05 juli 2019

Maidenspeeches Rabia Soebhan en Easther Houmes

In slechts twee weken tijd hielden beiden steunfractieleden Rabia Soebhan en Easther Houmes hun maidenspeeches.

Maidenspeech Rabia Soebhan

Beste voorzitter,

Allereerst de complimenten voor de leesbaarheid van de stukken. Uit de stukken blijkt dat er gedegen is gekeken naar de diverse veiligheidsthema's. Uiteraard hebben wij ook nog wat verhelderende vragen:

 • - In het stuk word gesproken over "De gemeenten in het basisteam Oosterscheldebekken
 • (OSB), Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland
 • werkten samen aan de totstandkoming van het IVB". Wat betekent het IVB nu concreet voor
 • Goes lokaal? Zijn de prioriteiten regiobreed of lokaal?
 • - De vijf veiligheidsvelden hebben de nodige raakvlakken met elkaar. Als we investeren in
 • het ene veiligheidsveld dan heeft dat automatisch gevolgen voor de andere(n). Kan de
 • portefeuillehouder dit duiden met voorbeelden van veiligheidsvelden en de raakvlakken? Wat
 • merken de bewoners van Goes er van?
 • - Het jaarlijks budget bedraagt € 38.000,--. Het IVB is ambitieus. Zijn de middelen
 • toereikend?
 • - Is er een evaluatie van het voorgaande IVB, wat komt daar uit?
 • - Hoe zijn de inwoners van Goes betrokken bij de tot stand koming van het IVB? Is dit in de
 • prioritering meegenomen? Er worden cijfers gepresenteerd van 2015 en 2013 (blz. 16)?

Maidenspeech Easther Houmes

Woonvisie

Voorzitter,

In diverse uitingen om Zeeland aan te prijzen, vliegt de zin “het is goed wonen, werken en leven in Zeeland” je om de oren. Maar wat houdt dit wonen precies in? Het stuk dat we gaan behandelen moet hier duidelijkheid in scheppen. Het CDA deelt de mening met het Bestuurlijk Platform de Bevelanden dat er behoefte is aan een eenduidige visie. In de Regionale Woonvisie dat voor ons ligt, wordt in duidelijke taal geschreven wat de plannen zijn en biedt een basis om dit uit te werken tot lokaal beleid. De betrokken partijen worden continue aangewezen in het document, de belangrijkste opgaven onderstreept en er is een heldere conclusie.

1. (Vraag Easther) Er wordt in de visie besproken dat er ondanks de stijgende woningprijzen er nog voldoende mogelijkheden zijn voor koopstarters in de bestaande woningvoorraad. Ik kan mij dit bij koppels voorstellen, maar niet bij alleenstaande starters. Is deze laatste categorie ook opgenomen in deze conclusie?

2. (Vraag Rabia) Wat betreft het proces: er zijn nog diverse resultaten die we af moeten wachten en er staan diverse scenariostudies beschreven in het stuk. Was het niet beter het stuk na het zomerreces op de agenda te plaatsen? Dank u wel, voorzitter.

Griffioen

Voorzitter,

We behandelen vandaag een frisse start voor dorpshuis de Griffioen. Voor het CDA geen ver-van-ons-bed-show, want onze voormalige raadslid Ad de Wit was hier nauw bij betrokken. Van zorgenkindje transformeren we nu naar wat het CDA ook voor ogen heeft: een toekomstbestendige ontmoetingsplaats voor de bewoners van Wolphaartsdijk. In het voorstel en besluit dat voor ons ligt, komt het erop neer of wij als raad instemmen met een voorfinanciering. Het CDA heeft hier nog enkele vragen bij voordat we met een gerust hart kunnen instemmen:

1. (Vraag Rabia) De daadwerkelijke kosten die genoemd worden in dit stuk zijn 525.000 euro. Voor ons is het onduidelijk waar de voorfinanciering van 225.000 euro aan besteed gaat worden: aan welke werkzaamheden moeten wij precies denken?

2. (Vraag Rabia) Verder wordt er gesproken over een Meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Is dit ook voor de Griffioen van toepassing? Welke kosten zitten hieraan vast en past dit binnen de 525.000 euro? Of komen er meer kredietaanvragen bij?

Dank u wel, voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.