29 februari 2024

Urban sportpark: investering in de jeugd van onze gemeente!

Donderdag 29 februari - Het college heeft een voorstel ingediend om het krediet voor de aanleg van een Urban sportvoorziening te verhogen met €195.000, en deze verhoging te dekken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen. Dit voorstel, dat deel uitmaakt van de 20e Begrotingswijziging 2024, komt voort uit de noodzaak om het beschikbare krediet aan te passen aan de sterk gestegen kosten in de bouwsector. Raadslid Easther Houmes voerde het woord namens CDA Goes.

Aanleiding

Op 17 november 2022 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor een Urban sportvoorziening op sportpark Het Schenge, inclusief een investeringskrediet voor de aanleg ervan. Een uitgebreid participatietraject in 2023 resulteerde in een ontwerp dat voldoet aan zowel de wensen van de toekomstige gebruikers als de vastgestelde gemeentelijke kaders. Echter, de financiële doorrekening van het ontwerp toont aan dat het oorspronkelijk beschikbare krediet niet toereikend is vanwege de aanzienlijke prijsstijgingen in de bouwsector. De kostenramingen van 2022 blijken niet langer representatief te zijn, met een gemiddelde stijging van 26% voor civiele werkzaamheden in de afgelopen twee jaar, volgens CBS-gegevens.

Indexering en Verhoging van Krediet

Om het ontwerp uit te voeren volgens de vastgestelde kaders en de wensen van zowel de gemeente als de toekomstige gebruikers, is een indexering van 21% over het beschikbare krediet nodig. Dit vertaalt zich in een verhoging van €195.000, exclusief btw.

Resultaat

Bij een positief besluit van de gemeenteraad zullen de aanvragen voor de omgevingsvergunning worden ingediend, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor de verdere uitvoering van het project.

Reactie CDA: geen investering in betonnen ramps en rails, maar in jeugd van onze gemeente!

Ik zit hier vandaag als raadslid voor het CDA maar ook als jongere om mijn steun uit te spreken voor het voorstel betreffende de indexering van het krediet voor de Urban sportvoorziening. Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het uitstekende plan dat er al lag, het proces dat heeft geleid tot dit voorstel en de mate van participatie die hierbij heeft plaatsgevonden. Aan alle aanwezigen op de tribune; bedankt voor jullie energie en motivatie om hier vanavond te zijn, en mocht het politieke vuur aangewakkerd zijn, dan horen we dat als raad natuurlijk graag.

Maar het gaat hier om de indexering die om 2 ton vraagt. Wat betreft de indexering die om een bedrag van 2 ton vraagt, erkent het CDA dat dit een aanzienlijk bedrag is. Echter, laten we niet vergeten dat dit niet alleen een investering is in betonnen ramps en rails, maar vooral in de jeugd van onze gemeente. Daarom zullen we geen motie of amendement indienen voor dit voorstel, maar simpelweg instemmen.

Het is essentieel dat we niet alleen kijken naar het huidige gebruik van de sportvoorziening, maar ook naar de toekomstige behoeften, met name die van onze jeugd. Daarom pleit ik ervoor om meer aandacht te besteden aan het langdurig betrekken van jongeren bij deze voorziening. Dit kan bijvoorbeeld door middel van speciale programma's, workshops of evenementen die gericht zijn op het bevorderen van sport en beweging onder jongeren.

Tevens wil ik het college vragen om serieus na te denken over de mogelijke toename van verkeersbewegingen. We hebben recentelijk een bezorgde bewoner gesproken die wijst op de behoefte aan een veilige oversteek voor fietsers in dit gebied. Het is van groot belang dat de veiligheid van alle weggebruikers gewaarborgd blijft, en ik roep het college dan ook op om dit aspect zorgvuldig te overwegen en eventuele maatregelen te treffen die bijdragen aan een veilige verkeerssituatie.

Tot slot, wil ik het college vragen naar hun standpunt met betrekking tot sponsoring. Het CDA heeft dit al eerder gezien bij bijvoorbeeld Speeltuin Vrij en Blij in Stalland. Dergelijke samenwerkingen kunnen bijdragen aan de financiële haalbaarheid van de voorziening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.