13 november 2020

Over bestuur en financiën: "Scherp aan de wind zeilen: het CDA ziet forse risico's."

Donderdag 12 november - ZEELANDHALLEN - Fractievoorzitter Frans van der Knaap heeft een bijdrage geleverd over bestuur en financiën. 

Ondanks alle onzekerheid geeft de meerjarenbegroting een positief resultaat in vier jaar. Er is voor gekozen geen bezuinigingen voor te stellen, de belasting niet te verhogen en het voorzieningenniveau op peil te houden. Er blijft zelfs enige ruimte voor ambities. Dat is fijn, maar daarvoor zijn eerst drie jaren nodig met een negatief resultaat. Bovendien wordt er meer dan we in Goes gewend zijn, scherp aan de wind gezeild en zien we forse risico’s.

  • Indirecte kosten van corona, zoals meer uitkeringen zijn niet opgenomen.
  • We zien een heel forse kostenstijging in Sociaal domein waardoor de reserve in één keer voor 4/5 deel verdwijnt
  • Duurzaam en toekomstbestendig Omnium
  • Risico herverdeling gemeentefonds

Hoe ziet de portefeuillehouder deze risico’s? Scherp aan de wind zeilen mag, maar mag niet leiden tot overmoed en evenmin mag het ons ontslaan van de plicht om ook toe te werken naar jaren waarin minder risico’s hoeven te worden genomen. Wij willen en moeten dit jaar voor jaar bekijken en besluiten. Daarom dienen we een amendement in op het raadsbesluit. Het CDA is van mening dat we de begroting moeten vaststellen, maar dat de raad van de meerjarenbegroting kennis neemt.

De inhuur van externe inhuur is tussen 2017 en 2019 toegenomen van 5,2 naar 11,3 %. CDA heeft jaar na jaar er op aangedrongen actief beleid te maken van werving van personeel en vooral samenwerking met andere gemeenten om samen de juiste mensen te kunnen aan trekken.  Extern personeel inhuren is gewoon erg duur. Wij vragen het college of het niet mogelijk is hier de raad een concreet plan voor te leggen. Het CDA is van mening dat de rol van de gemeente: een zorgende en investerende gemeente is. Terecht dat niet alles een taak van de gemeente hoeft te zijn. De kracht van de gemeenschap moet zeker ook benut worden. Goed om minder te sturen met geld en meer met faciliteren, begeleiden en helpen. In dat kader is het goed steeds meer samen te werken met participerende burgers, ondernemers, dorps- wijk en adviesraden.

De kracht van de gemeenschap moet zeker ook benut worden.

Het CDA is heel blijk met het proces en de resultaten met het Omnium zoals verwoord in mijn algemene beschouwing.

Lokale heffingen

De Afvalstoffenheffing is kostendekkend. Vorig jaar hebben we eenmalig ingegrepen. Dat heeft voor een eenmalig tekort geleid. Dit jaar zou het tarief weer kostendekkend moeten zijn. Dat is dan voor dit jaar in verhouding een grotere kostenstijging voor de inwoners. We spreken daar later over, maar zijn benieuwd op hoeveel procent wordt die verhoging in deze begroting meegerekend.

Blij te lezen dat de woonlagen voor de Goese huishoudens nog steeds heel gunstig afsteken ten opzichte van de andere Zeeuwse gemeenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.