Wat is het HCCD?

Het Historisch Comité Christen Democratie (HCCD) is in 1985 opgericht. De stichting heeft als doel om (meer) aandacht te schenken aan personen en gebeurtenissen die van belang zijn geweest in en voor de christendemocratie.

Doelstellingen

Het HCCD heeft vier doelstellingen:

1. Het leven houden van de geschiedenis van de christendemocratie
Hierbij kan worden gedacht aan het stimuleren of zelf entameren van historisch onderzoek, maar ook onderzoek in relatie tot de actuele toepassing van het gedachtegoed.

2. Archieffunctie
Het HCCD stimuleert de archivering van de CDA-partijarchieven in de breedste zin van het woord.

3. Het stimuleren van universitair wetenschappelijk onderzoek
Het HCCD is een instrument dat historisch onderzoek aan de universiteiten kan stimuleren. Door middel van een Wetenschappelijke Adviesraad wordt invloed uitgeoefend op de onderzoeksagenda van de verschillende gremia.

4. Het vormen van een academisch netwerk
Het HCCD kan een netwerkfunctie krijgen die breder is dan partijpolitieke historisch belangstellenden alleen. Bij uitstek biedt het HCCD de mogelijkheid om academici bij het WI voor het CDA te betrekken, als met name historici maar ook politicologen, sociale wetenschappers, juristen of filosofen en theologen (kerkhistorici).

Het Beleidsplan 2021-2024 van het HCCD kunt u hier lezen. Het HCCD staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN 816742480. Het Jaarverslag 2020 kunt u hier lezen.

Relatie HCCD en het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA
Voor de realisatie van al deze doelen geldt dat een inbedding van het HCCD in het WI wenselijk en nuttig is. Deze inbedding is met ingang van 2017 geconcretiseerd. Zo is de directeur van het WI adviseur van het bestuur van het HCCD en is de office manager van het WI de ambtelijk secretaris van het HCCD-bestuur.

Bestuur

Het bestuur van het HCCD bestaat uit:

Voorzitter
Hillie van de Streek

Vicevoorzitter
Peter Dillingh

Secretaris/penningmeester
Hester den Oudsten

Algemene leden
Cees Bremmer
Wim Deetman
Wilfred Scholten

Adviseur
Pieter Jan Dijkman (directeur WI)

Ambtelijk secretariaat
Officemanager WI
[email protected] 
070 34 24 874

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

ANBI

Het Historisch Comité Christen Democratie beschikt over een ANBI-verklaring culturele instelling. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat het HCCD beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat donaties door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt. Aangezien het HCCD aangemerkt is als culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25x het bedrag van de gift aftrekken en ondernemingen 1,5x in de aangifte vennootschapsbelasting.

Het HCCD bestaat sinds 1985 en is een stichting. In de statuten van het HCCD staat het doel omgeschreven. De stichting heeft als doel 'aandacht te schenken aan personen en gebeurtenissen die van belang zijn geweest - in en voor de christendemocratie, een en ander in samenspraak met het bestuur van het Christen Democratisch Appèl (CDA).'

Het HCCD is een onafhankelijke stichting en heeft een eigen bestuur (onbezoldigd).

Rekeninggegevens

NL79 INGB 0006103293 
ten name van Stichting Historisch Comité Christen-Democratie te Voorschoten

Donaties aan het HCCD kunt u overmaken op bovenstaand rekeningnummer.

Contact met het HCCD

Contact met het HCCD loopt via het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

U kunt contact opnemen met het ambtelijk secretariaat via:
[email protected]
070 34 24 874

Projecten

Archivering partij-archieven

De archieven van het CDA-bestuur, het partijbureau en de CDA-Tweede Kamerfractie, die voor een deel berusten bij het Nationaal Archief, zijn beperkt toegankelijk en ontsloten. Dit belemmert adequaat historisch onderzoek. Voor de beleidsperiode 2017 t/m 2020 is dan ook het plan geformuleerd de CDA-archieven aandacht te geven. Het Historisch Comité beoogt ertoe bij te dragen dat er verbetering komt in de toestand van de CDA-archieven, in samenspraak met de partij en historici die op dit punt hun invloed kunnen laten gelden dan wel mogelijke fondsen zouden kunnen helpen genereren. Per jaar wordt over de concrete invulling van dit plan de nadere prioriteitstelling bepaald.

Geschiedeniswebsite 40 jaar CDA

Op 11 oktober 2020 vierde het CDA zijn veertigste verjaardag! Speciaal voor dit jubileum hebben het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) een geschiedeniswebsite over 40 jaar CDA samengesteld. Het Historisch Comité heeft de fondswerving voor zijn rekening genomen en had zitting in de redactieraad. De site staat boordevol informatie, foto's, gedigitaliseerde bronnen, en meer!

100 jaar vrouwenkiesrecht en de christendemocratie

In het voorjaar van 2018 verschijnt de publicatie 'Wat komen jullie hier doen? Vrouwenkiesrecht tussen geloof, politiek en samenleving, 1883-2018'. Deze publicatie is mede tot stand gekomen op initiatief van het HCCD.

Het boek gaat in op de relatie tussen het vrouwenkiesrecht en de christendemocratie. De publicatie wil vergeten vensters openen die zicht bieden op het denken en doen binnen de katholieke en protestantse partijen vanaf 1883. Door welke principiële worstelingen en onderlinge conflicten sloegen Schaepman (RKSP), Kuyper (ARP) en Lohman (CHU) zich heen? En wat vonden de vrouwen in deze partijen van het kiesrecht? Maar vooral ook: wat deden zij ermee? 

Deze publicatie gaat dan ook vooral over de vraag wat het kiesrecht onder de vrouwelijke aanhang teweegbracht. De auteurs nemen de lezer mee in een eeuw van boeiende en soms ontroerende ontwikkelingen. Met vrouwen in de hoofdrol, van de kekke Netty de Vink tot de eigenzinnige ‘Freule’. Zij richtten eigen vrouwenorganisaties op en zetten zich in voor vrouwenrechten. Daarbij moesten soms partijkaders worden getrotseerd en heilige huisjes omvergeworpen.

Anno 2018 stellen de auteurs de vraag naar het bestaansrecht van het CDAV en het nog altijd bescheiden percentage vrouwelijke volksvertegenwoordigers in het CDA. De vraag ‘Wat komen jullie hier doen?’ is hiermee nog steeds actueel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.