16 juli 2023

Werkbezoek Eline Vedder

Afgelopen woensdag 12 juli 2023 zijn Nick Bakker (Provinciale Staten), Belinda Elfrink (algmeen bestuurslid waterschap) en Danielle Robbertsen (fractievoorzitter algemeen bestuur waterschap ) op werkbezoek geweest met Tweede Kamerlid Eline Vedder. Wij waren er op uitnodiging van waterschap Rijn en IJssel en de Unie van Waterschappen. Het thema was droogte: anders omgaan met bodem en water.

Als eerste op bezoek bij Landgoed ‘t Medler in Vorden. Hier kregen we een rondleiding van de rentmeester van het landgoed. Zo moet het water wat er valt zo lang mogelijk vast gehouden worden. Meer dan 100 jaar terug is het drooggelegd voor huizen en landbouw. Met de droogte van de afgelopen jaren moet het echt anders. Ook werd er een oud aanvoer kanaal ontdekt voor het aanvullen van het water in de grachten, dit wordt in een apart project in de toekomst hersteld met een heus aquaduct.

Op het landgoed is er een een breed schaalprofiel aangelegd (ca.100m breed) om water in te bergen. Hierdoor ontstaat er bij veel water een plas tot kniehoogte en kan het water langzaam de grond in zakken. De waterkwaliteit in de Baakse Beek wordt de komende tijd eerst op orde gebracht (eerst moeten de invasieve soorten verdwijnen) dan takt de Baakse Beek weer aan en kan het systeem weer werken. Er zijn sloten gedempt. Ook is er nieuwe natuur ontwikkeld waarvoor 10% landbouw is ingezet. En de koeien zijn weer uit de stal naar buiten, hiervoor is wel een grotere oppervlakte grond nodig.

Uiteindelijk blijft het door deze ontwikkeling langer nat (ongeveer 3 weken), wat essentieel is voor de groeiperiode van gewassen in de landbouw en een buffer vormt voor overbrugging van regenbui naar regenbui. Dus de regendruppels niet de sloot in, maar langzaam de grond in.

Onderweg in de auto naar de volgende locatie werd nog een innovatief onderwerp aangekaart. Een woonwijk in de gemeente Oude IJsselstreek waarbij regenwater ingezet wordt in een nieuwbouwwijk voor drinkwater, toilet douche etc. Het regenwater wordt opgevangen gefilterd en gebruikt en weer opgevangen in de wijk. Een circulaire ontwikkeling waarbij innovatie gebruikt wordt en met de maatschappij, bedrijfsleven, gemeente, provincie en waterschap Rijn en IJssel samengewerkt wordt. Bij deze projecten wordt aangelopen tegen Europese wetgeving en een business case die niet kloppend is, maar dit kan wel lonend zijn voor de toekomst en dus pakken de partijen dit toch gezamenlijk op.

Vervolgens zijn we in het veld op bezoek geweest bij een agrariër in Lievelde-Vragender. Hij gaf samen met zijn zoon van 17 een rondleiding op zijn erf. De agrariër wilde het water de grond in, immers beregenen bij droogte zit er niet in door de leemlaag. En wat kon hij doen? Het werd de welbekende skippybal in de duiker om het water vast te houden. Zo heeft hij ook sloten gedempt en gestuurde drainage toegepast (buis op koppelarij einde drainage en deze omhoog zetten waardoor je het waterpeil op het perceel kunstmatig hoog houdt).

Ook gaf de agrariër aan dat hij het jammer vindt dat ze als landbouw afgestraft worden op waterkwaliteit (stikstof en nitraatrichtlijn). Hij gaf aan dat de waterkwaliteit best goed is op zijn land en er komt nergens naar voren dat dit niet het geval is. Hij wil graag dat er gemeten wordt: wat gebeurt er aan het begin van het watersysteem en wat komt er bij en hoe is het 20 km verderop? Dit meten gaat gebeuren via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Met het project elke druppel de grond in gaan we water vasthouden. Hierbij gaan we voor kwantiteit en kwaliteit. En we meten hoe effectief de genomen maatregelen zijn. Uiteindelijk willen we ook hier 100 mm extra grondwater. We hebben genoeg water, maar het stelsel moet zo worden ingericht dat het water niet snel wegloopt. Dit kan door de sloot ondieper te maken of te dempen met gestuurde drainage. Door het dempen van de sloot en gestuurde drainage accepteert de agrariër natte percelen in het voorjaar. Zeker op deze gronden van het Winterswijks plateau waar een leemlaag in de bodem zit en er niet beregend kan worden. Dit jaar hebben ze er al profijt van gezien.

Al met al een geslaagd werkbezoek en wat nemen we als CDA (Tweede Kamer, Provincie en Waterschap) mee? Zijn water en bodem sturend? Kunnen we zorgen voor integraal werken tussen de verschillende ministeries en kijken waar we wet- en regelgeving kunnen verbeteren om ook circulair te kunnen bouwen en ontwikkelen zonder te stranden op wet- en regelgeving? Is het snel op te lossen? Werk aan de winkel dus.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.