Het WI brengt rapporten, boeken en andere publicaties uit. Veel publicaties zijn via onze website gratis te downloaden, bij een aantal is dat vanwege auteursrechten niet mogelijk. Wilt u een publicatie op papier bestellen of heeft u een vraag over een publicatie? Neem dan contact op via [email protected].

2023

Gezinsvisie (digitaal)
Naar een gezinsvriendelijke samenleving
Visiestuk met concrete beleidsvoorstellen voor een nieuwe visie op het gezin, in samenwerking met de CDA Tweede Kamerfractie.

Ontwikkelen als levenskunst
Voorstellen voor leven lang ontwikkelen vanuit christendemocratisch perspectief / € 10,00
Aan de hand van christendemocratische uitgangspunten en aan de hand van wetenschappelijke inzichten werkt het rapport een zestal voorstellen uit die het overheidsbeleid rond ‘Leven Lang Ontwikkelen’ moeten verbeteren.

Vereniging Nederland
Het betrokken alternatief voor de BV Nederland / alleen digitaal
Fractienotitie met beleidsvoorstellen om de Nederlandse vereningswereld te ondersteunen. 

Nieuwe gemeenschapszin (digitaal)
Voorstel voor een maatschappelijke dienstplicht / alleen digitaal
Notitie met beleidsvoorstellen voor de uitwerking van de maatschappelijke diensttijd

2022

Betaalbaar wonen voor iedereen (digitaal)
Woonbeleid als sociaal vraagstuk
Visiestuk met concrete beleidsvoorstellen voor een beter woonbeleid, in samenwerking met de CDA Tweede Kamerfractie.

Gezond leven
De zorg voor het lichaam als gemeenschappelijk goed / € 7,50
Rapport met beleidsvoorstellen vanuit christendemocratisch perspectief die zijn bedoeld om een gezonde levensstijl gemeenschappelijk goed te maken.

Een ongekend begin
Technologie en ethiek aan het begin van het leven / € 7,50
Rapport met een analyse van medisch-technologische ontwikkelingen aan het begin van het leven en een ethisch afwegingskader om vanuit een christendemocratisch perspectief tot beleidsvoorstellen te komen en medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen te normeren.

Leren van Corona
Naar een nieuw vertrouwen in samenleving en democratie / € 15,00. 
Christendemocraten gaan uit van een verantwoordelijke en vrije samenleving. In hoeverre ging de Nederlandse overheid daar ook vanuit in haar corona-aanpak? Deze bundel bevat lessen voor de omgang van het openbaar bestuur met de samenleving, zowel bij een nieuwe pandemie als onder gewoner omstandigheden. 

2021

Klimaat van het midden [NL]
Klimaatverandering als gemeenschappelijke uitdaging / € 5,00
Studie naar klimaatbeleid vanuit het midden. In samenwerking met het Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES).

Geloof in de democratische rechtsstaat
Een christendemocratisch verhaal voor de rechtsstaat / € 10,00
Essaybundel over de toekomst van de rechtsstaat. Op welke concrete terreinen moet verandering worden aangebracht om de rechtsstaat vitaal te houden voor de langere termijn? 

Climate of the Middle [EN]
Understanding climate change as a common challenge / € 5,00
Studie naar klimaatbeleid vanuit het midden. In samenwerking met het Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES).

Seeing Europe Anew
Young politicians and the future of Europe / € 5,00
Interviewbundel met jonge Europese politici over de toekomst van Europa. I.s.m. het Wilfried Martens Centre for European Studies en CDA Europanetwerk.

Perspectief voor boeren (digitaal)
Nieuwe wegen naar een toekomstbestendige agrarische sector
Visiestuk met helder toekomstperspectief voor de agrarische sector, in samenwerking met de CDA Tweede Kamerfractie.

Ambitieus christendemocratisch klimaatbeleid (digitaal)
Op weg naar een duurzame en sociale economie
Visiestuk met concrete beleidsvoorstellen voor een beter klimaatbeleid, in samenwerking met de CDA Tweede Kamerfractie.

2020

Zij aan zij
Toekomstperspectief voor Nederland in 2030 / € 5,00
Met 'Zij aan zij' kijken we kritisch en constructief naar waar wij op de lange termijn naar toe willen met Nederland en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn.

Betrouwbaar belasten
Herstel van vertrouwen in het belasting- en toeslagenbeleid / € 7,50
Vanuit christendemocratisch perspectief worden tien concrete voorstellen gedaan om een bijdrage te leveren aan vernieuwing en het herstel van vertrouwen in het Nederlands belasting- en toeslagenbeleid.

Breed kijken
Vluchten, migratie en sociale samen-hang in mondiaal perspectief / € 7,50
Achtergrondstudie die helpt om de complexe werkelijkheid te doorgronden en levert vanuit christendemocratisch perspectief uitgangspuntenen bouwstenen aan voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Om een gemeenschappelijk huis
Handboek christendemocratie in de praktijk / € 22,50 (via uitgever)
In dit handboek wordt het verhaal van de christendemocratie op een vernieuwende manier verteld: aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden.

2019

Onder dak
Bouwstenen voor een toegankelijke woningmarkt voor iedereen / € 7,50
Draagt bouwstenen aan voor het toegankelijk maken van een woningmarkt onder druk, vanuit het christendemocratisch denken.

Mens-zijn in de digitale samenleving
Perspectief op technologisch burgerschap / € 5,00
Essay over de kansen en vraagstukken rondom de toenemende rol van technologie en de noodzaak van technologisch burgerschap.

Het Midden
De middenklasse als morele kern van de samenleving / € 7,50
Studie naar de positie van de middenklasse. I.s.m. het Wilfried Martens Centre for European Studies en de Konrad Adenauer Stiftung.

The Middle [EN]
The middle class as the moral core of society / € 7,50
Studie naar de positie van de middenklasse. I.s.m. het Wilfried Martens Centre for European Studies en de Konrad Adenauer Stiftung.

2018

Woorden én daden
Politieke stijl van CDA-wethouders in het sociaal domein / € 7,50
Zitten er patronen in de combinatie van woorden én daden die typisch en uniek zijn voor het CDA? Of maakt het niet uit of er een liberaal, een sociaaldemocraat of christendemocraat aan het roer stond?

De baan als basis
Een nieuwe aanpak om langdurige werkloosheid te voorkomen / € 7,50
Een studie naar de problematiek rondom langdurige werkloosheid. In dit rapport worden drie vernieuwende voorstellen gedaan om langdurige werkloosheid te voorkomen, waaronder de 'basisbaan'.

No Robots
Position of middle class households in 9 European countries / € 7,50
Een studie naar de positie van de middenklasse in negen Europese landen. In samenwerking met de Konrad Adenauer Stiftung en het Wilfried Martens Centre for European Studies.

2017

Cruciale delfstoffen raken op
Essay | Er moeten delvingsquota komen (digitaal)

2016

De energieke gemeente
Essay | Over de rol van gemeenten bij energietransitie (digitaal)

Zorg van waarde
Achtergrondstudie naar tien jaar Zorgverzekeringswet / € 5

Kiemen van een rechtvaardiger samenleving
Nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk & inkomen / € 5

Gezag, vrijheid en burgerschap
De rol van de overheid in onze samenleving / € 5

2015

Lang leve het verschil, weg met de fragmentatie
Een christendemocratisch antwoord op het sociale vraagstuk / € 5

Bloei & groei
Een christendemocratische visie op het verdienvermogen van NL / € 5

Gemeene Gratie
Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen
 

Economic growth serving the good
[EN] A democratic view of the Netherlands' earning potential

Het Christen Democratisch Affiche
Geschiedenis CDA aan de hand van verkiezingsposters
 

Kruispunt Europa
Essay | Een nieuw perspectief op de Europese samenwerking (digitaal)

Het grote belang van een nieuw belastingplan
Beschouwingen over de hervorming van het belastingstelsel / € 5

2014

CDA ontleed
Over de betekenis van de C, D en A / € 7,50

Essay | Duurzaam ondernemen als roeping (digitaal)

Naar een solide en solidair pensioenstelsel
Bouwstenen voor een hervorming

2013

Geloof in de samenleving
Reflecties op religie en levens- beschouwing in het publieke domein

Lessen in duurzaamheid
Handelingsperspectief vanuit een betrokken samenleving

Het CDA en de maatschappelijke onderneming
Periscoop (actualisering) van 'Investeren in de samenleving (2005)'

2012

De woningmarkt in beweging II
Periscoop (actualisering) van 'De woningmarkt in beweging (2008)'

Naar een duurzame financiële sector
Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en matigheid

Balans in logistiek en mobiliteit
Naar infrastructuur die verbindt

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

 • Ethical aspects of genetics at the beginning of human life. - Christian democratic contributions to European policy.
 • De verzwegen keuze van Nederland. - Naar een christen-democratisch familie-  en gezinsbeleid.

1996

 • Verhalen voor Europa. -  Nederlandse christen-democraten over de Europese integratie
 • Gaven in overvloed. -  Europees cultuurbeleid in christen-democratisch  perspectief.
 • Waarheid en waardigheid. - Civil society en samenwerking in Europa.
 • Publieke gerechtigheid en de Europese Unie. - Een christendemocratische  visie op de aard en de taken van de Europese Unie.

1995

1994

 • Schakels tussen landbouw, milieu en natuur. - Nieuwe eisen worden aan de Nederlandse land- en tuinbouw gesteld.

1993

 • Schepping en rentmeesterschap. - Een christen-democratische visie op de  hoofdlijnen van het milieubeleid.
 • Europa en maatschappelijke organisaties. - Dit rapport vraagt aandacht voor een onderbelicht thema in het debat over de Europese integratie.
 • De komende kabinetsperiode. - Enkele financieel-economische  kanttekeningen.

1992

 • Wij zijn het volk. - De nationale kwestie in Midden en Oost Europa.
 • Genen en grenzen. - Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de gentechnologie.

1991

 • Groot-stedelijk besturen - Vragen over economische vitaliteit, leefbaarheid, integratiemogelijkheden, tolerantie, pluriformiteit en veiligheid van onze samenleving in de grote steden.

1990

 • Publieke gerechtigheid - Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving
 • Armoede en participatie. - Deze publicatie bepleit een meerzijdige aanpak van  het armoedevraagstuk, waarbij onder andere acht geslagen moet worden op de rol van de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers

1989

 • Ruimte voor kwaliteit  - Dit rapport bevat allereerst een christen-democratische visie op onderwijs.
 • Zuid Afrika. - Mensenrechten en buitenlands beleid.
 • Economische groei. Een christen-democratische beschouwing.

1988

1987

1986

1985 

 • Dorpsdespoten onttronen

1984

1983

1982

1981

1980

1978

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.