JAN PRIJ
01 december 2020

Jan Prij ontvangt De Savornin Lohmanprijs voor 'God en Geld'

WI-medewerker Jan Prij is onderscheiden met de Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanprijs voor zijn boek God en Geld uit 2018. Deze prijs wordt toegekend door het College van Decanen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) voor een publicatie betrekking hebbend op christelijk denken over staatsrechtelijke en politieke onderwerpen in Nederland. De Lohmanprijs werd in 1987 ingesteld door de gelijknamige stichting en de VU en wordt dit jaar voor de achtste keer uitgereikt. Aan de prijs is een bedrag van € 7.000 verbonden.

Een ad­vies­com­mis­sie, onder lei­ding van VU-hoog­le­raar Ge­or­ge Ha­rin­ck, heeft na be­stu­de­ring van meer­de­re pu­bli­ca­ties haar voor­keur uit­ge­spro­ken voor God en Geld van Prij: ‘’De au­teur laat op een cre­a­tie­ve en ori­gi­ne­le wijze een chris­te­lijk per­spec­tief zien op het ge­bied van re­li­gie, eco­no­mie en po­li­tiek. Het geeft een hoop­vol­le visie op de sa­men­le­ving, op de eco­no­mie en onze ver­hou­ding daar­toe, en op de op­dracht van de po­li­tiek. De reik­wijd­te van de pu­bli­ca­tie is ver­ras­send en de au­teur weet deze voor het pu­blie­ke do­mein be­lang­rij­ke thema’s op een zeer na­tuur­lij­ke en con­sis­ten­te ma­nier met el­kaar te ver­bin­den. Aan­spre­kend is de ac­tu­e­le wijze waar­op het chris­te­lijk den­ken wordt vorm­ge­ge­ven met fi­lo­so­fi­sche in­zich­ten, in­spi­re­ren­de fi­gu­ren uit de ge­schie­de­nis van di­ver­se ach­ter­gron­den en in­zich­ten uit an­de­re re­li­gies en tra­di­ties. De pu­bli­ca­tie is toe­gan­ke­lijk ge­schre­ven, met ken­nis van zaken, en goed lees­baar voor een breed pu­bliek. Het is boei­end hoe de au­teur bui­ten de aca­de­mie om een eigen in­tel­lec­tu­e­le po­si­tie heeft ont­wikkeld.’’

Drs. Jan Prij (1968) is eco­noom, fi­lo­soof en le­ken­pre­ker met ruime er­va­ring als on­der­zoe­ker, pu­bli­cist en re­dac­teur. Hij pu­bli­ceert over thema’s met maat­schap­pe­lij­ke en po­li­tie­ke re­le­van­tie op het snij­vlak van fi­lo­so­fie, eco­no­mie en re­li­gie. Hij is ver­bon­den ge­weest aan de Eras­mus Uni­ver­si­teit als pro­ject­on­der­zoe­ker bij de fa­cul­teit Kunst en Cul­tuur­we­ten­schap­pen en bij de fa­cul­teit Be­drijfs­kun­de, aan de Ad­vies­dienst Ver­keer en Ver­voer als be­leids­ad­vi­seur en aan de (aan VNO-NCW ge­li­eer­de) Stich­ting Ma­na­ge­ment Stu­dies als se­cre­ta­ris. Hij heeft nu een eigen tekst­bu­reau en is re­dac­tie­se­cre­ta­ris van het kwar­taal­tijd­schrift Chris­ten De­mo­cra­ti­sche Ver­ken­nin­gen.

De prijs­uit­rei­king wordt in ver­band met de co­ron­a­maat­re­ge­len ver­plaatst naar een nader be­kend te maken datum in 2021. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.