24 december 2013

Waarom is een wethouder sociaal beleid nodig?

Toen mevr. Zonjee  in februari 2013 ziek werd, heeft het CDA direct adequaat gereageerd om op deze belangrijke portefeuille een vervangende wethouder te benoemen. Het sociaal beleid moest, zo vonden ook de drie andere coalitiepartners, de volle aandacht houden. Er moest het liefst nog een tandje bij worden gezet zo vond bijvoorbeeld de lokale partij CKenG. De vervanger werd Dhr Fred Mosk. Naar ieders tevredenheid heeft hij de portefeuille sociale zaken, die al drie jaar in beheer was bij Mevr Zonjee, opgepakt. Geen eenvoudige opgave omdat er heel veel vernieuwingen op het sociale terrein en op de gemeenten afkomt.


Van maart 2013 tot heden heeft de wethouder van het CDA intern en extern onderhandeld om voor de gemeente Castricum de nieuwe samenwerking op het terrein van sociale zaken met de omliggende gemeenten vorm te geven. Hij heeft op het terrein van het vinden van banen voor werkzoekenden nieuwe impulsen gegeven. Ook binnen het ambtelijk apparaat.
De wethouder van het CDA is ook door het huidige college aangewezen als de coördinator van de drie grote decentralisaties. Taken die van het Rijk overgaan naar de gemeente. Het vraagt veel interne sturing om dat proces op tijd en goed te laten lopen.  De wethouder van het CDA heeft inmiddels een belangrijk netwerk opgebouwd om mensen met een uitkering aan een baan te helpen. Een activiteit waar de gehele raad om heeft gevraagd.

Donderdag 19 december is dhr. Mosk  (wethouder sociaal beleid) benoemd voor 3 maanden min een dag.

Hoe is de procedure om tot deze benoeming te komen verlopen en hoe kijkt het CDA-Castricum tegen deze benoeming aan?
Allereerst dit:  Het CDA is van mening dat zo'n belangrijke portefeuille door één wethouder moet worden gevoerd.
Al  in november heeft het CDA  haar standpunt aan de andere coalitiepartners voorgelegd. VVD, CKenG,  en D66 vonden een CDA wethouder niet meer nodig. “Het werk was gedaan; CDA bedankt”.  Het CDA  heeft daarop in diverse overlegrondes binnen de coalitie haar standpunt bepleit. Zonder resultaat. Geld voor een wethouder sociaal beleid had men er niet  voor over. De prioriteit was er volgens hun vanaf. Het CDA heeft echter steeds gezegd dat het sociaal beleid binnen de gemeente wat haar betreft een topprioriteit heeft. Het CDA heeft toen aangegeven zich op de positie binnen de coalitie te beraden. Na een overlegronde, geleid door de burgemeester, bleven de genoemde coalitiepartners bij hun standpunt, “geen aparte wethouder voor het sociale beleid”. “De andere wethouders zouden het er wel even bij doen”.  “In het collegeoverleg kon de fractievoorzitter van het CDA toch aanschuiven en mee de voorstellen in de raad brengen!”. Alsof de wethouder alleen even van belang is in een college-vergadering.  “Zoveel werk was dat nu ook weer niet”.

Het was naar de mening van het CDA een belediging voor het belang van een goed en uitvoerbaar sociaal beleid in de gemeente. Een beleid waar honderden mensen in onze gemeente mee te maken hebben.

Het CDA heeft toen nogmaals aangegeven zich ernstig te beraden of het nog wel steun wilde geven aan een coalitie die sociaal beleid geen topprioriteit geeft. 

Daar komt bij dat de financiële consequenties die door de andere coalitiepartijen werden genoemd schromelijk werden overdreven. “Een wethouder kostte geld”.  “En er zou een risico van wachtgeld zijn als we dhr. Mosk na de verkiezingen niet meer nodig hadden. (Even terzijde; een wachtgeldregeling geldt voor iedere wethouder).

Om de fractievoorzitters van alle partijen op de hoogte te brengen van de ontstane situatie werd er afgelopen donderdag 19 december een presidium vergadering belegd. Een vergadering met alle fractievoorzitters van alle partijen. Het CDA kwam in deze vergadering met een uiteenzetting van het verloop van de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen en met de mededeling dat tijdens de raadsvergadering van die avond het CDA met een verklaring zou komen. De raadsvergadering werd vervroegd naar 21.15 uur vanwege het belang van het onderwerp en vanwege de reacties die vanuit de oppositie werden gegeven.

In de raadsvergadering heeft het CDA medegedeeld dat, als er na 7 januari 2014 geen benoeming is van een wethouder sociale zaken, het CDA de steun aan de coalitie per 7 januari opzegt. Je staat voor je topprioriteit.

Tot grote verassing van vele aanwezigen gaven de oppositiepartijen in hun reacties  volledige steun  aan de zienswijze van het CDA. Diverse  schorsingen van de raadsvergadering voor overleg brachten  geen wijziging in het standpunt van de andere coalitiepartijen. Mede op verzoek van en gesteund door de oppositiepartijen heeft het CDA die avond een initiatiefvoorstel ingediend voor de benoeming van dhr. Fred  Mosk als wethouder sociale zaken. Door alle partijen werd aangegeven dat het werk van de betreffende wethouder succesvol was en buitengewoon werd gewaardeerd. Na langdurig beraad, ook met betrekking tot de interne bestuurlijke verhoudingen alsmede  de kwaliteit en continuïteit van het sociaal beleid, heeft  het CDA voorgesteld het initiatiefvoorstel die avond in stemming te brengen. Alle partijen, met uitzondering van VVD, CKenG en D66, hebben toen gestemd voor het behoud van een aparte wethouder sociaal beleid en voor  het behoud van de CDA-wethouder Fred Mosk. Tijdens de raadsvergadering is toen  dhr Mosk tot wethouder benoemd voor een periode van 3 maanden min een dag. Specifiek voor deze periode om de aanspraak op wachtgeld te minimaliseren.

We kunnen ons voorstellen dat de coalitiepartijen het niet leuk vinden om geen gelijk te krijgen.  Om dat “plucheverkleving” te noemen zoals dat door CKenG wordt gedaan is wel erg opportunistisch.

De handelwijze van het CDA komt voort uit de vaste overtuiging dat het belang van het sociale domein met alles wat er op ons afkomt, niet even door andere wethouders erbij gedaan moet worden.  Niet omdat raadsleden zich belangrijker vinden dan de burger. En wie dan van de 23?  

De burgers van Castricum moeten zelf beoordelen of zij recht hebben op een 100% sociaal beleid. Het CDA geeft het in ieder geval topprioriteit. CDA- Castricum,  Wim Swart fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.