Bouwen aan de toekomst ©DennisWisse
26 juni 2017

CDA voorziet problemen asbestsanering

Vrijdag 23 juni heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over asbestsanering. In verschillende vakbladen blijkt dat het verwijderen van asbest moeizaam gaat. Zo wordt de verwijdering belemmerd door aangescherpt Arbobeleid en schuiven veel agrarische bedrijven de plannen naar voren.

In de ‘Nieuwe Oogst’ van zaterdag 20 mei wordt in het artikel ‘Asbestsanering komt in de knel’ gesproken over dreigende vertraging voor de sanering van asbestdaken. Dit komt door het aangescherpte Arbobeleid van de Inspectie SWZ die een verbod hebben ingesteld op het werken met een hijskraan met open werkbak. In het artikel wordt aangegeven dat het argument voor een verbod de veiligheid van de werkers is, maar de praktijk wijst uit dat alternatieve methoden vaak veel onveiliger zijn. Daarnaast is met de huidige stand van de techniek het veilig verwijderen van asbest met een hijskraan en werkbak de enige veilige werkmethode. Het LTO en de brancheorganisaties doen daarom een dringend beroep om het huidige beleid hiervoor aan te passen.

In een ander artikel uit het vakblad ‘Boerderij’ met als thema ‘Asbestsanering: enorme opgave’ van dinsdag 23 mei wordt de kwestie van verwijderen voorgelegd. Ieder bedrijf zou op een eigen manier met asbestsanering omgaan, maar enkel bedrijven met een langetermijnvisie gaan dit daadwerkelijk doen. De bedrijven waarbij deze visie ontbreekt krijgen lastig de financiering rond en schuiven daarom de verwijdering naar voren. Tevens verwachten veel uitstellende bedrijven dat er een betere landelijke subsidieregeling komt naarmate de deadline van 2024 nadert. Echter wordt de subsidieregeling stopgezet per 31 december 2019.

De provincie Zeeland heeft tezamen met Flevoland en Noord-Holland nog geen plannen voor een vervolg op de asbestregeling. De CDA-Statenfractie voorziet problemen op dit traject. Allereerst verwacht het CDA dat het verbod op gebruik van een hijskraan met werkbak asbestverwijdering in Zeeland vertraagt. Ten tweede denkt het CDA dat veel bedrijven in Zeeland naast de subsidieregeling zullen grijpen wanneer een stimulans van de provincie ontbreekt. Daarom stelt het CDA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Heeft het college van Gedeputeerde Staten kennisgenomen van het beleid omtrent het verbod op werken met een hijskraan en werkbak voor asbestverwijdering?

2. Is het college het met het CDA eens dat een verbod op het verwerken met hijskraan en werkbak het asbestverwijderingsproces in Zeeland vertraagd? Zo ja, bent u van plan zich in te zetten om dit verbod ongedaan te maken of ziet u andere mogelijkheden om het verwijderingsproces weer te versnellen? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft het college kennisgenomen van verschillende asbestregelingen van andere provincies? Zo ja, ziet het college van Gedeputeerde Staten mogelijkheden om deze in Zeeland toe te passen?

4. Is het college het met het CDA eens dat het opstellen van een Zeeuwse asbestregeling bedrijven ondersteunt bij asbestverwijdering en bij het gebruik maken van de huidige subsidieregeling? Zo ja, heeft het college suggesties voor een regeling? Zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.