Minder ik, meer wij. Stem 15 maart CDA!

Ons team

Onze kandidaten

Onze thema's

Sociaal betrokken, begrijpelijk & betrouwbaar

Het CDA staat voor:

 • Wetterskip Fryslân investeert in zichzelf als aantrekkelijke werkgever met voldoende gekwalificeerde medewerkers  
 • Het opzetten van lesprogramma’s voor scholieren en studenten over waterbeheer.
 • Het inzetten van bestuurders en medewerkers van Wetterskip Fryslân als ambassadeurs waterbeheer, met o.a. het Woudagemaal als inspiratie hotspot.
 • Het organiseren van de verkiezing van een Jeugddijkgraaf op Friese basisscholen

Waterveiligheid

Het CDA staat voor:

 • Het verhogen van dijken via een gebiedsgerichte aanpak met betrokkenen. We kijken nadrukkelijk naar innovatieve dijkconcepten, om kosten te besparen en de veiligheid te vergroten.
 • Landbouwgrond wordt niet gebruikt bij dijkversterking. Natuurgebieden bieden daarvoor betere mogelijkheden. 
 • Fryslân is een prachtige recreatieprovincie. Waterschapswerken zoals waterkeringen kunnen worden gebruikt als fietspaden.

Voldoende zoet water

Het CDA staat voor:

 • Het opstellen van een plan met financiële dekking voor vergroting van de afvoercapaciteit bij Lauwersoog in de vorm van pompcapaciteit.
 • Het vergroten van de bergingscapaciteit van de boezem in combinatie met versterking van regionale waterkeringen. Met andere overheden worden afspraken gemaakt over waterinlaat vanuit het IJsselmeer. Het gaat daarbij om het IJsselmeer als zoetwaterbekken en de verdeling van zoet water over de drie noordelijke provincies.
 • Schade aan het watersysteem door bodemdaling vanwege delfstoffenwinning moet worden vergoed door de veroorzaker.
 • Voor het winnen van grondwater, voor drinkwater, is de provincie het bevoegd gezag. Het CDA wil dat de provincie, samen andere met ketenpartners zoals Vitens en het Wetterskip, de beschikbaarheid van voldoende en schoon drinkwater voor onze inwoners blijft garanderen.

Schoon water

Het CDA staat voor:

 • Samen met de Friese gemeenten komt er een oplossing voor ongezuiverde lozingen door de recreatievaart.
 • Het CDA stimuleert participatie van Wetterskip Fryslân in het Phario-project.

Klimaat & biodiversiteit

Het CDA staat voor:

 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties wekken in 2030 alle energie die nodig is voor het zuiveren van het afvalwater zelf op.
 • Nutriënten en mineralen uit afvalwater worden teruggewonnen.
 • Samen met de Friese gemeenten werken we een plan uit voor het vervangen van verharding door groen om hittestress te voorkomen, vervuiling van afstromend water te verminderen en het vasthouden van water te bevorderen.
 • Middels een programma stimuleren van initiatieven om bijvoorbeeld schoolpleinen en terreinen in de openbare ruimte waar mogelijk te vergroenen, tegels in tuinen te vervangen door groen, regentonnen te plaatsen, groene daken aan te leggen en geveltuinen te maken.  Laat regenwater van daken maar in je tuin stromen om verdroging te voorkomen.
 • Samen met overheden, bedrijven en woningcoöperaties zetten we in op het klimaatadaptief maken van hun gebouwen en terreinen, door de aanleg van open waterberging en het reduceren van de aanleg van verhardingen.
 • Overleg met Den Haag en Brussel voor een evenredige verdeling van kosten die voortkomen uit klimaatverandering. Meerkosten kunnen niet alleen afgewenteld worden op Wetterskip Fryslân. Een fonds van het Rijk (waterschapsfonds, conform gemeente en provinciefonds) voor waterschappen in relatie tot die grote opgaven is wenselijk.
 • We investeren in het aanleggen van waterberging ter voorkoming van wateroverlast in steden en dorpen.
 • Wetterskip Fryslân gaat de komende jaren nadrukkelijker participeren in de stuurgroep van de Gebiedsagenda Wadden
 • Veiligheid is belangrijk. Voor 2030 is een werkend afvoersysteem vanuit het Lauwersmeer gerealiseerd. 70% van het Friese water stroomt via het Lauwersmeer naar de Waddenzee, en het borgen van die afvoercapaciteit in natte perioden is voor het CDA een kernpunt.

Veenweide

Het CDA staat voor: 

 • Een leefbaar veenweidegebied waar wonen, werken en recreëren mogelijk is en blijft.
 • Een passend peil voor alle functies, landbouw, natuur en wonen. Hoger Als het Kan, Lager Als het Moet (HAKLAM)
 • Schade voortkomend uit peilaanpassingen in veenweidegebied zijn afdoende geregeld voordat peilaanpassingen plaatsvinden
 • Met een lege beurs is het moeilijk plannen maken. Voor elke deelname in gebiedsprocessen is vooraf helder wat de financiële reikwijdte is.
 • Een actieve lobby richting landelijke en Europese overheden om gezamenlijk draagvlak en financiële steun te krijgen voor transformatie in het veenweidegebied.
 • Het onderzoeken van mogelijkheden van het vrijwillig verhogen van het waterpeil door boeren op eigen percelen. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot verminderd omdat de oxidatie van het veen langzamer verloopt. Wetterskip participeert in mogelijkheden om carbon credits tot waarde te brengen

Water & bodem

Het CDA staat voor: 

 • Voor de versterking van de waddendijk Koehool-Lauwersmeer betaalt het Wetterskip ca € 30 miljoen en biedt (zonder kosten) ruimte aan koppelkansen voor duurzaamheid, ecologie en ruimtelijke kwaliteit. Ook het onderhoud en de instandhouding van regionale (boezem)keringen vraagt jaarlijks vele miljoenen.
 • Het CDA wil een uitgewerkt plan hoe the Right to Challenge kan worden toegepast om kosten te besparen, en regionale bedrijven en inwoners bij het werk van het Wetterskip te betrekken.
 • Het CDA wil dat er door Wetterskip Fryslân een beroep wordt gedaan op nationale en internationale fondsen om de kosten door verandering van klimaat te kunnen betalen.
 • Het CDA doet een beroep op alle inwoners, bedrijven, boeren en natuur om zoveel mogelijk water te kunnen opvangen op eigen grond of via een schoonwaterstelsel zodat er minder water hoeft te worden afgevoerd en minder kosten hoeven worden gemaakt om het grondwaterpeil op niveau te houden.
 • Het CDA doet een beroep op de terrein beherende organisaties om in natuurgebieden te zorgen voor goed onderhoud en een goede waterhuishouding, zodat droogte kan worden beperkt en waardoor de kosten van Wetterskip Fryslân in een logische verhouding staan tot de beperkte opbrengsten uit die gebieden.
 • Het CDA doet een beroep op alle inwoners, bedrijven, boeren en natuur om zoveel mogelijk water op te vangen op eigen grond. Gemeenten worden aangemoedigd om via de aanleg van een schoonwaterstelsel te voorkomen dat regenwater bij de rioolwaterzuiveringen terecht komt.
 • Het CDA doet een beroep op alle inwoners, bedrijven, zorginstellingen, boeren en natuur om zoveel mogelijk vervuilende middelen niet via de WC of door het rioolputje te spoelen maar deze middelen preventief te verwerken. Dit levert een enorme besparing op de kosten van zuiveringsinstallaties en geeft positieve effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
 • Het CDA vraagt de organisatie om in relatie tot het reguliere beheer voortdurend contacten met belanghebbenden te onderhouden en vroegtijdig contacten te leggen met het werkveld als er sprake is van uitvoering van extra werkzaamheden. Het Wetterskip werkt met draagvlak en weet de lokale kennis en betrokkenheid op waarde te schatten en samen de beste beslissingen te nemen.
 • Het Wetterskip staat open voor, en werkt proactief aan contacten met de mienskip, en geeft rayonmedewerkers daarvoor binnen vastgestelde kaders grote bevoegdheden om zonder overbodige bureaucratie doelmatig samen te werken met eigenaren en gebruikers. Waar nodig is sprake van een snelle en accurate afhandeling van opmerkingen en klachten.
 • Het CDA vraagt van de bestuurders een zakelijke inslag waarbij rentmeesterschap als uitgangspunt wordt gehanteerd. Dit is ook van belang bij het maken van moeilijke (financiële) keuzes en de bewaking van budgetten en tarieven. Hoogste doel in financiële zin is om de lastendruk voor het zuiveren en beheer van water in de toekomst beheersbaar te houden.
 • Het CDA staat voor een sluitende begroting en betaalbare tarieven voor eigenaren en gebruikers, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen. Waar mogelijk en noodzakelijk zijn bezuinigingen een kans om de tarieven beheersbaar te houden.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.