02 november 2023

Over de begrotingsraad: Wachten tot vorming college alvorens diepgaande behandeling

Donderdag 2 november - GOES - Het huidige college van de gemeente Goes bevindt zich momenteel in een situatie waarin geen meerderheid bestaat en we nog op weg zijn naar de vorming van een nieuw college. Tot de vorming van de nieuwe coalitie wacht het CDA met een meer diepgaande behandeling van de huidige voorstellen.

Een aantal algemene opmerkingen zijn van belang voor de gemeente Goes. De begroting voor 2024, die momenteel een sluitende begroting is, wordt grotendeels door het CDA gesteund. Het benadrukken van het belang van voorbereiding op uitdagingen in de nabije toekomst, zoals het "Ravijnjaar," heeft geleid tot het onderzoeken van scenario's om hiermee om te gaan. Er wordt gestreefd naar het behouden van bestaande ambities en deze aan te passen aan de financiële mogelijkheden.

Een punt van grote zorg betreft de jeugdzorg. Er is aandacht voor de voorgestelde belastingverhoging van 6%, waarbij wordt benadrukt dat het CDA het nastreeft om de lastendruk voor inwoners laag te houden en niet verder te laten stijgen dan de landelijke indexatie voor lonen en prijzen.

Verder zijn er enkele kwesties waarvan wij vinden dat ze te lang onopgelost blijven. Dit omvat zaken zoals de melkfabriek in het Marconigebied, de wens voor woningbouwinitiatieven in de stad Goes, en de bevordering van alternatieve woonvormen.

Er wordt herhaaldelijk gewezen op de noodzaak voor het autoluwer maken van de binnenstad en het verbeteren van fietsparkeervoorzieningen. Bovendien wordt aandacht gevraagd voor actievere participatie en uitvoering van amendementen die reeds geruime tijd geleden zijn aangenomen.

Met betrekking tot waterscooters wordt een amendement ingediend door het CDA en andere partijen vanwege zorgen over het huidige voorstel.


Tot slot benadrukt het CDA het belang van lokale verenigingen. Recente onderzoeken wijzen op de financiële problemen waarmee veel amateursportverenigingen worden geconfronteerd. De rol van deze verenigingen in het versterken van de lokale gemeenschap is van onschatbare waarde. Het CDA roept de gemeente op om actief bij te dragen aan het behoud van deze verenigingen en erkent hun cruciale rol in de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.