23 maart 2019

Voer een speciale Zeeuws-Vlaanderenwet in voor behoud van onderwijs

CDA Tweede Kamerlid Michel Rog heeft in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het behoud van het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dit deed hij samen met Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) door te pleiten voor een speciale Zeeuws-Vlaanderenwet. Volgens beide heren moet voor de opvang van twee- tot vierjarigen en middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen structureel extra geld komen.

Zeeuws-Vlaanderen verkeert volgens beide landelijke politici in een unieke situatie. Veel kinderen en jongeren volgen onderwijs op scholen in België, waardoor onderwijsvoorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen onder druk staan. Vlaamse basisscholen zijn aantrekkelijk, omdat kinderen daar al vanaf tweeënhalf jaar terecht kunnen. Als reactie hierop zijn de laatste jaren door de kinderopvang en scholen in Zeeuws-Vlaanderen startgroepen opgericht waar kinderen al vanaf twee jaar terecht kunnen. Ook middelbare scholen zoals staan onder druk. Ze hebben inmiddels samenwerking gezocht en krijgen de komende jaren meer financiële middelen.
CDA en D66 benadrukken dat dit geen blijvende oplossingen zijn: “We moeten daarom structureel investeren in kinderopvang en het middelbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dat kan door financieel een uitzonderingspositie te maken voor Zeeuws-Vlaanderen op basis van een speciale wet, een Zeeuws-Vlaanderenwet.”

CDA’er Rog spreekt van ‘een aparte status’ voor Zeeuws-Vlaanderen: “We kunnen daarmee de geldstromen voor toegankelijk onderwijs op gang houden. Ook kleinere scholen met weinig leerlingen moeten open kunnen blijven. Door de unieke situatie van Zeeuws-Vlaanderen te erkennen, kunnen we ervoor zorgen dat jonge mensen in de regio blijven en de leefbaarheid op peil houden.”

Het Haagse initiatief oogst bijval van Jo-Annes de Bat, Zeeuws CDA-lijsttrekker bij de provinciale verkiezingen. “De regio heeft al vaker aan de bel getrokken als het gaat om het behoud van bereikbaar en goed onderwijs. Goed dat die roep wordt gehoord”, aldus De Bat.

Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, onderwijs) is ook positief. “Het gaat erom dat Zeeuws-Vlaamse leerlingen onderwijs kunnen krijgen van dezelfde kwaliteit als elders in Nederland. Zeeuws-Vlaanderen is dunbevolkt. En dan is er ook nog de uitstroom naar België. Het is terecht voor Zeeuws-Vlaanderen een uitzonderingspositie te maken." Het is al vaker vertoond dat een ‘streekwet’ is ingevoerd. In 2017 is de Rotterdamwet van kracht verklaard die de gemeente Rotterdam extra mogelijkheden biedt om in te grijpen bij huisvestingsproblemen.

Wat het CDA Hulst betreft volgt er dan ook snel een Zeeuws-Vlaanderenwet. In ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 schreven we al over het belang van goed onderwijs in onze gemeente.

“Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Zo kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd.

Het behoud van het voortgezet onderwijs (VO) in onze gemeente is noodzakelijk. Vooral voor de regionale economie in de toekomst. De afstanden naar andere scholen (buiten onze gemeente grenzen) is voor het CDA Hulst te groot. Ouders in onze gemeente verwachten dat ook in Hulst goed onderwijs blijft op alle niveaus van Vmbo tot Gymnasium. Centralisering is voor het CDA Hulst geen optie. Samenwerking tussen de VO-scholen is daarom noodzakelijk. Er moet ingezet worden op financiering door het Rijk.”.

Als CDA Hulst zijn we blij met de korte lijntjes naar Middelburg (Provincie) en Den Haag (Tweede Kamer). Door deze samenwerking kunnen we lokale thema’s die op een ander bestuurlijk niveau actie vragen gezamenlijk oppakken en tot een structureel goede oplossing komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.