07 maart 2022

CDA Hulst maakt zich sterk voor goede zorg in onze gemeente!

Samen leven betekent omzien naar elkaar, mensen ondersteuning bieden waar dat nodig is. Het CDA wil zoveel mogelijk zorg en ondersteuning kwalitatief in stand houden. Carry Nijskens – de Maat: ‘Dat kan alleen als we kiezen voor zorg voor elkaar, solidariteit en er als overheid voor te staan dat we zorg en ondersteuning leveren voor diegene die dat (tijdelijk) nodig hebben. Voor een aantal taken zal er een steeds groter beroep worden gedaan op zorgvrijwilligers naast professionals. Op andere gebieden zullen we als lokale overheid meer dan ooit zorg, steun en bescherming moeten leveren’. Het CDA vindt dat iedereen recht heeft op zorg die beschikbaar, betaalbaar én bereikbaar is. Met name in de regio is dat een grote uitdaging, maar als CDA Hulst blijven wij ons daar sterk voor maken.

In ons verkiezingsprogramma besteden we veel aandacht aan de zorg. Carry Nijskens: ‘Goede zorg is één van onze belangrijkste speerpunten de komende verkiezingen’. In dit artikel gaan we dieper in op de keuzes die het CDA Hulst maakt om er voor te zorgen dat de zorg in de gemeente Hulst beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft.
 

Wij zetten ons in voor behoud van zorg in de buurt en de locaties van ZorgSaam in Hulst, Terneuzen en Oostburg om te garanderen dat goede zorg voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar is. Wat ons betreft moet er een polikliniek van het ziekenhuis binnen onze gemeentegrenzen blijven. Carry Nijskens: ‘Als ZorgSaam er definitief voor kiest om de polikliniek te verhuizen naar het terrein van de Blaauwe Hoeve, dan moeten wij er voor zorgen dat er een volwaardig en up-to-date polikliniek wordt geplaatst met daarbij voldoende parkeerplaatsen’.

Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen zoals parkeermogelijkheid, een huisartsenpost en een apotheek en de veiligheid van de leefomgeving. Nijskens: ‘Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben’.

We ondersteunen verpleeghuizen die ruimte nodig hebben om uit te breiden. Daarnaast zorgen we voor een gevarieerd aanbod van nieuwe vormen van wonen en zorg. We willen het oprichten van zorgcoöperaties faciliteren. We faciliteren en zorgen voor snellere behandeling van aanvragen voor mantelzorgwoningen en familiehuizen.

Het CDA Hulst is van mening dat huisartsenposten en de spoedeisende hulp in de nabijheid beschikbaar moeten blijven. De maximale aanrijtijd van ambulances moet bewaakt worden. Nijskens: ‘Daar moeten wij echt vinger aan de pols houden!’. Wij willen dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team samenwerkt. Daarbij zetten we in op continuïteit, het is nooit leuk om zorg nodig te hebben, maar iedere keer een andere zorgverlener maakt anoniem, een vertrouwd gezicht is belangrijk.

Steeds meer mensen hebben zorg nodig en het huidige zorgpersoneelsbestand vergrijst. Om de continuïteit van zorg ook de komende jaren te garanderen werken we samen met de zorgorganisaties om er voor te zorgen dat er voldoende zorgpersoneel is. Nijskens: ‘Daarom moeten we faciliteren dat zorgpersoneel in de werkregio kan wonen. Opleidingen in de regio moeten dichtbij georganiseerd worden. Hier liggen kansen voor de gemeente om hier met de zorg- en onderwijsinstellingen afspraken over te maken’.

Het CDA Hulst kiest voor minder marktwerking en meer samenwerken als basis voor de zorg, dus ook in onze gemeenten. Op regionaal niveau werken we voor de zwaardere zorg samen met de buurgemeenten om samen te komen tot een volledig regionaal zorgaanbod. Daarbij stemmen we de procedures op elkaar af zodat de zorgaanbieders niet voor iedere gemeente een andere procedure moeten volgen.

Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Het CDA Hulst wil de mogelijkheden vergroten om af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang beter te organiseren en we maken de aanvraag daarvan eenvoudiger. Nijskens: ‘Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden, zij leveren een top prestatie die we niet mogen onderschatten! Juist daarom willen wij rond de dag van de mantelzorg onze mantelzorgers extra in het zonnetje zetten in de vorm van een mantelzorgcompliment’.

Het CDA Hulst wil professionals in onze wijkteams die zelf aan de slag gaan en regie nemen met wat nodig is voor onze inwoners. Zij moeten zich meer gaan richten op voorkomen en preventie van (gezondheids)problemen.

De afgelopen jaar is er veel onrust geweest bij de gecertificeerde instellingen, zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering, door het wegvallen van onder andere Intervence. Als CDA vinden we de continuïteit van de zorg voor deze kwetsbare groep belangrijk, daarom zetten we ons in voor een sterk en solide gecertificeerde instellingen. ‘Als gemeenteraadslid heb ik hier de verantwoordelijk wethouder stevig op bevraagd en is er dankzij het CDA Hulst schot in de zaak gekomen’ aldus Nijskens. Zij vervolgt ‘In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen nodig. Dit is onwenselijk. Wij willen een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding’.

Het CDA Hulst wil meer samenwerking mogelijk maken tussen jeugdzorg en passend onderwijs. Nijskens: ‘We moeten duidelijke afspraken maken met jeugdzorgaanbieders, adequate controle uitvoeren op de financiën en zorgfraude aanpakken. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige contracten binnen de jeugdhulp en de WMO’.

Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professional, maar een goede bekende, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub. De zelfgekozen mentor is er niet om delen van de professionele hulp over te nemen, maar om daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te beslissen over wat goed is voor het kind, het gezin en de situatie.
Nijskens: ‘We besteden vanzelfsprekend ook aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 worden. We kijken daarbij samen met de jongere naar een goed overgangspunt naar andere vormen van zorg en andere financieringsbronnen’.Het CDA Hulst wil professionals in onze wijkteams die zelf aan de slag gaan en regie nemen met wat nodig is voor onze inwoners. Zij moeten zich meer gaan richten op voorkomen en preventie van (gezondheids)problemen.

De afgelopen jaar is er veel onrust geweest bij de gecertificeerde instellingen, zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering, door het wegvallen van onder andere Intervence. Als CDA vinden we de continuïteit van de zorg voor deze kwetsbare groep belangrijk, daarom zetten we ons in voor een sterk en solide gecertificeerde instellingen. ‘Als gemeenteraadslid heb ik hier de verantwoordelijk wethouder stevig op bevraagd en is er dankzij het CDA Hulst schot in de zaak gekomen’ aldus Nijskens. Zij vervolgt ‘In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen nodig. Dit is onwenselijk. Wij willen een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding’.

Het CDA Hulst wil meer samenwerking mogelijk maken tussen jeugdzorg en passend onderwijs. Nijskens: ‘We moeten duidelijke afspraken maken met jeugdzorgaanbieders, adequate controle uitvoeren op de financiën en zorgfraude aanpakken. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige contracten binnen de jeugdhulp en de WMO’.

Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professional, maar een goede bekende, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub. De zelfgekozen mentor is er niet om delen van de professionele hulp over te nemen, maar om daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te beslissen over wat goed is voor het kind, het gezin en de situatie.
Nijskens: ‘We besteden vanzelfsprekend ook aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 worden. We kijken daarbij samen met de jongere naar een goed overgangspunt naar andere vormen van zorg en andere financieringsbronnen’.

De afgelopen jaren heeft Carry Nijskens zich sterk gemaakt voor de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Niet alleen als gemeenteraadslid, maar ook als lid van Drempelvrij (een stichting die de gemeente adviseert om de toegankelijkheid voor iedereen met een handicap te verbeteren). Nijskens: ‘Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de samenleving. We zoeken samen met hen hoe dit mogelijk is. We moeten de komende jaren verder gaan met het uitvoeren van het VN verdrag Handicap’.

Het CDA Hulst is van mening dat sportvoorzieningen en openbare gebouwen voor ieder goed toegankelijk moeten zijn. Waar mogelijk willen we dat mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten en bewegen.

Daarnaast vinden wij dat bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen moeten zijn.

Digitale informatie en dienstverlening van de gemeente moet makkelijk vindbaar zijn, ook voor mensen met een beperking. Om die reden dient een goede gemeentelijke website te voldoen aan het waarmerk drempelvrij. Een goede gemeentelijke website dient dus drempelvrij te zijn.

Het CDA Hulst wil dat meer kinderen met een beperking naar een gewone school gaan, met een grotere rol voor passend onderwijs. Nijskens: ‘Het is wel belangrijk dat deze kinderen daadwerkelijk klaar zijn om deze stap te maken. Het laatste wat we willen is dat het kind ongelukkig wordt door die overstap’.
 

Het CDA Hulst zet in op preventie en gezond leven, waarbij de gemeente, het zorgkantoor, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties samenwerken. We betrekken sportverenigingen en buurtsportcoaches bij het preventiebeleid en we zetten bekende lokale sporters in als ambassadeurs voor een gezonde leefstijl.
Nijskens: ‘Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Wij versterken verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen’.

Nijskens vervolgt: ‘We stimuleren gezond gedrag (gezonde leefstijl) door actieve beweegprogramma’s en we zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in tegen roken en drugsgebruik’.

Het CDA Hulst wil dat de gemeente laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk aanbiedt voor mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten. Nijskens: ‘Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen en moet kunnen meedoen met een sportactiviteit’.

Wij zetten in op een veilig sportklimaat, zodat iedereen kan sporten. Daarbij bevorderen we het aanstellen van vertrouwenspersonen bij sportverenigingen. We bevorderen waar mogelijk de contacten tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties zoals onderwijs-, zorg- en jeugdinstellingen en de veiligheidshuizen.

Het CDA Hulst heeft extra aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. We willen schrijnende situaties en verward gedrag op straat voorkomen door betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners. Een goed ondersteuningsaanbod in het sociaal domein helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig te functioneren, zodat zij minder afhankelijk worden van specialistische zorg. Ook hebben we aandacht voor de samenwerking tussen de politie en de GGZ. Buurtbewoners kunnen 24 uur per dag terecht bij een centraal telefoonnummer als zij zich zorgen maken over een buurtgenoot.

De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wij bieden inwoners zoveel mogelijk hulp en ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven weer op te pakken.

Huisartsen, bestuurders, wethouders, wijkteams, UWV, kerkelijke instanties en zorgprofessionals zijn begonnen met het verbeteren van suïcidepreventie door het tekenen van een intentie; het ketenconvenant. Zeeland zonder Zelfmoord is gestart in Zeeuws-Vlaanderen. Het CDA Hulst wil in overleg met de eerder genoemde instanties de ingezette lijn continueren. 

Samen met GGZ- en zorginstellingen gaan we in overleg hoe we meer kunnen doen op vlak van preventie. Daarnaast zetten we op laagdrempelige toegang voor mensen die hulp nodig moeten hebben.

We gaan in overleg met initiatieven op het vlak van geestelijke gezondheid wat een realistische en passende manier is om kwaliteit en effectiviteit van deze voorzieningen te monitoren en te verbeteren. De gemeente moet zich hierin niet te formalistisch opstellen, maar het belang van de doelgroep steeds voor ogen houden. We moeten meer investeren in relaties met cliënten, hulpverleners, instanties en andere betrokken organisaties en minder in regels. Dit kunnen we samen met omliggende gemeenten oppakken om een passend aanbod te realiseren. Ook zijn wij van mening dat de gemeente in overleg moet treden met zorgverzekeraars over mogelijkheden voor gezamenlijke financiering van initiatieven voor zelfregie, herstel en lotgenotencontact.

We kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op hechte families waar je op terug kan vallen. Families zijn de hoeksteen van de samenleving. Vanuit het gezin en de familie moeten de cirkels van aandacht en zorg steeds wijder getrokken worden. Nijskens: ‘Maar we verliezen daarbij de belangen van de alleenstaanden niet uit het oog’.

Bij problemen in het gezin wil het CDA Hulst dat er gewerkt wordt aan 1 plan voor het gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door 1 regisseur voor het hele gezin, met aandacht voor juridische problemen, relationele problemen, ouderschapsproblemen, veiligheid en schuldenproblematiek. Nijskens: ‘Want nu zijn er te vaak te veel hulpverleners in huis die onvoldoende samenwerken, met als gevolg dat situatie zelfs kan verslechteren’.

Iedereen heeft recht op een veilig thuis. We zorgen dat het advies- en meldpunt Veilig Thuis laagdrempelig bereikbaar is, met voldoende personeel dat goed opgeleid is. Een onveilige thuissituatie zorgt vaak voor meer problemen op korte en lange termijn. Hoe eerder een oplossing, hoe beter.

Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt het CDA gewenst. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd.

Het CDA Hulst is van mening dat we meer aandacht moeten besteden aan de zorg voor al onze inwoners.  We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, en met name ook bij ouderen, zoveel mogelijk tegen te gaan. Nijskens: ‘We streven naar huisbezoeken voor alle ouderen. We zetten extra in op het bevorderen van contact tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld vanuit de maatschappelijke dienstplicht. Maar wij willen ook dat scholen, bedrijven (MKB) en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties’.

Het omzien naar elkaar, wordt gestimuleerd vanuit de gemeente. We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen.

Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente op orde zijn. We brengen de bestaande mogelijkheden verder onder de aandacht. Nijskens: ‘Hierbij is ook aandacht voor maatschappelijke initiatieven zoals een belbus of buurtvervoer’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.