18 april 2023

Een eerlijk accommodatiebeleid

Alle accommodaties in onze gemeente verdienen een eerlijke en gelijkwaardige behandeling. Om dit te realiseren is er een plan van aanpak gemaakt over hoe dit kan worden gerealiseerd en besproken in de commissie Samenleving. De visie van het CDA Hulst leest u hier:

Een van de belangrijkste elementen van leefbaarheid in onze gemeente zijn accommodaties. Dit zijn de locaties waar zowel jongeren als ouderen samenkomen om activiteiten te doen, maar ook mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een praatje. In het CDA Hulst verkiezingsprogramma hebben we vermeld dat de gemeente aandacht moet geven aan het onderhoud en de verduurzaming hiervan. Accommodaties moeten goed en veilig bereikbaar zijn, zodat iedereen in onze gemeente er gebruik van kan maken.

Naast de belangrijke rol die de accommodaties innemen in onze maatschappij is het voor de toekomst van belang dat de gemeente Hulst een eerlijk en gelijkwaardig accommodatieplan ontwikkelt. Dit met oog op het voortbestaan van deze accommodaties. Zeker voor de kleinere kernen in onze gemeente is dit van belang. Momenteel is het eerste plan van aanpak besproken in de commissie samenleving van 5 april. Wat ons als eerste opviel was dat de carnavalsverenigingen niet waren meegenomen in dit plan. Dit terwijl er meerdere carnavalsloodsen in onze gemeente zijn die onderdak bieden aan de carnavalsverenigingen. We hebben hier dan ook vragen over gesteld. 

Dit plan van aanpak roept ook veel vragen op bij het CDA Hulst. Zo hebben we gevraagd welke onderzoeken er al eerder zijn uitgevoerd op dit gebied en wat de conclusies hiervan waren?
We missen een duidelijke toelichting wat het doel is van harmonisatie in het plan van aanpak. Momenteel lijken er grote verschillen in bijdragen aan verenigingen te zijn maar het zou kunnen dat uit een diepere analyse van de gemeentelijke “microbegroting" blijkt dat de verschillen in gemeentelijke bijdragen vooral ook te relateren zijn verschillen in bijvoorbeeld (deels) eigen bezit van gronden en opstallen. Dit leidde tot de volgende vragen:
● Wat is het doel van de harmonisatie?
● Is het wel slim om te harmoniseren en optimaliseren?
● Wat zijn de uitgangspunten voor harmonisatie en optimalisatie? In het plan van aanpak staat dat de beleidsuitgangspunten vast staan. Het CDA-Hulst is echter van mening dat die uitgangspunten niet juist zijn.
● Er wordt niet ingegaan op de rol van verenigingen voor de jeugd en/ of ouderen. Moet Hulst, niet net als in Vlaanderen, veel meer geld gaan stoppen in het versterken van verenigingsleven?
● In het plan van aanpak missen we de wensen en mogelijkheden bij verenigingen om te verduurzamen.

Daarnaast wordt er gesproken over samenvoegen, zonder rekening te houden met de historie van de vereniging of accommodaties. Verenigingen en locaties samen laten gaan kan niet zomaar ongedaan gemaakt worden. Dit moet wat het CDA Hulst betreft ten alle tijden gepaart gaan met een gedragen voorstel onder de betrokken verenigingen en leden. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun stad, hun dorp, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het draagvlak voor het leven in een onze gemeente. We moeten het samenvoegen dan ook niet van bovenaf opleggen, maar in samenspraak met de betrokkenen en altijd kijken of en hoe zelfstandigheid mogelijk is. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen. Daarom maken wij ons sterk voor een vitaal verenigingsleven.

Er zijn wat het CDA Hulst betreft nog veel vragen zoals wat het proces is? En Welke trede van participatieladder wordt er gebruikt? Er zal heel veel energie op dit proces komen. De mate van participatie moet voor iedereen aan de voorkant van het proces helder zijn. Denk aan de rollen van dorpsbewoners, dorpsraden en vrijwilligers. In het plan van aanpak wordt het participatieproces volgens CDA Hulst nauwelijks georganiseerd. 
Het voorstel van het CDA Hulst is dan ook om eerst een visie op verenigingen te maken, daarna de beleidsuitgangspunten te heroverwegen.

Een ding is zeker: het accommodatieplan is een project van grote omvang. Het is belangrijk dat de gemeente Hulst een goed vertrekpunt heeft en alle belanghebben goed betrekt in het uitwerken van het nieuwe accommodatieplan en dit verwerkt in een startnotitie, zodat de de gemeenteraad van Hulst hierop kan sturen waar nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.