10 september 2019

Perspectievennota: geen dividend voor dichten begroting

Op 10 september is de Perspectievennota 2020-2023 unaniem aangenomen in onze Algemeen Bestuursvergadering. De Perspectievennota is een kader voor de begroting van 2020 en de meerjaren raming.

Als CDA fractie zien we een perspectievennota waar geworsteld is met de ambities en de financiën. In de commissie vergadering zijn veel vragen gesteld die verduidelijking hebben gebracht toch blijven er een aantal zaken die belangrijk zijn voor het CDA.

In de toezegging staat dat het college in 2020 komt met een afschrijvingsbeleid zoals vastgelegd in het bestuursakkoord. Graag zouden wij als fractie deze toezegging concreter zien, kunnen we als AB het afschrijvingsbeleid voor de zomer 2020 verwachten, zodat we in de begroting 2021 met de juiste bedragen gaan werken.

Het CDA ziet in de begroting graag een heldere weergave en uitsplitsing van de overige lasten. We willen duidelijkheid over welke posten/ lasten wettelijk verplicht zijn. We willen de algemene kostenstijging die van bovenaf wordt opgelegd beter inzichtelijk hebben en vragen ons af of dit een trend is die doorzet na 2020? Hoe krijgen we hier grip op? Als CDA maken we ons zorgen en we zijn benieuwd of hier vanuit de Unie ook actie in wordt ondernomen richting het ministerie.

In het collegevoorstel wordt gesproken over meerkosten. Houden de eventuele meer- en minderkosten elkaar in evenwicht?

Wat betreft het dividend is het CDA helder. Het dividend dient niet gebruikt te worden voor het dichten van de begroting. Zo is het operationeel resultaat de 0 lijn. En zou het dividend moeten worden ingezet bij Duurzaam Financieel Beleid. Het beleid is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en tot nu toe neemt de last alleen toe, in hoeverre geef je het geld uit wat er in feite niet is? Voor komend jaar willen wij graag een operationeel resultaat met zwarte cijfers zonder dat daarvoor het dividend wordt aangewend. Zeker omdat we nog helemaal geen zekerheid hebben over de hoogte over het dividend in 2021-2023. Sterker nog, misschien ontvangen we helemaal geen dividend....we weten het niet maar weten wel dat de waterschapsbank nu geen zekerheid kan bieden.

Wij streven ernaar in 2020 onze positie te overwegen met betrekking tot de ambities in het stedelijke gebied, waaronder een mogelijke inzet op beleving en recreatief medegebruik. CDA is van mening dat we het geld hebben begroot, we hebben ambities dus laten we aan de slag gaan in het stedelijk gebied!

Wij ondersteunen de gemeenten bij klimaatstress testen in 2019 is het overzicht klaar en er ligt geld op de plank voor uitvoering kan het college bij de begroting de stavaza geven wat onze positie is en welke maatregelen o.a. bijv. In het stedelijk gebied opgepakt worden?

Tot slot wat voor een waterschap willen wij zijn? We willen als CDA fractie graag vroegtijdig worden meegenomen als het nieuwe waterbeheerplan wordt opgesteld, hier kunnen we mogelijk verwoorden wat voor waterschap we willen zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.