07 juli 2017

Bijdrage CDA Jaarstukken: breng Zeeland weer op oorlogssterkte!

Onlangs kwam het boek van Milos Labovic, onze Zeeuwse lobbyist in Brussel uit, met de titel: EU Superlobby. Het boek gaat de wereld in onder het motto: God verhoede dat dit boek in verkeerde handen valt. Waarom? Lees het boek.

Het wordt aangeprezen als een onmisbare handleiding voor iedereen die wil winnen in Brussel. Maar al in het eerste pagina's van het boek geeft hij aan: een superlobby begint thuis, weet wat je wil en schrijf het op.

Dat weet Zeeland erg goed, op meerdere fronten! Milos is een snelle leerling van Zeeland. Ik kan er zomaar een paar noemen: economische innovatie, visserij, Thermphos. Ik kom hier nog op terug.

De rode draad van de bijdrage van het CDA is : zorg dat Zeeland weer op oorlogssterkte komt.

Wij willen veel, wij kunnen veel, we weten precies wat onze prioriteiten zijn, we hebben ambitie. Zeeland zit in een stroomversnelling, maar op dit moment zijn er grote belemmeringen om stappen vooruit te zetten. Dit is helaas nog zacht uitgedrukt: we moeten pas op de plaats maken door de grote financiële belemmeringen die Thermphos ons oplegt. Zie de zomernota. In dit geval is de draad een wurgend koord om onze nek. Thermphos ligt als een donkere wolk boven Zeeland.

Het CDA heeft al eens eerder gezegd: Thermphos zou al lang op gelost zijn als de fabriek in de Randstad - in bv Kijkduin zou hebben gestaan. Het is goed dat het Rijk nu in ieder geval Thermphos ziet liggen.

Het CDA is zeer verheugd met de opdracht aan de commissie Samsom om helderheid over Thermphos te verschaffen aan het Rijk. Laat daar dan ook de consequenties uit getrokken worden en laat daar het wurgend koord losgemaakt worden.De provincie Zeeland neemt zijn verantwoordelijkheid, laten anderen - het Rijk, Europa, Zeeland Seaports - dat ook doen. Een van de aanbevelingen van Milos Labovic is: ‘wachten is sowieso geen optie’. Dat geldt zeker voor dit dossier.

Visie, ambitie, kansen? Jazeker! Maar helaas valt in de zomernota te vaak het woord van uitstel; "dat bekijken we nog in de najaarsnota". Het CDA wil enkele concrete punten aanreiken waarop we absoluut resultaten willen gaan behalen.

Die gaan samen onder het motto: samenwerking. Samenwerking met ambitie! Samenwerking is voor ons een kernwoord, met maatschappelijke partijen, ruimte gevend aan anderen, samenwerking met het Rijk, met Europa, met de Zeeuwse gemeenten vanuit de bestuurlijke vernieuwing, ieder vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid, met respect en behoud van eigen inbreng.

Zo staan we ook in de zaak van de havensamenwerking van ZSP en het Gents havenbedrijf. We zijn een groot voorstander van samenwerking, met de juiste uitgangspunten, een juiste waarderingsgrondslag en een goede bestuurlijke zeggenschap. Uiteraard is Thermphos daarin een cruciaal punt. Dat hebben de CEO's van de beide bedrijven overigens zelf ook al opgemerkt. In het fusieprotocol hebben zij zelf twee ontbindende voorwaarden benoemd: het havendecreet Gent en Thermphos. Speel daarom geen vermoorde onschuld, maar neem je verantwoordelijkheid en maak hierover heldere afspraken.

Ook over de herverdeling van het Provinciefonds wil het CDA heldere, nieuwe afspraken maken. Het is toch aan niemand uit te leggen dat Zeeland gekort wordt voor dividenden die het al lang niet meer ontvangt en niet meer ontvangen zal. Nooit meer. Delta is in stukken uiteengevallen en voor een deel verkocht. De dividenden van weleer komen nooit meer terug. Het is haast Kafkaiaans, dat het Rijk tot nu toe deze verdeling nog als een logische redenering volgt. Hoe sneller hieraan een einde komt, hoe beter.

Zeeland moet weer op oorlogssterkte komen. Er moet geld komen voor de economische ontwikkeling, voor innovatie in heel veel sectoren (landbouw, visserij, MKB, biobased , energie) voor de uitvoering van de Balkenende-agenda. Dat is de rode draad. Daarmee maken we Zeeland sterker, aantrekkelijker, leefbaar. Niet alleen als recreatieprovincie, maar vooral ook als woon- en leefgebied.

Wij vragen dan ook dit jaar beleid om Zeeland-promotie hierop gericht te ontwikkelen. Jonge mensen - die elders hun opleiding hebben gehad - moeten we verlokken weer naar Zeeland te komen. Jonge werkers, die we hard nodig hebben op de arbeidsmarkt.

Het CDA heeft vragen gesteld over het tekort aan arbeidskrachten, met name in de ICT, techniek, horeca. Wat gaat de provincie hier verder aan doen? Wij ondersteunen in ieder geval van harte het Bètacollege, het Joint Research Center. Maar daarmee komen nog niet de jongeren terug die elders hun opleiding hebben genoten. Daarop is specifiek beleid nodig. Hoe kunnen we Zeeland in hun blikveld brengen? Het CDA wil hier graag zijn steentje aan bijdragen door in onze verkiezingscampagnes de kwaliteiten van Zeeland te bejubelen. Maar we beseffen dat er meer nodig is dat dit. Welke kansen ziet het college hierin?

Ook in de toeristische sector is een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Iedereen moet weten dat het goed wonen en werken is in Zeeland. Ga weer op de immigratiebeurs staan, breng Zeeland onder de aandacht van de Belgische hotelscholen, lok mensen met een speciale ontvangst hier, geef ze de Zeelandpas en het Zeeuwse knopbakblik cadeau, bemiddel in werk voor de partner, bemiddel in plaatsen in de kinderopvang, stimuleer sport en cultureel aanbod van de gemeenten - niet alleen topsport. Evenementen dragen hieraan al bij. Gebruikt dit als vestigingsfactoren. Kijk over de grenzen heen. Ondersteunend daarbij is ook de ambitie dat Zeeland fietsprovincie nummer één wordt.

De economische innovatie staat hoog in het vaandel van het CDA: InnoGo, Zeeuws participatiefonds, snel internet (we benadrukken dat al jarenlang - mooi dat dit nu eindelijk vorm gaat krijgen. Vandaag staat het breedbandfonds voor snel internet op de agenda!), het zijn allemaal goede ontwikkelingen. Maar probeer die losse initiatieven te verenigen in een uniek Kom naar Zeeland campagne: 'Zoek het in Zeeland' .

Het CDA maakt zich ook grote zorgen over de werkgelegenheid in de visserij na de Brexit. Afgelopen zondag heeft de Britse regering aangekondigd een oud visserijverdrag op te zeggen dat de Europese vissers toegang geeft tot de Britse territoriale wateren. Wij vragen indringend aan GS om alle mogelijkheden te benutten om dit onheil voor de visserijsector mogelijk te keren, met gebruik van het lobbydocument van de visserijsector.

Wij dienen hiertoe gezamenlijk met SGP en de VVD een motie in waarin we GS oproepen tot het maximaal inzetten en benutten van zijn netwerk -  zowel landelijk als Europees - om zich hard te maken voor de Zeeuwse visserijbelangen en het aansluiten bij en ondersteunen van de motie van Motie Bisschop c.s. over het als prioritair onderwerp aanwijzen van de visserijsector en dit ter sprake brengen bij bilateraal overleg met het Rijk.

Zorgen zijn er ook over de staat van de infrastructuur en het benodigde groot onderhoud. De teksten in de zomernota baren ons zeer grote zorgen. Misschien is er op heel korte termijn niet een catastrofaal slechte staat, maar bij onveranderd beleid komen we daar al wel in 2020 bij, met alle gevolgen voor veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en imago.  

Het CDA wil een Deltaplan voor de staat van onderhoud van infrastructurele werken. Niet uitstellen. Maar nu al een gericht beleid, zodat we niet in de staat komen zoals die nu geschetst wordt in 2020.

In de najaarsnota willen we daar concrete afspraken over maken.

De aandacht gaat ook uit naar de RUD. Met het stopzetten van de ondermandatering van de BRZO-taken, ligt de directe verantwoordelijkheid bij DCMR. Onze zorgen gaan uit naar de personele sterkte bij de RUD en dus naar de uitvoeringskracht.

Ook hier ziet het CDA graag de organisatie zo spoedig mogelijk op oorlogssterkte komen.

Het CDA heeft aangegeven samenwerking als een essentieel thema voor de provincie te zien. Krachten bundelen! Dat geldt ook voor de innovatie in de agrarische sector. Daar moeten provincie en sector meer elkaar zien te vinden. Ook bij agrarisch en particulier natuurbeheer. Er is ambitie genoeg, maar de uitvoering stokt soms nog door het ontbreken van voldoende middelen. Zeeland ontvangt relatief een erg klein deel van de 60 miljoen die het Rijk hiervoor beschikbaar heeft. Wij vragen uw college hierop een gerichte lobby uit te zetten.

Wat betreft de energietransitie: het is ook de ambitie van het CDA om in 2050 energieneutraal te worden  Welke stappen gaat Zeeland daartoe zetten? Graag beleid. We lopen nu al achter bij de landelijke doelstelling.

we willen graag onze positie bepalen in het beleid : Naar een duurzaam Nederland met concrete stappen.

Zeeland is bij uitstek een provincie van zon en wind, maar ook van getijde. De triple E voor het nieuwe energiebeleid. Het CDA ziet graag meer ambitie voor de provincie dan alleen de geschetste CO2 arme mobiliteit en klimaat neutrale verblijfsrecreatie. Graag een aanpak voor de gehele woonvoorraad.

Het is een bekend gezegde: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Toch gaan we samen. We willen de krachten bundelen. Dat is wat we van u als College vragen en wat wij onszelf als PS opleggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.