06 november 2020

Is 2021 een tussenjaar voor de begroting?

Op 3 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2021 en van de meerjarenraming 2021-2024 vastgesteld. De begroting laat een positief resultaat zien van 1,2 mln. Een nette begroting, alhoewel we de zuiveringsheffing met 1,5% hebben moeten verhogen,  maar we zien dat de kostendekkendheid niet lukt zonder de inzet van dividend van Waterstromen, de Waterschapsbank en meevallers. Dit is voor ons reden om stappen te willen zetten want het CDA gaat voor een kostendekkend operationeel resultaat.  We zien deze begroting daarom ook als tussenjaar.

Het terugbrengen van de afschrijvingstermijn van de jaarlijkse bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma van 35 naar 20 jaar is conform ons bestuursakkoord, als onderdeel van het planmatig afbouwen van onze schuldpositie. 

In de meerjarenraming toetsen we onze financiële positie aan het beleid van ons waterschap voor de komende jaren, daarbij uitgaand van het Waterbeheerplan 2016-2021 en het bestuursakkoord. Nieuwe opgaven, o.a. uit de Klimaatagenda, zullen landen in het Waterbeheerplan 2022- 2027. Tel daarbij op; een waterschap met veel ambitie en medewerkers vol passie, waar we álle waardering voor hebben, dan komt een financiële onbalans snel in beeld. Zonder afbreuk te willen doen aan ons takenpakket moeten we toch kijken of we op deze manier verder kunnen. 

Het bestuur alsmede de organisatie spant zich in om kostenbewust te werken. Maar is dat genoeg, gaan we het hiermee redden? We leven in grote onzekere tijden en extreme omstandigheden; Corona, veranderend klimaat en droogte, alsmede een ingrijpend stikstofvraagstuk. Moeten we de crisis overwinnen door te investeren, of zijn ook juist bezuinigingen gewenst? Het CDA heeft het College opgeroepen om middels een strakke planning te komen tot een gewenste perspectievennota en begroting in 2021. 

Een gezonde balans tussen ambitie en betaalbaarheid en het maken van bewuste keuzes zijn conform ons bestuursakkoord. Wij, als CDA, willen samen ook een financiéel duurzame toekomst creëren en daar hoort een sluitende begroting met zwarte cijfers bij, evenals een kostendekkende meerjarenraming, zonder gebruik te maken van het te ontvangen dividend. Daarom moeten we met elkaar in gesprek…..en daarbij mogen alle onderwerpen in openheid worden besproken.

We zijn als CDA met het benoemen van bovenstaande akkoord gegaan met de begroting 2021. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.