29 september 2023

CDA: Wij zijn trots dat we een regenboogprovincie zijn!

Vrijdag 29 september - MIDDELBURG - Vanmiddag werden er tijdens de Statenvergadering twee moties ingediend. Deze moties hadden betrekking tot de LHBTIQA+ community; dit was reden tot veel politieke discussie. Het CDA heeft het nut van de moties afgewogen tegen wat de Provincie al doet. Gedeputeerde Staten vervullen volgens het CDA al een actieve rol bij schoolbezoeken op diverse momenten, zoals tijdens de Week van Respect en herdenkingsmomenten zoals de Slag om de Schelde. Vaak worden zij door scholen uitgenodigd en zelden slaan zij zo'n uitnodiging af. Bij activiteiten rondom acceptatie van LHBTIQA+, is dit niet anders.

Het verplicht stellen van schoolbezoeken door Gedeputeerden op Paarse Vrijdag wordt hierdoor als overbodig beschouwd. Op Paarse Vrijdag, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor diversiteit en acceptatie van seksuele en genderdiversiteit, ervaren veel scholen gevoeligheid en kwetsbaarheid. Volgens de Gedeputeerde is het beter om dergelijke thema's in de klas te bespreken zonder externe aanwezigheid voor politieke doeleinden. Het CDA is het hiermee eens. Desondanks blijven zij bereid om, indien een school dit wenst, aan een bezoekverzoek van een Gedeputeerde of Statenlid te voldoen. 

Deze motie wordt door hen als overbodig beschouwd, aangezien alles wat erin wordt gevraagd al door onze gedeputeerden wordt uitgevoerd.

Motie Regenboogakkoord

Het CDA benadrukt haar standpunt dat elk individu gelijkwaardig moet worden behandeld en beschermd tegen discriminatie en agressie, ongeacht hun achtergrond of geaardheid. De veiligheid van iedereen in de samenleving, inclusief LHBTQAI+ personen, staat hoog in het vaandel. De CDA-fractie waardeert het onthullen van een bord met vernieuwd Artikel 1 van de Grondwet, wat symbool staat voor een inclusieve provincie waar alle Zeeuwen, ongeacht hun identiteit of overtuiging, welkom zijn. Dit inclusieve beleid wordt eveneens weerspiegeld in het coalitieakkoord en is recent bevestigd door Gedeputeerde Staten. We zijn er trots op een Regenboogprovincie te zijn!

In reactie op vragen van D66 en PvdA/GroenLinks over de veiligheid van LHBTIQA+ personen heeft Gedeputeerde Staten laten zien zich in te zetten voor de veiligheid van deze gemeenschap. Gezien deze inzet en de reeds bestaande beleidsmaatregelen, beschouwt het CDA het voorgestelde regenboogakkoord als overbodig voor het waarborgen van de veiligheid van alle Zeeuwen. De partij zal tegen deze motie stemmen, maar wil benadrukken dat we blijven inzetten op een inclusieve provincie voor álle Zeeuwen!

Het CDA benadrukt echter dat deze tegenstem geenszins betekent dat zij tegen de doelgroep genoemd in dit akkoord is. Integendeel, de partij staat voor de veiligheid en gelijke behandeling van alle individuen, in lijn met Artikel 1 van de Grondwet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.