27 november 2020

CDA Waterschapsfractie - Over zoet water: een houdbare toekomst drijft ons!

Vrijdag 27 november - WATERSCHAP SCHELDESTROMEN - Fractielid Rein van der Kluit schreef een stuk over zoet water. Een actueel thema dat ook de komende tijd actueel zal blijven. En een thema waaraan het CDA flink heeft gewerkt! Zowel in Provinciale Staten als in de Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen zet het CDA zich in voor een goede zoet water beschikbaarheid.

Aandacht voor de beschikbaarheid van zoet water

Al in de vorige bestuursperiode heeft het CDA bewerkstelligd dat zoet water een integraal onderdeel werd van waterbeheer en niet als een ’aparte taak’ werd gezien. Het moet een permanent onderdeel van het waterbeheer zijn.

Meer aandacht voor zoet water beschikbaarheid vinden we nodig. Vooral omdat onderhand wel duidelijk is dat de gevolgen van de klimaatverandering niet ontkend kunnen worden. Voldoende zoet water begint onderhand een schaars goed te worden. Daarom is het niet voldoende alleen maar aan te dringen op meer aanvoer of een grotere beschikbaarheid in tijden van langdurige droogte. We moeten ook kijken naar de ‘vraagkant’ van boeren/tuinders en bedrijven. Hoe kunnen we zorgvuldiger en zuiniger omgaan met water? Hoe kunnen we proeven van initiatiefnemers faciliteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder water ‘zo maar’ in de Wester- of Oosterschelde verdwijnt? Wat kan de rol van het effluent van onze zuiveringsinstallaties zijn? Minder verbruiken en beter vasthouden. Is onze kennis  up to date? En hoe zit het met de relatie met de ruimtelijke ordening? Moet alles overal kunnen? Wat betekent het voor de natuur in Zeeland? Zijn er aanpassingen in het ruimtelijk beleid nodig? Wordt het niet tijd meer nadruk te leggen op het ordenend principe van water? Kortom, er zijn heel wat vragen te stellen. Vragen die goeddeels aan de orde komen in het project Deltaplan Zoet Water.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder water ‘zo maar’ in de Wester- of Oosterschelde verdwijnt?

Wat gaat het CDA doen?

Op voorstel van het CDA heeft het waterschap voor de leden van de Algemene Vergadering een gehele dag (met corona-veilige excursie) gewijd aan zoet water. Leerzaam. Ook hebben we de rol van de Algemene Vergadering in het Deltaplan Zoet Water aangescherpt. Het dagelijks bestuur heeft al die signalen goed opgepikt. Niet voor niets is in de begroting 2021 van het waterschap extra geld uitgetrokken voor extra inzet op dit dossier. Daarmee worden de mogelijkheden om experimenten goed te begeleiden, groter. Het kan de inbreng van het waterschap in het Deltaplan Zoet Water nog steviger maken. Hopelijk ontstaat er ook meer ruimte om initiatieven te ontplooien richting gemeenten en burgers/bedrijven .

Voor het CDA is klimaatverandering een centraal thema. De gevolgen daarvan voor de zoet water beschikbaarheid vragen dus de nodige aandacht. Daarbij richten we ons op wat vandaag al mogelijk is zonder daarbij de lange termijn uit het oog te verliezen. Want een houdbare toekomst van dit gewest drijft ons.

Rein van der Kluit

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.