De afgelopen jaren hebben we met gedegen financieel beleid getracht onze gemeente leefbaarder, ondernemender, robuuster, veiliger en groener gemaakt. Ook hebben we enkele nieuwe ontwikkelingen ingang gezet en zijn we aan de slag gegaan met de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Door de decentralisaties is het takenpakket voor gemeenten enorm uitgebreid en natuurlijk verzwaard, kijk maar naar het sociaal domein. Daarbij verwachten wij dat het takenpakket de komende jaren alleen maar zal toenemen. Ook Corona en de toegenomen polarisatie in de samenleving hebben zijn weerslag op onze gemeente. In ons verkiezingsprogramma proberen wij verder te bouwen op wat goed gaat, maar ook een visie te geven wat wij voor ogen hebben met onze gemeente en hoe wij de gemeente nog aantrekkelijker en veiliger voor burgers, ondernemers, toeristen en recreanten kunnen maken. Dat willen we op een verantwoorde wijze blijven doen. Niet elke individuele wens kan vervuld worden, het is altijd een kwestie van afwegen. Niet alles kan, want er is geen geldautomaat waar de gemeente onbeperkt geld kan ophalen. Hulst moet ook over tientallen jaren een mooie gemeente zijn om in te wonen en werken.

Als CDA spiegelen we ons aan de 4 kernwaarden van onze partij:
Solidariteit: Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun stad, hun dorp, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het draagvlak voor het leven in een onze gemeente. We willen de betrokkenheid stimuleren door een verenigingen te ondersteunen, een eenvoudig subsidiebeleid en een toegankelijke gemeente voor iedereen.

Publieke gerechtigheid: Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. Publieke gerechtigheid betekend voor ons een betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt. Wat ons betreft moet de gemeente moet dienstbaar zijn aan de samenleving en haar inwoners. De gemeente moet er zijn om het samenleven mogelijk te maken, betrouwbaar zijn, onrecht bestrijden en rechtvaardig handelen. Hierbij hoort een gemeente die duidelijk, transparant en slagvaardig is en inwoners daar waar mogelijk ondersteunt.

Gespreide verantwoordelijkheid: We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. We moeten zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. De zorg organiseren we in de buurt, we zetten in op het behoud van de huisartsenpraktijken en polikliniek in onze gemeente en bieden ondersteuning voor mantelzorgers. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een sterk, gezond en prettig Hulst.

Rentmeesterschap: We streven naar een duurzame balans tussen mens, milieu en een gezonde economie en wij willen bij besluiten de belangen van toekomstige generaties mee laten wegen. We gaan voor oplossingen voor de lange termijn.

We zijn trots op ons verenigingsleven, cultuur, waarden en tradities in onze gemeente. We moeten die koesteren en doorgeven aan de volgende generatie. We bieden ruimte voor lokaal ondernemerschap en vinden dat we gezamenlijk met ondernemers moeten optrekken om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing op te pakken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap horen hier natuurlijk bij. Om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te blijven willen we meegaan in de digitale transitie, een glasvezelnetwerk uitrollen tot in alle uithoeken van onze gemeente voor burgers en ondernemers is daarom van belang.

In ons programma hebben we geprobeerd de uitgangspunten zo goed als mogelijk neer te zetten. Een sterke gemeente is een gemeente waar het goed wonen, de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar de voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. Een levendige gemeente waar verenigingen en vrijwilligers essentieel zijn. Een gemeente waar we zorgen voor elkaar. Wie hulp nodig heeft krijgt die ook van de gemeente.

Een gemeente waar ruimte is voor toerisme, maar ook recreatiemogelijkheden zijn voor de eigen inwoners. Zo willen we naast het behoud van het buiten zwembad in Kloosterzande ook een buiten zwembad in Hulst realiseren. Waterzande zien wij als een economische trekker voor onze gemeente.

In dit verkiezingsprogramma leest u onze plannen voor de gemeente Hulst. Ons programma is een verlengde van de plannen en ideeën die het CDA de afgelopen jaren heeft uitgedragen en tot resultaat heeft gebracht. Met dit programma willen verder bouwen aan de toekomst van Hulst.

Klik hier voor ons verkiezingsprogramma.

 

Benieuwd wat er voor uw kern in ons programma staat? Klik op uw woonplaats om te zien waar het CDA voor gaat:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.