7. Broer Rooda

Grou

De provinsje en it wetterskip moatte ferstandich bestjoerd wurde. It is gjin plak foar linkse boarterij (spultsjes).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.