29 februari 2024

Aria-Zuid: 99 zorgen dienen geadresseerd te worden

Donderdag 29 februari - De gemeente Goes staat voor een belangrijk besluit betreffende de ontwikkeling van Aria-Zuid. Na het succesvol afronden van het noordelijke deel van de woonwijk, wordt nu de aandacht gericht op de zuidelijke uitbreiding. Een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan zijn opgesteld door ontwikkelaar Fraanje, met het oog op het creëren van een levendige, dorpse omgeving met diverse woningtypen en voorzieningen. Deze plannen, gebaseerd op artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Raadslid Easther Houmes voerde het woord namens het CDA Goes.

Aanleiding

Sinds 2011 heeft Aria gestaag vorm gekregen, waarbij het noordelijke deel met succes is voltooid. Nu is het tijd om de ontwikkeling voort te zetten naar Aria-Zuid. Deze fase, waarin 248 woningen gepland zijn, zal dezelfde kenmerken van een Zeeuws dorp omarmen, zoals te zien is in het Vedelplein en de slingerende straatjes. Een samenwerkingsovereenkomst met Fraanje omvat de realisatie van 65 middeldure huurwoningen en een aantal levensloopbestendige woningen. Ook de herontwikkeling van boerderij Hof Welgelegen tot een hotel maakt deel uit van het plan.

Argumenten en Procedure

De procedure voor het bestemmingsplan is gestart voordat de Omgevingswet van kracht werd op 1 januari 2024. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, waarbij enkele zienswijzen zijn ingediend. Deze hebben geleid tot aanpassingen, zoals het buiten het plan houden van de boerderijlocatie en het opnemen van aanvullende onderzoeken over onder andere waterhuishouding en stikstofberekeningen.

Raadsvoorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld het gewijzigde bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan goed te keuren, rekening houdend met de genoemde aanpassingen. De besluitvorming hierover ligt nu in handen van de raad, waarbij de belangen van de bewoners en de duurzame ontwikkeling van de wijk centraal staan.

99 zorgen dienen geadresseerd te worden

Namens het CDA Goes wil ik graag onze steun uitspreken voor de diverse wijzigingen in het bestemmingsplan en de toelichting, evenals voor het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor Aria-Zuid. Het is belangrijk dat we blijven streven naar een leefomgeving die aansluit bij de behoeften en wensen van onze gemeenschap, en deze voorstellen dragen daar zeker aan bij.

Echter, er zijn enkele kwesties die we graag onder de aandacht willen brengen. Allereerst hebben we als CDA vernomen dat het nieuwe proces met betrekking tot de boerderij in handen zal liggen van de aannemer. Onze prioriteit is het ontzorgen van de bezorgde bewoners, allereerst de 99 bewoners die hierover hun zorgen hebben geuit. We zouden graag een toezegging willen ontvangen van het college dat we in de toekomst regelmatig geïnformeerd zullen worden over het vervolg van het proces met betrekking tot boerderij Welgelegen. Het is van groot belang dat de zorgen van onze inwoners serieus genomen worden en dat hier blijvend aandacht voor is.

In het kort, het CDA Goes staat achter de voorgestelde wijzigingen en het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor Aria-Zuid, maar we vragen wel om aandacht voor de genoemde kwestie met betrekking tot de boerderij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.