Om een geloofwaardige christendemocratie (herfst 2023)

Dit nummer is gewijd aan de veranderde positie van het CDA. Onder de titel ‘Om een geloofwaardige christendemocratie’ zijn er reflecties over de vraag, in hoeverre een christendemocratische partij nog meerwaarde heeft in een geseculariseerde samenleving: is de electorale teruggang iets dat buiten het CDA omgaat of heeft het deze vooral aan zichzelf te wijten?

Vaklui gezocht (zomer 2023)

Door onevenredige gerichtheid op de kenniseconomie en het denken in ‘gelijke kansen’ heeft Nederland de waarde van mensen met een praktisch beroep veronachtzaamd. Het is van groot belang de vraag onder ogen te zien: wat voor economie en samenleving willen we eigenlijk zijn en welke banen en beroepen zijn daarbij nodig? Dat is de analyse in het CDV-Zomernummer ‘Vaklui gezocht’. Hierin wordt het tekort aan personeel onderzocht, specifiek mensen met een praktisch beroep. Hoe komt het dat we een tekort hebben aan loodgieters, verpleegkundigen, monteurs en andere vaklui en wat eraan te doen? 

Emancipatiestrijd (lente 2023)

In dit lentenummer van CDV staat de emancipatiestrijd centraal. Een christendemocratische visie op emancipatie is wezenlijk anders dan die van andere politieke stromingen. Emancipatie kan niet vanuit de overheid worden opgelegd, moet niet in de valkuil van identiteitspolitiek stappen waarin slechts één aspect van iemands identiteit wordt benadrukt, en benadert het individu altijd in de context van de gemeenschap. 

Hypotheek op de toekomst (winter 2022)

In dit winternummer van CDV staat de problematiek rond schulden centraal, en wel in de brede zin van het woord. Directe aanleiding vormen de ogenschijnlijk diepe zakken van de Nederlandse minister van Financiën, die de ene crisis na de andere met een greep in de schatkist te lijf gaat. Is dit wijs beleid, of creëren we hiermee een schuld die een hypotheek op de toekomst legt, omdat volgende generaties met de gevolgen zitten? En hoe zit het met de schulden van particulieren, die door gestegen kosten moeilijk meer kunnen rondkomen? Doet de overheid genoeg, te weinig of misschien zelfs te veel om hen te tegemoet te komen?

Vrijheid van onderwijs (herfst 2022)

In dit herfstnummer van CDV staat de vrijheid van onderwijs centraal. De onderwijsvrijheid staat onder druk, omdat leerlingen en scholen vanuit Den Haag vooral gewaardeerd worden voor zover zij bijdragen aan dominante, door het liberalisme gestempelde verwachtingen. Het onderwijs moet weer echt vrij worden, zodat het aansluit bij wat groepen en personen vanuit zichzelf aan de samenleving bij te dragen hebben.

Vermorzeld door macht (zomer 2022)

Het bureaucratische kwaad dat in de toeslagenaffaire sluipenderwijs mensenlevens heeft verwoest, is mede het gevolg van een overheid die door efficiënt te willen opereren op afstand van haar burgers is komen te staan. Bovendien werden kwade motieven bij de ander gelegd, wat blind maakte voor het bureaucratische kwaad in eigen geledingen. Om het enorme leed dat is aangedaan te herstellen, is het essentieel de gelijkwaardigheid van de ander te erkennen.

De autocratische dreiging (lente 2022)

Met de Russische inval in Oekraïne is een nieuw tijdperk aangebroken voor heel Europa en zelfs de hele wereld. Vóór februari werd de 'autocratische dreiging' al overal sterker, maar de inval in Oekraïne heeft dit thema in een compleet ander daglicht geplaatst. De autocratische dreiging komt niet alleen subtiel via afbraak van democratische en rechtsstatelijke gezindheid, maar kan zich ook weer met bruut geweld aandienen, zoals we sinds nazi-Duitsland niet meer in Europa gezien hebben.

De coöperatieve samenleving (winter 2021)

Coöperatieve krachten hebben al sinds de middeleeuwen economieën en maatschappijen in Europa gevormd. De recente opkomst van burgerinitiatieven en coöperaties zijn bevestigingen hiervan en laten de veerkracht van de civil society en van een op samenwerking gerichte economie zien. Nu komt het erop aan dat politici en bestuurders het belang van de coöperatieve werkwijze onderkennen en haar actief de kans geven om te groeien in kracht.

Follow-up
De gezamenlijke woondroom (De Groene Amsterdammer, 2 maart 2022) 

Gedeelde ruimte (herfst 2021)

Wonen, werken, recreëren, landbouw, natuur, energie en verkeer leggen een steeds grotere claim op de beperkte ruimte in Nederland. In deze CDV gaan we vanuit christendemocratisch perspectief op zoek naar manieren om met dit uiterst complexe vraagstuk om te gaan. Door diverse principes te verwoorden willen we voorkomen dat we de ruimte zo gebruiken dat weliswaar elk belang zijn aandeel krijgt, maar dat we ondertussen, en juist daardoor, onze leefomgeving vernietigen. Het adagium is: we moeten de ruimte delen, niet verdelen.

In de ban van sport (zomer 2021)

Sport vervult een belangrijke functie in onze samenleving. Sommigen menen zelfs dat ze de rol van religie heeft overgenomen als het gaat om het bieden van verbinding en zingeving. In het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen onderzoeken we de dominantie van sport in onze  maatschappij, en de rol die de overheid daarbij speelt. Moet die (top)sport meer stimuleren, of gaat ze juist te ver in het bevoorrechten hiervan? Verovert de prestatiecultuur de sport te veel? En hoe te handelen bij internationale toernooien in discutabele landen?

Follow-up
Opinie: Nieuwe politieke cultuur (BNR Nieuwsradio, 1 juli 2021)

Jeugd in de knel (lente 2021)

In het lentenummer van Christen Democratische Verkenningen staat de jeugdzorg centraal. We gaan in op de vraag hoe het toch komt dat zoveel jongeren een vorm van jeugdhulp krijgen, in sommige gemeenten maar liefst één op de zeven. Dat ligt niet zozeer aan deze jongeren zelf, maar aan de samenleving die we met elkaar gecreëerd hebben, zo blijkt. We hebben kinderen en hun gezinnen geproblematiseerd en tot doelwit gemaakt van een bombardement aan beleidsinterventies. Hun de regie op het eigen leven weer teruggeven zou het doel moeten zijn, juist om te voorkomen dat deze kinderen en hun gezinnen worden overgenomen door een leger aan hulpverleners. De jeugdhulp moet uit de greep van drang en dwang komen. Herstel van het vertrouwen in kinderen en ouders en de netwerken daaromheen is daarvoor de eerste stap.

Follow-up
Problematiseer kinderen niet, ze moeten zich geliefd en gehoord voelen (Nederlands Dagblad, 15 april 2021)

Diversiteit en gemeenschap (winter 2020)

Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Over de werkelijkheid achter deze begrippen gaat dit nummer van CDV. Diversiteit is het huidige sleutelwoord waarmee vrijheid en gelijkheid zich sieren. In een samenleving die niet divers weet te zijn en waarin de ene groep dominant is ten koste van de andere, is het met vrijheid en gelijke behandeling immers slecht gesteld. Toch blijken aan het streven naar diversiteit, hoe nobel ook, in de praktijk bezwaren te kleven. Voor je het weet ontaardt het in identiteitspolitiek, die niet het algemene belang maar het specifieke belang van een enkele groep voor ogen heeft. 

Follow-up
Opinie: Een coöperatieve samenleving als tegengif voor de moderniteit (Friesch Dagblad, 20 december 2020)

Brieven aan de lijsttrekker (herfst 2020)

Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van het CDA zijn een aantal jongere mensen gevraagd een brief te schrijven aan de lijsttrekker van de partij, Hugo de Jonge. Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van komend voorjaar hebben zij hun dromen en idealen, maar ook hun kritiekpunten wat betreft de christendemocratie onder woorden gebracht. Het levert een gevarieerd bloemstuk aan brieven, geluiden en hartenkreten op die een inkijk bieden in de vragen waar de christendemocratie de komende tijd voor staat, maar vooral ook in de houding waarmee een antwoord op die vragen wordt gezocht. De brieven zijn gericht aan Hugo de Jonge, maar via hem vanzelfsprekend aan iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Naast de toekomst komt ook het verleden aan het woord, in drie interviews met oudgedienden uit de voormalige KVP, ARP en CHU.

Corona en dan? (zomer 2020)

Sinds maart 2020 worden we geconfronteerd met een gezondheidscrisis die zich op ongekende schaal mondiaal voordoet en impact heeft op talloze gebieden. Wekenlang lag het normale leven stil. Een crisis kan het moment zijn om vastgeroeste patronen te heroverwegen. Juist doordat het coronavirus ons gedwongen heeft tot ingrijpende keuzes met betrekking tot onze manier van leven, is een debat over de inrichting van onze samenleving noodzakelijk. In wat voor wereld willen we leven, en welke prijs zijn we bereid daarvoor te betalen? Naar welk normaal willen we terug? De coronacrisis laat zien dat onze kwetsbaarheid en onze kracht in Europa liggen. Nu we ons van een intelligente lockdown bewegen in de richting van een intelligente exit, is het tijd om heel voorzichtig een eerste politieke balans op te maken.

Follow-up
Donner kiest kant van Keijzer in CDA-debat over coalitie met Baudet (Het Financieele Dagblad, 24 juni 2020)
Donner zet CDA-debat op scherp: afwijzen Forum is 'gemakzuchtig' (Algemeen Dagblad, 24 juni 2020)

Vijf jaar decentralisaties (lente 2020)

In 2015 zijn veel taken op het gebied van jeugdzorg, werk en maatschappelijke ondersteuning aan gemeenten overgedragen. Het lentenummer van 2020 maakt vanuit christendemocratisch gezichtspunt de balans op. Wat is er terechtgekomen van de wens om zorg en hulp dichter bij mensen te brengen en personen of gezinnen met problemen integraal te helpen in plaats van met allerlei deeloplossingen? Een terugblik op vijf jaar decentralisaties in het sociaal domein kent ook voor de christendemocratie een belangrijke les. De bestuurlijke reflex kan zo groot zijn dat daadwerkelijk loslaten aan burgers, professionals en lagere overheden makkelijker gezegd dan gedaan is. Neemt de christendemocratie haar eigen ideologie van radicale subsidiariteit wel serieus genoeg?

Follow-up
Maxime Verhagen baalt van kijk op gedoogcoalitie met PVV (Nederlands Dagblad, 6 april 2020)
Premier Rutte spreekt zich uit over Pasen met doorleefde woorden en ervaringen (Nederlands Dagblad, 10 april 2020)
Bang voor het CDA, bang bij het CDA (Trouw, 27 mei 2020)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.