02 november 2023

CDA stelt vervolgvragen over zeegroenten snijden

Donderdag 2 november - ZEELAND - Statenlid Anton Geluk, namens de CDA-Statenfractie, heeft op 1 november 2023 vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten (GS) in Zeeland, ingevolge artikel 44 van het Reglement van Orde. Het onderwerp van deze vragen betreft het behoud van de Zeeuwse traditie van zeegroenten snijden en de rol van terreinbeherende organisaties in dit proces.

De aanleiding voor deze vragen is de recente informatie die verstrekt is in een brief van Gedeputeerde Staten van 26 september. Hierin wordt de inzet van de provincie Zeeland en andere betrokken partijen beschreven met betrekking tot het behoud van de Zeeuwse traditie van zeegroenten snijden.

1.    Is GS het met de CDA-fractie eens dat terreinbeheerders, om uitvoering te kunnen geven aan het toegankelijk houden en / of leefbaar houden van 90% van alle natuurgebieden, de bestaande snijgebieden open moeten laten? Zo nee, waarom niet? 
2.    Is GS bereid om terreinbeheerders te korten op de door de Provincie Zeeland te betalen SNL-gelden als deze organisaties weigeren om vanaf 2026 goede (alternatieve) snijgebieden beschikbaar te stellen voor zeegroentensnijders, ondanks de oproep van de Zeeuwse politiek en het belang van het behoud van deze traditie?
3.    In veel beleidstukken wordt alleen gesproken over het toegankelijk houden van 90% van alle natuurgebieden in Zeeland als doelstelling en niet over ”het toegankelijk en/of leefbaar houden van 90% van alle natuurgebieden in Zeeland”.  Wat is het verschil hiertussen en wat verstaat GS onder het toegankelijk en/of beleefbaar houden van 90% van alle natuurgebieden? Graag een duidelijke uitleg.


In de brief van 26 september wordt verwezen naar gesprekken tussen provincie Zeeland, Natuurmonumenten en de gemeente Reimerswaal met betrekking tot de Rattekaai en de mogelijke handhaving van dit gebied. Er wordt gesproken over de afname van verstoring door illegale activiteiten in de kom van de Oosterschelde als voorwaarde voor het behoud van de huidige snijlocatie. 
4.    In de eerder genoemde brief van 26 september wordt gesproken over illegale activiteiten in de Rattekaai. Kunt u specificeren welke illegale activiteiten er in de Rattekaai plaatsvinden en hoe deze invloed hebben op de besluitvorming betreffende zeegroenten snijden in dat gebied?


De CDA Statenfractie is van mening dat het niet acceptabel is dat zeegroentesnijders de dupe worden van illegale praktijken.  
5.    Wat is het standpunt van GS hierover? 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.