12 februari 2018

CDA stelt vragen aan GS over rapport 'De Staat van Zeeland 2017'

Voorzitter, ‘De Staat van Zeeland 2017’ heeft na publicatie op 23 januari jongstleden al de nodige stof doen opwaaien. Niet in het minst doordat in het rapport gesproken werd over ’de leegloop van het Zeeuwse platteland’ dat in 2017 circa 28.000 inwoners minder zou hebben dan in 2009 het geval was. Journalisten van de PZC wisten een dag na de publicatie van het rapport deze CBS-cijfers al een stuk beter te verklaren dan de auteurs van het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’. Als CDA-fractie hebben we over het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’ de volgende vragen aan het College:

  • Hoe beoordeelt het College het wetenschappelijk gehalte en de wetenschappelijke kwaliteit van het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’?
  • Hoe beoordeelt het College de reactie van het planbureau van de ZB op het feit dat er volgens de cijfers de afgelopen jaren geen sprake is van een ‘leegloop’ van het Zeeuwse platteland? 
  • Heeft het planbureau van de ZB met het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’ voldaan aan de opdracht zoals deze door het College is verstrekt?
  • Hoe beoordeelt het College de prijs/kwaliteitverhouding van het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’?
  • Van welke landelijke gegevens maakt het planbureau van de ZB gebruik voor het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’ en is het mogelijk om die gegevens als provincie ook rechtstreeks tot onze beschikking te krijgen? 
  • Vindt het College dat er in het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’ een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het presenteren van feiten (en het duiden daarvan) en het geven van meningen door de auteurs van het rapport? 
  • Wat is op hoofdlijnen de inhoudelijke reactie van het College op het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’?
  • Acht het College het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’ geschikt om (mede) toekomstig beleid op te baseren? Zo ja, voor welk (nieuw) beleid is het College van plan gebruik te gaan maken van het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’?

Voorzitter, ten slotte hebben we naast het rapport ‘De Staat van Zeeland 2017’ ook nog het rapport ‘Tolweg of tol weg’ en zo zijn er nog meer redenen waarom de CDA-fractie graag een keer breder – uiteraard met een gedegen voorbereiding – met het College zou willen praten over het functioneren van het planbureaudeel van de ZB en over nut & noodzaak en financiering hiervan. Kan het College deze toezegging doen?  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.