28 september 2023

Terugblik raad: Strijden voor een robuuste RUD, het kerstvoetbaltoernooi en aankoop gronden

Donderdag 28 september 2023 - GOES - Vanavond vond de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Goes plaats, waarbij verschillende belangrijke agendapunten werden behandeld. Het CDA Goes kijkt tevreden terug op de uitkomsten van deze vergadering, waarbij er besluiten werden genomen met betrekking tot de toekomst van onze gemeente.

Aankoop grond bij Wilhelminadorp

Een van de agendapunten betrof de aankoop van grond bij Wilhelminadorp. Na zorgvuldige overweging en discussie in de raad heeft het CDA Goes ingestemd met deze aankoop. Het is een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van ons gebied en zal bijdragen aan de groei en leefbaarheid van de gemeente Goes. Er waren diverse moties ingediend over een burgerberraad wonen, een grondruil en woningbouw in Mannee-Zuid. 

Begrotingswijziging ‘Strategisch werven’ RUD

Het voorstel voor een begrotingswijziging met betrekking tot 'Strategisch werven' bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) werd eveneens behandeld. Voor Goes zijn de volgende taken ingebracht:
-Vergunningverlening (milieu)
- Milieu-inspecties
- Behandeling klachten
- Handhaving
- Toezicht asbest
- Bodem
- Geluid
- Externe Veiligheid
- Vuurwerk
- Advisering MER
- Juridisch

 
Daarvan zijn asbest, externe veiligheid, toezicht groen, actualisatie van vergunningen en uitvoering ondermijningstaken er later bijgekomen. Het CDA is kritisch op het proces omtrent de RUD en wil komen tot een robuuste dienst. Hiertoe heeft de fractie een uitgebreide amendement ingediend, met het dictum: de raad moet instemmen om in 2024 te evalueren en indien nodig het beleid en de financiële consequenties van dit amendement daartoe in de reguliere zienswijzeprocedure bij te laten stellen. De motie is aangenomen!

Tijdelijk fietspad Ronda Gosaplein

Een ander belangrijk agendapunt was de aanleg van een tijdelijk fietspad bij het Ronda Gosaplein. Het CDA Goes heeft hiermee ingestemd, omdat we geloven dat dit de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze stad zal vergroten.

Bestuursrapportage 2023 Gemeente Goes

De bestuursrapportage voor het jaar 2023 werd eveneens besproken. Het CDA Goes heeft deze rapportage nauwlettend gevolgd en is tevreden met de voortgang van de gemeentelijke projecten en initiatieven. 

Voorstel tot het vaststellen van de 44e begrotingswijziging 2023

Tot slot werd er gestemd over het voorstel tot het vaststellen van de 44e begrotingswijziging voor het jaar 2023. Het CDA Goes heeft dit voorstel aangenomen en is hoopt dat dit bijdraagt aan een gezonde financiële situatie voor de gemeente Goes.

Structurele subsidies voor maatschappelijke initiatieven

Het CDA heeft ook een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend; dit had betrekking tot het verstrekken van structurele subsidies aan maatschappelijke initiatieven zoals het jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi en de WEA stadsloop van AV'56. 

Het CDA Goes kijkt terug op een vruchtbare raadsvergadering waarin belangrijke beslissingen zijn genomen voor de toekomst van onze gemeente. We blijven ons inzetten voor een welvarend, veilig en leefbaar Goes!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.