Zorg voor het huis van de aarde

Zij aan zij-verdiepingspakket nummer 10 alweer! Met als thema 'Zorg voor het huis van de aarde'.

Uit Zij aan zij:
De aarde als ons gemeenschappelijke huis vereist goed onderhoud en verantwoord beheer. Dat is het aloude beginsel van het ‘rentmeesterschap’. Het is echter met geen mogelijkheid te ontkennen: we vragen veel teveel van de aarde. We putten de grond uit en vervuilen de lucht. We ervaren er de gevolgen van: extreme klimaatverschijnselen en afnemende biodiversiteit. Door de aarde uit te buiten, schuiven we de problemen door naar onze kinderen en kleinkinderen. Daarmee is het klimaatprobleem een urgente sociale kwestie in de eigenlijke zin van het woord: een kwestie waarmee het verantwoorde, eerlijke samenleven op het spel staat. Duurzaamheid begint thuis, in de eigen leefomgeving. Echt ‘duurzaam’ betekent immers: vervlochten met de menselijke leefomgeving, inspelend op haar mogelijkheden en rekening houdend met haar beperkingen.

Rapport | Lessen in duurzaamheid (2013)

Christendemocraten willen vanuit hun bronnen en waardeoriëntatie een hoopvol perspectief bieden op de grote vragen waar de samenleving voor staat. Dit geldt zeker ook voor het duurzaamheidsvraagstuk. In dit rapport worden drie concrete casussen (energiebesparing in de bebouwde omgeving, windenergie en grondstoffen/afval) bestudeerd. Ook geeft dit rapport enige lessen hoe het handelingsperspectief vanuit de samenleving is te verstevigen. 

Lees hier 'Lessen in duurzaamheid'

Artikel | ‘Klimaatverandering als sociale kwestie', CDV winter 2018

Klimaatverandering is een sociale kwestie in de breedste zin van het woord: een hedendaagse kwestie die ons allemaal aangaat, die onze verhouding tot de natuur fundamenteel en blijvend verandert, en die architectonische implicaties heeft voor de inrichting van de hele samenleving. Het is zaak om een nieuwe klimaatpolitiek te gaan voeren. Deze moet rusten op drie pijlers: perspectief bieden, tegenstellingen pacificeren, en als overheid zelf het goede voorbeeld geven.

Lees hier 'Klimaatverandering als sociale kwestie'

In gesprek met Kim Putters | 'En dan nu de broederschap!', CDV winter 2018

De scheidslijnen in de samenleving kunnen door het klimaatvraagstuk, dat zich onmiskenbaar als de nieuwe sociale kwestie aandient, verdiepen. Tegelijk kan het klimaatvraagstuk ook een kans zijn om tot nieuwe verbindingen te komen. Het vraagstuk dwingt ons om opnieuw na te denken over de ordening van de samenleving, stelt Kim Putters, directeur van het SCP: ‘Er is niets minder dan een nieuw sociaal contract nodig tussen burgers en overheid. Méér dan in vrijheid en gelijkheid zou de sleutel tot die nieuwe samenlevingsvisie weleens in broederschap kunnen zitten.’

Lees hier 'En dan nu de broederschap!'

In gesprek met Herman Wijffels | ‘Nú is het CDA aan zet’, CDV winter 2019

Het CDA is dé partij die de noodzakelijke veranderingen van deze tijd, bijvoorbeeld ten aanzien van de landbouw- en de voedselcrisis, kan helpen vormgeven, stelt Herman Wijffels. Daartoe is het belangrijk dat de partij zich als vanouds aansluit bij de krachten die in de maatschappij zelf aanwezig zijn. ‘Het goede is zich al aan het voltrekken. Alleen wordt het tot nu toe door de politiek genegeerd’, aldus Wijffels.

Lees hier 'Nú is het CDA aan zet'

Artikel | ‘Modern rentmeesterschap vraagt om ‘creatief doorgeven’’, CDV lente 2012

Rentmeesterschap, een van de vier kernwaarden van het CDA, wordt nog steeds te veel geassocieerd met ‘behouden’. Maar rentmeesterschap is meer dan dat. Het gaat om een voortdurende gerichtheid op het kunnen blijven creëren, cultiveren en doorgeven van wat ‘van waarde’ is. In de huidige tijd vraagt dat veel creativiteit; bij modern rentmeesterschap ligt het accent dan ook op ‘creatief doorgeven’.

Lees hier ‘Modern rentmeesterschap vraagt om ‘creatief doorgeven’'​​​​​​​

Artikel | ‘Rentmeesterschap: laat het ideaal meer doorklinken’

Peter van Wijmen schreef een artikel over de oorsprong en ontwikkelingsgeschiedenis van het begrip ‘rentmeesterschap’, een van de vier uitgangspunten van het CDA. In: 'Waardevast. Over de uitgangspunten van het CDA.'

Lees hier 'Rentmeesterschap: laat het ideaal meer doorklinken'


 

Artikel | '‘Laudato Si’, de Rerum Novarum van de ecologie?’, CDV zomer 2015

De nieuwe encycliek Laudato Si’ zou weleens de Rerum Novarum van de ecologie kunnen worden, stelt Henri Bontenbal. Deze pauselijke brief bevat een spiegel voor politici. Nodig is een ‘ecologische bekering’. De klimaatverandering, de wegwerpcultuur en de onverschilligheid zouden hoog op de politieke agenda geplaatst mogen worden.

Lees hier ''Laudato Si', de Rerum Novarum van de ecologie?'​​​​​​​

Artikel | ‘Nieuwe duurzaamheid: van schuld en boete naar kans’, CDV lente 2012

Met het pleidooi voor een circulaire economie maken schuld en boete plaats voor kans en ontwikkeling, stelt Marieke van der Werf. Daarin ligt de sleutel voor een nieuwe christendemocratische duurzaamheidspolitiek: de mens is niet langer het probleem, maar onderdeel van de oplossing. De vraag die we ons stellen is niet meer ‘Hoe kunnen we gedrag zodanig beïnvloeden dat mensen milieusparend leven?’, maar ‘Hoe kunnen we onze productie- en consumptiesystemen zo inrichten dat ze parallel lopen met de belangen van mens en milieu, in plaats van ertegenin te werken?’.

Lees hier '‘Nieuwe duurzaamheid: van schuld en boete naar kans’

Uit 'Zij aan zij'

Op zoek naar nieuwe gemeenschappelijkheid 
Voor onze toekomst zou dít wel eens de grootste uitdaging kunnen zijn: het vinden van een nieuwe gemeenschappelijkheid. Die mag niet alleen draaien om regels, apparaten en voorzieningen, maar om een samenleving waarin ieder mens zich gekend weet en ieder mens een fundament vindt om bij te kunnen dragen aan het goede samenleven. Het vinden van zo’n nieuwe combinatie van sociale zekerheid, gemeenschappelijke orde en persoonlijke vrijheid is een complexe opgave. Misschien wel even uitdagend als de opbouw van de verzorgingsstaat na de Tweede Wereldoorlog. 

Eén ding weten we zeker: de huidige manier van leven, samenleven, besturen en geld 
verdienen moet veranderen. Het neoliberale idee van ‘vrijheid, blijheid’ en winstmaximalisatie is in instrumentalistische bestuurspraktijken lang dominant geweest. In dat verhaal zijn mensen zelf verantwoordelijk voor geluk en falen en geldt de overheid als een hindermachten moeten maatschappelijke problemen door marktwerking worden opgelost. Dit is geen houdbaar verhaal meer. We lopen met z’n allen tegen culturele, ecologische en economische grenzen aan en daarmee tegen de grens van een draagbaar bestaan. Zo’n verhaal is zo niet vol te houden en blokkeert een samenleving die verder moet en verder wil op weg naar een gemeenschappelijke toekomst. 

Het rijkere verhaal is nodig. Het verhaal waarin begrippen als samenwerken, vertrouwen 
geven, waarderen en verbinden centraal staan. Vanuit de politieke filosofie van de christendemocratie wil dit verhaal klinken. Het verhaal over de mens in zijn gemeenschap,over vrijheid in gelijkwaardigheid en verantwoordelijk burgerschap. Niet óf staat óf markt, niet óf jij óf ik, maar zij aan zij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.