Gedeelde ruimte (herfst 2021)

Wonen, werken, recreëren, landbouw, natuur, energie en verkeer leggen een steeds grotere claim op de beperkte ruimte in Nederland. In deze CDV gaan we vanuit christendemocratisch perspectief op zoek naar manieren om met dit uiterst complexe vraagstuk om te gaan. Door diverse principes te verwoorden willen we voorkomen dat we de ruimte zo gebruiken dat weliswaar elk belang zijn aandeel krijgt, maar dat we ondertussen, en juist daardoor, onze leefomgeving vernietigen. Het adagium is: we moeten de ruimte delen, niet verdelen.

In de ban van sport (zomer 2021)

Sport vervult een belangrijke functie in onze samenleving. Sommigen menen zelfs dat ze de rol van religie heeft overgenomen als het gaat om het bieden van verbinding en zingeving. In het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen onderzoeken we de dominantie van sport in onze  maatschappij, en de rol die de overheid daarbij speelt. Moet die (top)sport meer stimuleren, of gaat ze juist te ver in het bevoorrechten hiervan? Verovert de prestatiecultuur de sport te veel? En hoe te handelen bij internationale toernooien in discutabele landen?

Follow-up
Opinie: Nieuwe politieke cultuur (BNR Nieuwsradio, 1 juli 2021)

Jeugd in de knel (lente 2021)

In het lentenummer van Christen Democratische Verkenningen staat de jeugdzorg centraal. We gaan in op de vraag hoe het toch komt dat zoveel jongeren een vorm van jeugdhulp krijgen, in sommige gemeenten maar liefst één op de zeven. Dat ligt niet zozeer aan deze jongeren zelf, maar aan de samenleving die we met elkaar gecreëerd hebben, zo blijkt. We hebben kinderen en hun gezinnen geproblematiseerd en tot doelwit gemaakt van een bombardement aan beleidsinterventies. Hun de regie op het eigen leven weer teruggeven zou het doel moeten zijn, juist om te voorkomen dat deze kinderen en hun gezinnen worden overgenomen door een leger aan hulpverleners. De jeugdhulp moet uit de greep van drang en dwang komen. Herstel van het vertrouwen in kinderen en ouders en de netwerken daaromheen is daarvoor de eerste stap.

Follow-up
Problematiseer kinderen niet, ze moeten zich geliefd en gehoord voelen (Nederlands Dagblad, 15 april 2021)

Diversiteit en gemeenschap (winter 2020)

Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Over de werkelijkheid achter deze begrippen gaat dit nummer van CDV. Diversiteit is het huidige sleutelwoord waarmee vrijheid en gelijkheid zich sieren. In een samenleving die niet divers weet te zijn en waarin de ene groep dominant is ten koste van de andere, is het met vrijheid en gelijke behandeling immers slecht gesteld. Toch blijken aan het streven naar diversiteit, hoe nobel ook, in de praktijk bezwaren te kleven. Voor je het weet ontaardt het in identiteitspolitiek, die niet het algemene belang maar het specifieke belang van een enkele groep voor ogen heeft. 

Follow-up
Opinie: Een coöperatieve samenleving als tegengif voor de moderniteit (Friesch Dagblad, 20 december 2020)

Brieven aan de lijsttrekker (herfst 2020)

Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van het CDA zijn een aantal jongere mensen gevraagd een brief te schrijven aan de lijsttrekker van de partij, Hugo de Jonge. Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van komend voorjaar hebben zij hun dromen en idealen, maar ook hun kritiekpunten wat betreft de christendemocratie onder woorden gebracht. Het levert een gevarieerd bloemstuk aan brieven, geluiden en hartenkreten op die een inkijk bieden in de vragen waar de christendemocratie de komende tijd voor staat, maar vooral ook in de houding waarmee een antwoord op die vragen wordt gezocht. De brieven zijn gericht aan Hugo de Jonge, maar via hem vanzelfsprekend aan iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Naast de toekomst komt ook het verleden aan het woord, in drie interviews met oudgedienden uit de voormalige KVP, ARP en CHU.

Corona en dan? (zomer 2020)

Sinds maart 2020 worden we geconfronteerd met een gezondheidscrisis die zich op ongekende schaal mondiaal voordoet en impact heeft op talloze gebieden. Wekenlang lag het normale leven stil. Een crisis kan het moment zijn om vastgeroeste patronen te heroverwegen. Juist doordat het coronavirus ons gedwongen heeft tot ingrijpende keuzes met betrekking tot onze manier van leven, is een debat over de inrichting van onze samenleving noodzakelijk. In wat voor wereld willen we leven, en welke prijs zijn we bereid daarvoor te betalen? Naar welk normaal willen we terug? De coronacrisis laat zien dat onze kwetsbaarheid en onze kracht in Europa liggen. Nu we ons van een intelligente lockdown bewegen in de richting van een intelligente exit, is het tijd om heel voorzichtig een eerste politieke balans op te maken.

Follow-up
Donner kiest kant van Keijzer in CDA-debat over coalitie met Baudet (Het Financieele Dagblad, 24 juni 2020)
Donner zet CDA-debat op scherp: afwijzen Forum is 'gemakzuchtig' (Algemeen Dagblad, 24 juni 2020)

Vijf jaar decentralisaties (lente 2020)

In 2015 zijn veel taken op het gebied van jeugdzorg, werk en maatschappelijke ondersteuning aan gemeenten overgedragen. Het lentenummer van 2020 maakt vanuit christendemocratisch gezichtspunt de balans op. Wat is er terechtgekomen van de wens om zorg en hulp dichter bij mensen te brengen en personen of gezinnen met problemen integraal te helpen in plaats van met allerlei deeloplossingen? Een terugblik op vijf jaar decentralisaties in het sociaal domein kent ook voor de christendemocratie een belangrijke les. De bestuurlijke reflex kan zo groot zijn dat daadwerkelijk loslaten aan burgers, professionals en lagere overheden makkelijker gezegd dan gedaan is. Neemt de christendemocratie haar eigen ideologie van radicale subsidiariteit wel serieus genoeg?

Follow-up
Maxime Verhagen baalt van kijk op gedoogcoalitie met PVV (Nederlands Dagblad, 6 april 2020)
Premier Rutte spreekt zich uit over Pasen met doorleefde woorden en ervaringen (Nederlands Dagblad, 10 april 2020)
Bang voor het CDA, bang bij het CDA (Trouw, 27 mei 2020)

Ondermijning (winter 2019)

In het winternummer van 2019 staat de verwevenheid van onder- en bovenwereld centraal. Als zich ergens de rauwe werkelijkheid voordoet, is het wel op het thema ondermijning, waarmee steeds meer gewone mensen te maken krijgen. Boeren die benaderd worden om hun lege schuur ter beschikking te stellen voor de hennepteelt, en kinderen die gevraagd worden om een rol in de xtc-handel te spelen: de ondermijning is diep in de samenleving binnengedrongen. Door de verwevenheid grijpen misdaad en normloosheid om zich heen en brokkelt de weerstand ertegen zienderogen af. Het is een te hoge prijs voor een vrijheid-blijheidcultuur waarin alles moet kunnen. Hoogste tijd voor een ander geluid: moreel geladen, maatschappelijk betrokken en hoopvol.

Follow-up
CDA filosofeert in lijfblad over protestactie Annie Schreijer (Reformatorisch Dagblad, 24 december)

China's groei (herfst 2019)

In het herfstnummer van 2019 staat de opkomst van China centraal. De Chinezen komen, en maken een ongekende groeispurt mee. Dat zorgt voor ontmoeting tussen diverse culturen, maar ook voor ergernis, botsing en inmiddels verzet. Deze CDV verkent de situatie op mondiaal, Europees, nationaal en lokaal niveau en beziet voor welke dilemma's we staan.

Divers Europa (zomer 2019)

In het zomernummer van 2019 staat Europa centraal. Het is nodig het debat over Europa te bevrijden van eenvormige karikaturale toekomstbeelden. De EU beweegt zich niet onvermijdelijk richting een superstaat en is ook niet gedoemd tot desintegratie en verval. De werkelijkheid van Europese samenwerking is divers en laat veel varianten van onderlinge verbondenheid tussen Europese burgers en hun landen zien. Ook is de EU politieker geworden, minder een interne regelfabriek en meer op handelingsvermogen gericht. Wat betekent dat voor de toekomst van Europa, de onderlinge solidariteit en de koers van de christendemocratie?

Follow-up
Voormalig CDA-leider: abortus 'na avondje stappen' voor eigen rekening (Algemeen Dagblad, 26 juni)
Oud CDA-leider Brinkman oogst kritiek met uitspraken over abortus (NOS, 26 juni)
Gastcolumn: De denkfouten van Elco Brinkman (De Volkskrant, 30 juni)
Het zijn niet de regels die het verschil maken in de EU, maar daadkracht (Friesch Dagblad, 7 juli)

Uit de kunst (lente 2019)

In het lentenummer van 2019 gaan we op zoek naar een christendemocratische visie op kunst. Dat is een mooie en ergens ook unieke zoektocht, aangezien het CDA en zijn voorgangers zich nooit erg hebben willen profileren op kunst- en cultuurpolitiek. Maar dat de christendemocratie als politieke stroming die aan zingeving, religie en samenleving veel waarde hecht, iets zinnigs over kunst te zeggen heeft, komt ruimschoots aan bod.

Follow-up
'Britten vatten ideaal van hechte EU verkeerd op' (Nederlands Dagblad, 4 april)

Klimaatbeleid (winter 2018)

In het winternummer van 2018 staat het klimaatbeleid centraal. Klimaatverandering is een sociale kwestie in de breedste zin van het woord: een hedendaagse kwestie die ons allemaal aangaat, die onze verhouding tot de natuur fundamenteel en blijvend verandert, en die architectonische implicaties heeft voor de inrichting van de hele samenleving. Het is zaak om een nieuwe klimaatpolitiek te gaan voeren. Deze moet rusten op drie pijlers: perspectief bieden, tegenstellingen pacificeren, en als overheid zelf het goede voorbeeld geven.

Follow-up
Breng het klimaatprobleem terug tot de proporties van een glasbak (Nederlands Dagblad, 24 december) 
Hoe een marketingman van de PvdA de Partij van de Zekerheid maakt (Volkskrant, 5 januari 2019)
Macht op vrijdag: Populisme bedrijven is het midden verliezen (Vrij Nederland, 18 januari 2019)

De oudere als burger (herfst 2018)

Het nieuwste nummer van CDV verkent het dominante beeld van ouderdom in onze samenleving. Is dat overwegend negatief of vallen er ook positieve verhalen te vertellen? Ook wordt bezien welke rol het christendemocratische mensbeeld erbij speelt. Via de intermezzo’s komen enkele wijze auteurs uit vroeger tijd aan het woord over het ouder worden. In de rubriek Actualiteit ondertussen, is er aandacht voor, het zal u niet verbazen, actuele vraagstukken zoals de verovering van wereld door China. En de rol van marketing in de politiek.

Follow-up
CDA-promiment: Buma laat migrant in de kou staan (Trouw, 8 oktober)
Kritiek partijprominenten op VVD en CDA (NOS, 9 oktober)

Nudging (zomer 2018)

Het zomernummer van 2018 staat in het teken van Nudging: en manier waarop overheden burgers een duwtje in de rug willen geven om beter, veiliger en gezonder te leven. Hoe ver gaat het gezag van de overheid? Het is een vraag die – in allerlei gedaantes – vaak in CDV aan de orde komt. Ook in veel bijdragen in deze CDV speelt onderhuids het debat over de visie op de overheid een rol, waarmee we ingaan op de trend dat de overheid via kleine zetjes in de rug burgers een bepaalde kant op duwt.

Follow-up
Met subtiele techniek laat overheid ons iets doen wat we graag willen (Nederlands Dagblad, 12 juli)
Pleidooi: dividendtaks voor deel handhaven (Trouw, 13 juli)
De overheid wil goed gedrag van ons. Laat die overheid dat zelf dan ook doen (Nederlands Dagblad, 24 juli)
Richtingenstrijd ontbrandt in CDA over dividendbelasting (Financieel Dagblad, 22 augustus)
Steun in senaat voor afschaffen dividendbelasting wankel (Telegraaf, 23 augustus) 

Nepnieuws (lente 2018)

Het lentenummer van 2018 staat in het teken van Nepnieuws. De discussie over nepnieuws laat zien dat er ook een keerzijde is: de waarheid doet er politiek en journalistiek toe, ook al is die waarheid complex en nooit een rustig bezit. Die conclusie dringt zich op in het Lentenummer van Christen Democratische Verkenningen, dat voor een belangrijk deel gewijd is aan het thema Nepnieuws.

Follow-up
CDA’er Knapen wil meer Europese bescherming (Nederlands Dagblad, 18 april)
CDA-senator Knapen: stop met tegenwicht bieden aan een sterke Frans-Duitse as (Trouw, 21 april) 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.