11 januari 2023

CDA stelt vragen over wijziging Habitatrichtlijn

Woensdag 11 januari - ZEELAND - De Minister voor Natuur en Stikstof heeft ter uitvoering van richtlijn 92/43/EEG oftewel de Habitatrichtlijn de aanwijzingsbesluiten van een groot aantal Natura 2000-gebieden gewijzigd. Dat wordt gemeld via een officieel bericht op Staatscourant. Het gaat om de aanwijzing van circa 150 habitattypen en circa zeventig soorten in bestaande Natura 2000-gebieden, die ten tijde van de aanwijzingsbesluiten, vanaf 2008, wel aanwezig waren, maar niet zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten. De Statenleden Rinus van 't Westeinde en Anton Geluk stellen daarom vragen aan Gedeputeerde Staten.

De CDA Statenfractie wil weten waarom de betreffende habitattypen en soorten nu worden toegevoegd en niet op het moment van aanwijzen. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS):         

  1. Is GS op de hoogte van deze wijzigingen omtrent de Habitatrichtlijn?
  2. Kan GS nadere toelichting geven op de effecten voor de provincie Zeeland en haar Natura 2000-gebieden?
  3. Kan GS aangeven of dit negatieve effecten heeft voor de agrarische sector en/of de Zeeuwse economie?
  4. Is GS het met ons eens dat het drastisch wijzigen van de Habitatrichtlijn leidt tot een gevoel van rechtsonzekerheid bij boeren en de samenleving?
  5. Er bestond tot 11 januari 2023 een mogelijkheid om een beroep in te stellen middels een zienswijze; heeft GS gebruik gemaakt van deze mogelijkheid? Zo ja, kan dit inzichtelijk gemaakt worden voor PS? Zo nee, waarom niet?

 

[1] zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29279.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.