07 juni 2019

Bijdrage Statenlid Rinus van 't Westeinde met motie "zonnepanelen"

Vrijdag 7 juni - MIDDELBURG - Gedurende de Statenvergadering van 7 juni leverde Statenlid Rinus van 't Westeinde een bijdrage m.b.t. de kadernota. 

Bijdrage

In de eerste vergadering van de Commissie Strategische Opgaven is het statenvoorstel Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 uitvoerig besproken en behandeld, zijn de keuzes besproken en zijn wensen en bedenkingen geformuleerd in de nu voorliggende brief. Als CDA kunnen we instemmen met die keuzes en wensen en bedenkingen, toch wil ik graag een paar zaken vanuit het CDA onderstrepen.

Als CDA willen we gaan voor abstract waar kan, en concreet waar moet en als vier tafels niet genoeg zijn, schuiven we er graag één bij.

Wat de beleidskaders betreft willen we ook ruimte open houden om als Provinciale Staten tijdens het proces eventueel de beleidskaders te verruimen.

Kernwoorden voor het CDA in dezen zijn flexibiliteit, ruimte, creativiteit en transparantie. We horen graag van het college van Gedeputeerde Staten hoe ze dit vorm willen geven in het verdere proces.

Motie

Het CDA dient tevens samen met de SGP, ChristenUnie en VVD een motie in met betrekking tot zonnepanelen. Kern van de motie is het oproepen tot in overleg treden met gemeenten om de Omgevingsverordening nader te duiden en zo snel mogelijk het Omgevingsplan aan te scherpen.

Bekijk de ingediende en aangenomen motie hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.