10 maart 2023

Gebiedsprogramma: "We gaan het op z'n Zeeuws aanpakken."

Vrijdag 10 maart - MIDDELBURG - Statenlid Anton Geluk heeft tijdens de Statenvergadering ingesproken over de Gebiedsprogramma. Gebiedsprogramma 0.5 is een aanzet om te komen tot Gebiedsprogramma 1.0 met daarin een invulling van de eisen die gesteld worden vanuit Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering en Nationaal Programma Landelijk Gebied. 

Highlights volgens het CDA

Bij de opgestelde wensen en bedenkingen van Provinciale Staten ten aanzien van Gebiedsprogramma 0.5 willen wij de volgende punten benadrukken:

Als 1e:  Laat duidelijk dat wij het op zijn Zeeuws doen. Een gezamenlijke aanpak met behoud van de menselijke maat.

2e: Alle partijen in het gebied, dwz alle inwoners, bedrijven en sectoren van Zld dragen bij aan de stikstofreductie.

3e: Nulmeting als uitgangspunt voor stikstofreductie is heel belangrijk waarbij zeer zeker oog moet zijn voor de stikstofreductie die sectoren maar ook individuele bedrijven de afgelopen jaren al hebben gerealiseerd.

4e: Focus op innovatie. Belangrijk middel is management maar ook nieuwe stalsystemen en innovaties zoals bijvoorbeeld de Lely Sphere. Het CDA heeft ook in de commissies altijd voor innovatie gepleit. Afgelopen week kwam goed nieuws over de Lely Sphere naar buiten. Deze Lely Sphere geeft bij melkveestallen een reductie van maar liefs 10 kg ammoniak per dierplaats. Oftewel van 13 naar 3 kg. 

Oproep aan GS

Wij roepen het college op hier heel serieus naar te kijken. Innovatie kan namelijk echt een manier zijn om de doelstelling van 631 ton stikstofreductie voor Zeeland die in het Nationaal Programma Landelijk Gebied staat, prima te halen.

 

5e koppeling tussen natuuropgave en wateropgave. Hierbij blijft zoetwater een belangrijk speerpunt. Het Zeeuwse Delta plan Zoetwater waarvoor het CDA zich  al heel lang inzet is en blijft belangrijk voor:

  • Volhoudbare landbouw in Zeeland
  • En belangrijk voor het behalen van natuurdoelen

 

6e Legalisatie PAS melders blijft op korte termijn het eerste belangrijke doel.

 

En ons laatste punt en voor het CDA een heel belangrijk en duidelijk standpunt: Mocht er sprake zijn van opkoop, afwaardering, bedrijfsbeeindiging of sanering van bedrijven dan moet dat altijd plaatsvinden op vrijwilligheid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.