Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De kracht van de samenleving!

 

VOORWOORD

Vanuit onze eigen unieke uitgangspunten wil het CDA de komende jaren de problemen in onze gemeente aanpakken.

RENTMEESTERSCHAP

Het CDA voelt zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Deze hebben we geërfd van onze (voor) ouders en geven we door aan de mensen die na ons komen. Op deze wijze wil het CDA een betere samenleving achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.

GESPREIDE VERANTWOORDELIJKHEID

Voor het CDA begint politiek vanuit het eigen initiatief. Mensen, buurten,  scholen, kerken, sport- en culturele verenigingen, zorginstellingen en bedrijven leveren wat het CDA betreft allemaal hun eigen unieke bijdrage aan onze plaatselijke samenleving. We geven de burger het vertrouwen en de ruimte om te doen waar men zelf goed in is.

SOLIDARITEIT

Het CDA zet in op betrokkenheid en naastenliefde van burgers. We leven niet voor onszelf, maar zijn pas echt mens door met elkaar samen te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: dit betekent voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs, en inkomen. Vrijwilligers vormen wat het CDA betreft een onmisbare schakel in de onderlinge verbondenheid tussen mensen die zorg nodig hebben.

RUIMTE EN WONEN

Voldoende betaalbare woningen voor jongeren en ouderen is ons doel. Met respect voor de ruimte zet het CDA in op  woningbouw voor de eigen plaatselijke behoefte. Wat het CDA betreft verdienen plaatselijke initiatieven om te komen tot meer woningbouw een krachtige ondersteuning.

 

Politieke visie CDA Montfoort Linschoten en haar uitgangspunten

 1. Het gaat om de samenleving. De kerntaak van de gemeente is in dienstbaarheid kaders en randvoorwaarden creëren; zodat ondernemers, burgers, stichtingen en verenigingen kunnen zorgen voor een harmonieuze samenleving.
 2. Een taak voor iedereen. Waar mogelijk wordt de uitvoering van het beleid in handen gelegd van lokale ondernemers, verenigingen, stichtingen en burgers. Hun betrokkenheid is het fundament van onze samenleving. Het maatschappelijk belang staat hier centraal. Het eigen belang is dienend.
 3. Een eerlijke economie. De gemeente zorgt voor uitbreidingsmogelijkheden van woningbouwlocaties in beide kernen en het bedrijventerrein. De inrichting van de binnenstad van Montfoort en van het dorpscentrum  in Linschoten gebeurt in nauw overleg met de ondernemers. Agrariërs worden nauw betrokken bij het gebiedsproces; zowel qua natuurontwikkeling als de ontwikkeling van de recreatieve functie en de energie opwekking.
 4. Families zijn het fundament van onze samenleving. In Montfoort en Linschoten zijn het de inwoners en hun families verantwoordelijkheid nemen en voor elkaar zorgen, wordt dit ondersteund door de gemeente. Problemen in een buurt of straat worden in onderling overleg aangepakt.
 5. Binnen het groene Hart wordt samengewerkt. De gemeente kan niet  alles alleen  doen. De zelfstandigheid van de gemeente staat niet ter discussie.
 6. De toekomst van onze kinderen. Voor hun toekomst dienen we vol in te zetten op verduurzaming, klimaat, goed onderwijs in moderne schoolgebouwen en betaalbare woningbouw.

 

Concrete beleidsdoelstellingen voor:

Onze jongeren

 • Betaalbare woningen;
  • In Linschoten ieder jaar 10 betaalbare woningen bouwen; die exclusief beschikbaar komen voor jongeren die verbonden zijn aan Linschoten.
  • In Montfoort ieder jaar 40 betaalbare woningen bouwen; die exclusief beschikbaar komen voor jongeren die verbonden zijn aan onze gemeente.

Om regie te hebben op de toewijzing en woningen in de gewenste prijsklassen wordt samengewerkt met groepen inwoners, lokale ondernemers, zoals Made in Montfoort, die bereid zijn projecten gefaseerd op te leveren. Gezien de prijzen van de koopwoningen op dit moment zal een substantieel deel van deze woningen via huur beschikbaar komen met huurprijzen tussen de €800,- en €1000,-. Koopwoningen/tiny-houses voor jongeren stimuleren door te bouwen met erfpacht of terugkoop.

Onze senioren

 • Betaalbare appartementen;
  • In Montfoort ieder jaar 10 betaalbare appartementen bouwen, die primair beschikbaar komen voor senioren die een eengezinswoning achterlaten in onze gemeente. Dat leidt tot doorstroming
  • In Linschoten ieder jaar 15 betaalbare appartementen bouwen, die primair beschikbaar komen voor senioren uit Linschoten die een eengezinswoning achterlaten in onze gemeente. Dat leidt tot doorstroming.

Om regie te hebben op de toewijzing en woningen in de gewenste prijsklassen wordt samengewerkt met lokale ondernemers, die bereid zijn projecten gefaseerd op de leveren. Gezien de hoogte van de huizenprijzen zal het aanbod primair via huurprijzen tussen de €800,- en €1000,- beschikbaar komen.

 • Twee kleinschalige appartementencomplexen in Montfoort voor ieder 25 kwetsbare ouderen uit Montfoort. Vergelijkbaar met de Bloesemhof of Futura Huizen met 24 uur zorg gedurende 7 dagen in de week.
 • Welzijnsvoorzieningen versterken. De SWOM maakt in belangrijke mate gebruik van de kracht van de samenleving door vrijwilligers te faciliteren en is daarom voor het CDA “de uitvoerder van de welzijnsactiviteiten (WMO)”.
 • De bibliotheekfunctie voor senioren is gratis.
 • Activiteiten van verenigingen en stichtingen zoals het Knooppunt en vitaliteitsprogramma’s actief ondersteunen.

Onze gezinnen

 • De ontwikkeling van het dorpshart rond De Vaart zal versneld worden gerealiseerd. De ontwikkeling zal in handen gegeven worden van vertegenwoordigers van Linschotense verenigingen. Op basis van een plan ontvangen ze budget en de inrichtingsvrijheid van het terrein om een en ander te ontwikkelen tot een sport- en cultuurcentrum.
 • In Montfoort zal de vernieuwing van de verouderde basisscholen met spoed worden gerealiseerd.
 • De bibliotheekfunctie is voor gezinnen gratis.
 • Bewuste afvalscheiding wordt gestimuleerd.
 • Windmolens worden niet gebouwd in de gemeente zolang er geen oplossingen zijn voor de geluidsoverlast. In het buitengebied worden kleine windmolens (tot 30 meter) toegestaan.
 • Energie die zelf opgewekt wordt, dient zoveel mogelijk door de gezinnen zelf te worden gebruikt. Accuopslag wordt gestimuleerd om het elektriciteitsnet te ontlasten.

Onze ondernemers en hun personeel

 • Middenstand in beide kernen ondersteunen daar waar mogelijk is om het winkelbestand op peil te houden. Bij wijzigingen in Montfoortse binnenstad en dorpskern Linschoten zijn winkeliers gesprekspartner gemeente.
 • Uitbreiding van het bedrijventerrein met 3 ha in Heeswijk Oost.
 • Woningbouwmogelijkheden voor de huisvesting van hun werknemers.
 • Vrijkomende (agrarische) bedrijfsruimte bestemmen voor kleinschalige zelfstandige woningen.
 • Ondernemers ondersteunen bij het vormgeven van technisch praktijkonderwijs (TechnoHUB en Yverta/Wellant) voor de kwalificatie van nieuw en zittend personeel.
 • Continueren ondernemersfonds.
 • Duidelijkheid voor en betrokkenheid van de agrarische ondernemers bij de gebiedsontwikkeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.