We zoeken nog twee mensen ( CDA-mensen) die mee willen doen om
de koers van CDA-castricum in te vullen. Inmiddels is op 14 maart de 1ste avond geweest. Maar we zijn nog niet klaar. We willen drie keer een avond brainstormen.
Wie doet er mee om de Castricumse koers in te vullen?
Reacties aan onze secretaris: email: [email protected]


Aanzienlijke verlaging van de afvalheffing
De Castricumse CDA-fractie heeft er samen met anderen
voor gezorgd dat de afvalheffing verlaagd wordt. De
verlaging zal 10 % zijn. En dat scheelt een gezin een paar
tientjes per jaar.
In tegenstelling tot andere gemeenten is de belastingdruk in
Castricum de afgelopen periode nauwelijks toegenomen.
Dat is een compliment waard.


Overleg met politie en anderen over de onveiligheid in Akersloot
De werkgroep Akersloot van het CDA heeft het initiatief genomen tot overleg met de autoriteiten over de onveiligheid in Akersloot. Er gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen. Er zijn drugskoeriers, er is vandalisme en intimidatie. Je krijgt daar niet goed de vinger achter, zeker niet door burgers. Met o.a. de politie is overlegd of zij er wat aan kunnen doen. Zonder bewijzen en getuigen is het echter lastig om een en ander aan te pakken.
Afgesproken is dat de groep een gesprek met de burgemeester gaat organiseren.
Het CDA in Akersloot neemt daartoe het initiatief.


De tunnel onder het spoor door
Het was een volle zaal. De varianten met betrekking tot de
onderdoorgang werden gepresenteerd.
Duidelijk, prima presentatie. Het gaf aan dat het college keihard werkt
aan het realiseren van een geschikte oplossing. De lobby wordt voortgezet. En in mei krijgen we het vervolg gepresenteerd.


Interesse, lees de aankondiging in de krant en ga er naar toe.


Duurzaamheid. Energiebesparing
In het verkiezingsprogramma van het lokale CDA-Castricum stond daarover: “…” De redactie gaat in
deze nieuwsbrief in op dit onderwerp.
Zo is binnen Castricum al weer twee jaar CALorie een bekend fenomeen.
We zochten de voorzitter Rene Moerman op en legden hem enkele vragen voor.


Je bent een zichtbaar boegbeeld van CALorie. Wat is CALorie en waarom stop je hier energie in?
CALorie heeft als doelstelling onze dorpen zelfvoorzienend te laten zijn in 2030. Dat te doen met lokaal opgewekte duurzame energie en regionaal duurzaam opgewekte energie. Daarbij werken we samen met NHEC  (NoordHollandseEnergieCooperatie) en HVC (HuisVuilCentrale in Alkmaar).
Vanuit de betrokkenheid met de maatschappij en de aarde is een groep
van ca 25 vrijwilligers hiermee begonnen. Een fijne club.
Allemaal verschillend maar wel vanuit een besef van “Goed Rentmeesterschap”.
De aarde moet er ook nog zijn voor onze, voor mijn kinderen. (dochter en zoon).
En verder over jezelf?
Mijn brood verdien ik middels een bedrijf die zonnestroominstallaties verzekert in 14 landen.
Daarin zijn we marktleider en zijn we als bedrijf enorm gegroeid. In drie jaar naar 60 mensen.
Een onderneming waar de menselijke waarden zeer zwaar tellen. Waar de mens meer is dan een productiefactor.


Hoe bereikt CALorie zijn doel?

We willen zien te bereiken dat alle mensen in hun hart worden geraakt en spontaan mee gaan doen.
Idealistisch en ook realistisch. In ons dorp zijn kennis en kunde aanwezig.
Het is toch prachtig als in een buurt een gezamenlijk project ontstaat met betrekking tot isolatie van de woonhuizen. En niet alleen in verband met energiebesparing maar ook door het “samen als buurt” iets aanpakken. Een enorme sociale cohesie. Dat is ook waarde.
De Castricumse kranten zijn voor ons een goed communicatiemedium.


Een kleine club, hoe gaat jullie initiatief lukken?
Ik ben er van overtuigd dat enthousiasme werkt en de
energieprijsstijgingen zijn ook een wind in de rug. Een mix van
maatschappelijk bewustzijn, passie, spirit, het zou fijn als de politieke
partijen ook die passie zouden willen tentoonspreiden….dan komen we
er met elkaar.
Twee voorbeeldprojecten:
· In de componistenbuurt is een buurtproject gestart met woningisolatie.
Daar doen 26 woningbewoners aan mee en het blijkt dat er nog steeds mensen aansluiten.
· We zijn op 21 februari gestart met een grootschalig zonnepanelenproject. “Zon in Castricum”. Op een gebouw van de gemeente worden een groot aantal panelen geplaatst.
CALorie stelt bewoners in staat om een of meer panelen te kopen. Het rendement over de komende 20 jaar is ongeveer 8 % op de investering bij de huidige energieprijs.
Bij beide projecten is nauw contact met de gemeente.


Lid worden van CALorie?
Niemand moet lid worden. Ledenwerving is niet ons doel, we willen enthousiasme mobiliseren. Burgerinitiatief. We hebben een website, een nieuwsbrief, regelmatig bijeenkomsten, en natuurlijk hebben we wat geld
nodig voor drukwerk, en dat soort zaken. Leden ( € 20,- per jaar) zijn
natuurlijk wel een steuntje in de financiële rug.


Wat kan het CDA doen voor CALorie?
CALorie is van bewoners, politiek, ondernemers en instellingen. Betrek ons bij besluitvorming, beeldvorming, en visie ontwikkeling. Het gaat daarbij om een lange termijn kijk op het leven en de samenleving. Het gaat er ook om of en hoe een politieke partij zich dienstbaar opstelt naar waarachtige burgerparticipatie initiatieven.
Op die manier kunnen ook de CDA(klein)-kinderen van een mooi Castricum blijven genieten.
Een mooie erfenis.


Ons jongste raadslid Elize Bon zit inmiddels bijna twee jaar voor het
Castricumse CDA in de raad
Elize vertelt op verzoek van de nieuwsbriefredactie iets over haar raadswerk.
Halverwege de rit naar 2014.
Een rit waar de gordels wel goed vast moeten.
In de afgelopen twee jaar heb ik aardig wat mee mogen maken als raadslid. Bezuinigingen, onderwerpen die veel reuring geven zoals het strand en het burgerinitatief voor een beschermd dorpsgezicht. Overleg om tot gezamenlijke politieke besluiten te komen. Te veel om op te noemen.
Wat voor mij nieuw was, was het feit dat het Castricumse CDA in de coalitie zit. Ik vind dat je dan meer je doelen kunt bereiken dan in de oppositie. Soms heeft dat wel eens minder leuke kanten, maar dat hoort erbij.
De portefeuille die ik beheer (sociale zaken, welzijn, sport) maakt het mogelijk
veel contact met het maatschappelijk middenveld te hebben. Er gebeuren
heel veel mooie dingen op dit gebied, ondanks de heftige bezuinigingen. Wat ik geweldig vind is dat mensen goede initiatieven nemen. Ze nemen het heft in handen, zoeken elkaar op en gaan samen activiteiten realiseren.
Een zeer sprekend voorbeeld; De grotere sportverenigingen werken nauw samen met scholen en de stichting Welzijn om de maatschappelijke stages vorm te geven. Ook wordt er met behulp van de combinatiefunctionaris samen gewerkt met culturele instellingen en andere verenigingen. Dwarsverbanden, elkaar kennen en samen staan voor die maatschappelijk samenhang. Geweldig toch.
Voor mensen met een beperking nemen de sportverenigingen ook hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze organiseren sportactiviteiten zoals G-hockey en voetbal voor kinderen met ADHD/PDD-nos indicatie. Ook proberen zij mensen met een beperking weer mee te laten doen met de samenleving door ze in te zetten bij noodzakelijk werk. Hier wordt het “kijken naar wat iemand kan in plaats van wat hij of zij niet kan” ten volle gedaan.
Dit is de kracht van de maatschappij. Dit past helemaal in de manier waarop het CDA de samenleving ziet. Wat mij betreft mag deze koers nog meer kracht krijgen. Iedereen doet mee en de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de maatschappelijke verbanden leggen. Binnen zo’n CDA voel ik me 100 % thuis. Dat is mijn passie en inspiratie.
Er komen nog zware jaren aan; het raadswerk is verantwoordelijkheid nemen en waar maken.
Ik zet daar graag mijn schouders onder, samen met anderen. Ik zie de toekomst positief in.
Elize Bon


De wethouder sociale zaken en werkgelegenheid
Binnenkort is het al weer twee jaar geleden dat Marianne Zonjee-Zonneveld voor het Castricumse CDA wethouder werd in de coalitie. Een coalitie met VVD, CKenG, CDA en D66.
We feliciteren haar met dit tussenmoment en wensen haar als redactie veel werkenergie toe.
Dat is nodig want er komt, qua sociale wetgeving, veel op de gemeente af. Het Rijk heeft heel veel gedelegeerd naar de gemeentes. Achter elk te nemen besluit zitten mensen. Velen van ons hoeven gelukkig niet aan dit soort sociale loketten aan te kloppen maar anderen wel.


Daarom een paar vragen aan de wethouder.
De wet werken naar vermogen (wwnv voor de deskundigen); wat is de essentie?
Drie sociale regelingen worden nu samengevoegd in een wet. Het uitgangspunt is werk boven
uitkering. Je kunt pas bij de overheid aankloppen als er binnen een samenlevingsvorm (bijvoorbeeld gezin) te weinig inkomen is. Minister kamp (VVD) is in Den Haag de verantwoordelijke minister.
Wat zijn globaal de zichtbare veranderingen voor mensen?
Mensen die alleen in een “sociale werkplaats” kunnen werken en nu al een dienstverband hebben behouden hun rechten tot 2057.
Nieuwe gevallen zullen meer beoordeeld worden op de mogelijkheid van werken buiten de sociale werkplaats. Dat zal strenger zijn dan in het verleden maar niet onmogelijk.
Rechten van Wajongers voor 1 januari 2012 blijven overeind.
Voor nieuwe situaties wordt gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Daar hoort een indikatie-traject bij.
Kan de wethouder nog sturen?
In hoofdlijnen ben ik uitvoerder van de nieuwe wet van minister Kamp. De gemeente moet beleid maken op een aantal punten. Als iemand aan het “sociale loket” aanklopt moet de gemeente kijken naar het inkomensdeel van de mensen zelf, de mogelijkheden tot re-integratie, en de eventuele instroom naar de sociale werkplaats. Tenslotte is er ook nog een verband met de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). In het kader van deze nieuwsbrief is het echt te moeilijk om dat precies uit te leggen.
Maken in Castricum veel mensen gebruik van dit soort regelingen?
De gemeente heeft iets minder dan 35.000 inwoners. Dan lijken de hierna volgende getallen beperkt maar de gemeente heeft daar een hele kluif aan.
· Ca 230 mensen zitten in diverse soorten sociale regelingen en straks in de wwnw .
· Bijna 330 mensen hebben een Wajong uitkering; gemiddeld stromen er 27 mensen per jaar
in waarvan de meesten thuis wonen.
· Iets minder dan 70 personen zijn werkzaam in de sociale werkplaats; met een aantal op de wachtlijst.
Oude situaties vallen meestal onder een vorm van garantie; voor nieuwe situaties wordt het moeilijker.


Elk persoon vraagt om maatwerk zo zegt de wethouder. De rijksregels zijn echter behoorlijk scherp en de gemeente blijkt gewoon een bezuinigingsopdracht gekregen te hebben. Dat maakt me zo zegt de wethouder niet vrolijker en ik realiseer me dat dit voor de gemeente een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Het beschikbare geld wil ik wel graag daar laten komen waar het echt nodig.
Het sociale vangnet kan op die manier zichtbaar blijven.


Geen muziekavond met de Limbees in Limmen
In de vorige nieuwsbrief stond hierover een voor aankondiging.
Om twee redenen gaat dit concert (speciaal voor de CDA-leden en de limmenaren) niet door.
In de eerste plaats omdat rond de geplande datum er al een ander optreden zou zijn van deze groep in de Protestantse kerk in Limmen.
In de tweede plaats omdat sommige leden van de groep moeite hadden om voor het CDA iets te doen. Binnen de groep was er weerstand tegen de Haagse situatie waarbij middels een gedoogconstructie in zekere zin samen gewerkt wordt met de PVV.
Erg jammer, maar ook dergelijke overwegingen horen bij onze democratie.
Graaien en snaaien op niveau
Die gedachte had ik bij het lezen van de bijdrage van een lezer in mijn krant.
(gerrit branderhorst)


Bloedgeld.
Al een kleine twintig jaar geef ik bloed en plasma. Gewoon voor de ander.
Die het nodig heeft na een ongeluk, een operatie of vanwege een (bloed)ziekte.
Daar geef ik nu en dan graag een half litertje voor. Voor niks. Maar niet voor de
Sanquin-bestuurders, die met hun bloedbank jaarlijks 30 miljoen euro winst maken, zoals KRO-programma “De Rekenkamer”woensdag liet zien. Op door donoren gratis verstrekt bloed! Ik voel me vreselijk genomen. De sanquin-bestuurders verrijken zich met een salaris ver boven de Balkenende norm. Ik heb al die jaren niks gekregen voor mijn tientallen liters bloed en de vele uren tijd die dat in beslag nam. Afgezien van wat koekjes, kopjes soep, thee
en parkeerkaartjes. Niet dat ik er geld voor had willen hebben. Maar nu zie ik geen andere optie dan te stemmen met de voeten. Het spijt me.
Als Sanquin zijn bestuurders een normaal, net, salaris uitkeert, laat ik graag nog vele liters bloed aftappen. Gratis en voor niks.
(lezer)


In opdracht van het partijbestuur o.l.v. Ruth Peetoom zijn werkgroepen aan het werk gegaan.
Een over de fundering, uitgangspunten en de herkenbaarheid.
Hieronder enkele punten eruit; u moet het rapport echt zelf lezen; aanrader!
O.l.v. Jacobine Geel (geen CDA-lid; predikant in Amsterdam) zijn de uitgangspunten van het CDA in nieuwe hedendaagse woorden uitgewerkt:
Gesteld wordt dat:
· Het CDA te weinig oor en oog heeft voor de maatschappelijke noden van nu.
· Het CDA verwoordt niet wat de uitdagingen van nu zijn.
· Het CDA onvoldoende uitgangspunten heeft in de taal van nu.
· Het CDA onvoldoende zegt wat ze bedoelt met : gerechtigheid, solidariteit,
rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid.
Als politieke beweging wil het CDA iets met Nederland.
In het rapport worden analyses en richtingen aangegeven.
Een greep uit de keuzen in het rapport
· Zelfredzaamheid en zelfstandigheid is vertrekpunt en zij die niet kunnen laten we niet aan hun lot over.
· Mensen in samenlevingsvormen staan centraal. Mensen met compassie voor hun verbanden.
· Geld is een randvoorwaarde; er is meer dan efficiënt; er is waarde!
De CDA-beweging heeft een kloppend hart voor de samenleving.
· Recht uit het hart immers veel mensen zetten zich in voor hun
medemens.
· Duidelijkheid in overwegingen en keuzes; eerlijkheid. Doe wat je zegt.


De CDA-beweging doet die keuzen met de kracht van COMPASSIE.
Niet met de in van Dale gegeven uitleg “medelijden “ maar met de sfeer
van
· omzien naar de ander vanuit je eigen levenshouding
· eigen groei en ontplooiing gekoppeld aan de bereidheid om ook naar de ander om te zien.
Het rapport eindigt met de constatering dat de uitgangspunten actueel blijven:
CDA als politieke partij/beweging verwoordt hoe de samenleving zijn droom waar kan maken en hoe de overheid daarbij helpt:
· Gespreide verantwoordelijkheid.
Centraal staat de erkenning van maatschappelijk initiatief. Geef die dan ook het vertrouwen en de ruimte.
· Publieke gerechtigheid.
Pal staan voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid; ook minderheden moeten gehoord.
· Solidariteit.


Betrokken burgers zijn de spil in de maatschappij en versterken de onderlinge
verbondenheid.
· Rentmeesterschap
Basis is de zorg voor natuur en cultuur. Dat geldt ook voor de publieke middelen en overheidsfinanciën.


Waarden alleen zijn niet genoeg. Het gaat om waarden en normen.
Normen zorgen ervoor dat waarden kunnen worden nageleefd; zonder normen zijn waarden weerloos. Het CDA komt op voor het handhaven van normen.
O.l.v. Aart Jan de Geus is door het Strategisch beraad een tweede rapport uitgebracht:
Kiezen en verbinden met als verdere titel: politieke visie vanuit het radicale midden.


Dit rapport wil het bestuur graag met de leden bespreken op de vergadering van 24 april. (zie aparte aankondiging)


Enkele punten uit het concept:
Het CDA moet dringend een nieuwe strategische agenda maken:
Om de strategische agenda te realiseren zijn radicale veranderingen nodig.
Het CDA wil een aantal hervormingsbewegingen doorzetten die allen de strategische agenda raken zoals:
1. Van vrijblijvend naar betrokken
2. Van verbruiken naar waarderen
3. Van polarisatie naar participatie
Volgens de christendemocratie zijn bovengenoemde elementen geen uitersten die elkaar uitsluiten, maar spanningsvelden die voor een duurzame oplossing met elkaar verbonden moeten worden.


De strategische boodschap en lijn zal zijn:
Werken aan verbinding: kiezen voor het radicale midden
Het radicale midden is geen pragmatisme, geen compromis-houding.
Het is een uiterst principiële keuze.
Het vraagt van te voren goed nadenken, kiezen en uitdragen.
Het is niet iets tussen links en rechts, overheid en markt, vrijheid en verantwoordelijkheid, de wereld en het lokale, en economie en ecologie overblijft, maar
Het is steeds de synthese van die twee.
Vanuit de partij vooraf doordacht en in de discussie ingebracht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.