Carry Nijskens - de Maat

Gemeenteraadslid

Naam: Carry Nijskens - de Maat
Woonplaats: Kloosterzande

Gemeenteraadslid voor het CDA met de portefeuille Samenleving.

In het dagelijks leven ben ik: Medewerkster thuiszorg bij de Zorgbalie, lid van de commissie Samenleving en Raadslid voor het CDA Hulst

Ik wil mij graag inzetten voor: De leefbaarheid in al onze kernen te behouden. Dat begint met er voor te zorgen dat er voor al onze inwoners voldoende woningen beschikbaar zijn. Dat betekent meer huur- en betaalbare (koop-) woningen voor onze jongeren, gezinnen én ook voor onze ouderen. Het moet aantrekkelijk zijn om in onze gemeente te (blijven) wonen, daarom moeten we bedrijven aan ons binden en zorgen voor werkgelegenheid. Ook dienen we er voor te zorgen dat kinderen binnen onze gemeentegrenzen naar school kunnen en voor degene die aangewezen zijn op onderwijs buiten onze gemeente moeten we zorgen voor passend vervoer. Denk hierbij aan doelgroepen vervoer.
De afgelopen jaren heb ik mij ingezet om het busvervoer in onze gemeente te behouden, ook de komende jaren wordt dat één van mijn speerpunten. Niet alleen voor de scholieren naar Terneuzen, Vlissingen, Middelburg en Goes moet er aandacht zijn, ik zet mij ook in voor het behoudt van Lijn 19 via Antwerpen naar Breda en ik blij dat het CDA Hulst zich hard maakt voor een extra busverbinding naar Bergen-op-Zoom voor onze studenten die in de Randstad studeren. Overigens is het openbaar vervoer wat mij betreft niet alleen voor scholieren, maar voor iedereen in Hulst die er gebruik van kan, wil en of moet maken! Zo moet wat mij betreft de buurtbus, het Wmo-vervoer en de boodschappenbus van Hulst voor Elkaar blijven rijden.

Natuurlijk blijf ik mij ook inzetten voor een goede zorg voor iedereen en vooral de jeugdzorg heeft mijn aandacht. De Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven.

Zorg is een basisrecht. Dat betekent dat zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dat geldt voor de gezondheidszorg, maar ook voor de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en mensen die psychische zorg of jeugdzorg nodig hebben. We moeten dit in Hulst blijvend goed regelen! Om te garanderen dat goede zorg ook voor iedereen bereikbaar is blijf ik mij inzetten voor het behoud van de polikliniek in Hulst.

We worden met elkaar steeds ouder. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Het betekent ook dat de vraag naar zorg flink zal stijgen en dat zet de zorg onder druk. De grote opgave voor de komende jaren is om met elkaar te zorgen dat de zorg van hoge kwaliteit blijft, en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Voor iedere portemonnee. We maken werk van preventie en het voorkomen van zorg. Positieve gezondheid, preventie en meer aandacht voor gezond eten en sporten vergroten de kwaliteit van leven en verlagen de druk op de zorg.

In mijn vrije tijd ben ik o.a. mantelzorger en betrokken bij de stichting Drempel vrij Hulst. Deze stichting zet zich in om Hulst voor iedereen toegankelijk te houden.

Iedereen mag mij ook bellen (06-34625679) of mailen ([email protected]) want niet iedereen is actief op sociaal media.

Benieuwd naar mijn folder? Klik dan hier.

 

Het CDA zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Al jaren maak ik mij sterk voor het uitvoeren van het VN verdrag Handicap. Naar mijn mening moeten sportvoorzieningen en openbare gebouwen voor ieder goed toegankelijk zijn. Waar mogelijk willen we dat mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten en bewegen. Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen zorgen we voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. Digitale informatie en dienstverlening van de gemeente moet makkelijk vindbaar zijn, ook voor mensen met een beperking. Om die reden dient een goede gemeentelijke website te voldoen aan het waarmerk drempelvrij. We willen dat meer kinderen met een beperking naar een gewone school gaan, met een grotere rol voor passend onderwijs. Het is wel belangrijk dat deze kinderen daadwerkelijk klaar zijn om deze stap te maken. Het laatste wat we willen is dat het kind ongelukkig wordt door die overstap.

Ook vinden wij dat de toegang tot de zorg eenvoudiger moet en dat de zorg zoals de huisartsen, polikliniek, ouderen- en verpleeghuis zorg in onze gemeente ruimschoots beschikbaar moet blijven.

Het CDA wil meer aandacht voor mantelzorgers en dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang en maken de aanvraag daarvan eenvoudiger. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden.

Steeds meer mensen hebben zorg nodig en het huidige zorgpersoneelsbestand vergrijst. Om de continuïteit van zorg ook de komende jaren te garanderen werken we samen met de zorgorganisaties om er voor te zorgen dat er voldoende zorgpersoneel is. Daarom faciliteren we dat zorgpersoneel in de werkregio kan wonen. Opleidingen in de regio moeten dichtbij georganiseerd worden.
Eerder dit jaar heb ik aan het college gevraagd naar de ontwikkelingen op de verpleegafdelingen bij Zorgsaam waar personeel dreigt te verdwijnen, wat mij betreft is dat een slechte zaak!

Afgelopen jaar is er veel onrust geweest bij de gecertificeerde instellingen, zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering, door het wegvallen van onder andere Intervence. Als CDA vinden we de continuïteit van de zorg voor deze kwetsbare groep belangrijk, daarom zetten we ons in voor een sterk en solide gecertificeerde instellingen. Ik heb mij met succes er persoonlijk voor ingezet dat er een passende oplossing kwam voor deze kwetsbare jongeren. We maken meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en passend onderwijs. We maken duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en pakken zorgfraude aan. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige contracten binnen de jeugdhulp en de WMO.

Wij kiezen voor minder marktwerking en meer samenwerken als basis voor de zorg, dus ook in onze gemeenten. Op regionaal niveau werken we voor de zwaardere zorg samen met de buurgemeenten om samen te komen tot een volledig regionaal zorgaanbod. Daarbij ben ik van mening dat we de procedures op elkaar moeten afstemmen zodat de zorgaanbieders niet voor iedere gemeente een andere procedure moeten volgen.

Het CDA Hulst wil de zogenaamde “Breda-bus” (Lijn 19) behouden. Daarnaast zetten we in op een aanvulling van de dienstregeling met een busverbinding vanuit Hulst richting het NS-station van Bergen op Zoom (buslijn 341). We willen in Den Haag pleiten voor een oplossing m.b.t. de problemen die de Zeeuws Vlaamse studenten ondervinden met de week- en weekend abonnementen.

Daarnaast vraagt de verbinding richting de Belgische steden Antwerpen, Sint-Niklaas en Gent onze aandacht. Samenwerking met de Lijn is hierbij een nadrukkelijke optie.

Met (Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer willen wij nog beter inspelen op de vraag van de reiziger. Vraagafhankelijk vervoer kan een belangrijke aanvullende functie hebben in het voor- en natransport naar reguliere OV-verbindingen. Wij stimuleren op dit gebied maatschappelijke initiatieven en innovaties op ICT-gebied.

De afgelopen jaren heb ik mij maximaal ingezet om de kleine scholen open te houden, denk bijvoorbeeld aan de basisschool in Hengstdijk. Zo hoeven jonge gezinnen niet weg te trekken. Betere voorlichting over onderwijs in onze regio kan bijdragen dat minder kinderen uit onze regio de grens over trekken. We zullen ons sterk moeten maken voor extra rijkssteun om een goed en volwaardig onderwijs aanbod aan onze jeugd aan te kunnen bieden. Door de korte lijntjes met Den Haag hebben we de zgn. Zeeuws-Vlaanderenwet gekregen.

Het behoud van het voortgezet onderwijs in onze gemeente is noodzakelijk. Vooral voor de regionale economie in de toekomst. De afstanden naar andere scholen is voor het CDA Hulst te groot. Ouders in onze gemeente verwachten dat ook in Hulst goed onderwijs blijft op alle niveaus van Gymnasium tot en met VMBO, techniekonderwijs en praktijkschool. Voor het CDA Hulst is centralisering van het VO in Zeeuws Vlaanderen geen optie.
Voor het behoud van de scholen in onze kernen is het van essentieel belang om samen met de scholen de leerlingen trek naar Belgische scholen te voorkomen. Alle belangengroepen moeten gezamenlijk optrekken om zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in onze regio te behouden. Betere voorlichting over het onderwijs in onze regio en haar voordelen zal hieraan bijdragen.

Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschoolse opvang, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in de voorschoolse opvang al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Zo kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd.

Het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Scholen zijn vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het CDA Hulst vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. De gemeente kan er aan bijdragen dat scholen en instellingen elkaar weten te vinden. Wij bepleiten dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten, om bijvoorbeeld middelengebruik en ook seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan.

O.a. mijn inbrengen in de raads- en commissievergaderingen zijn hier terug te bekijken/ luisteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.