23 april 2021

KASZ: Zeeland klimaatweerbaar

Vrijdag 23 april - MIDDELBURG / TEAMS - Statenlid Anton Geluk heeft gesproken over de Klimaatadaptiestrategie Zeeland 2021-2026 gedurende de Statenvergadering op vrijdag 23 april. De vergadering vond digitaal plaats. 

Klimaatadaptatie

Al weer ruim ’n jaar geleden bespraken we in de Staten de notitie netwerksturing. Het CDA zei toen al dat veel mensen zich af zullen vragen wat dit is. Hier begint dus al onze, uw en mijn taak: namelijk het zorgen voor bewustwording bij iedereen. Klimaatadaptatie gaat ons namelijk allemaal aan. Iedereen moet voorbereid zijn, en worden, op de gevolgen van klimaatverandering.

Voor het CDA betekent dit dat we allemaal moeten werken aan een klimaatweerbaar Zeeland, omdat we steeds meer te maken hebben met:

Te hoge temperaturen

Te veel water en te weinig water

Er moet veel gebeuren, maar het belangrijkste punt in Zeeland, namelijk de waterveiligheid, mogen we niet vergeten. We moeten immers wel in Zeeland kunnen blijven wonen, want dan pas hebben alle andere maatregelen in Zeeland zin. De klimaatadaptatiestrategie die nu voorligt, poogt Zeeland klimaatweerbaar maken. In dit concept zijn de, door Provinciale Staten en andere stakeholders, geformuleerde wensen en bedenkingen zoveel mogelijk verwerkt.

Bij een aantal thema’s in dit plan wil het CDA opmerkingen plaatsen.

Overstromingen

Het voorkomen van overstromingen door versterking van zeeweringen, in combinatie met waterkerende landschappen, moet alleen in zeewaartse richting worden gerealiseerd. Zo wordt een claim op landbouwgrond voorkomen.

Natuur

We hebben het over de claim op landbouwgrond, maar dit geldt ook voor natuur. Ten aanzien van natuur wordt aangegeven dat we de natuur buiten het Natuurnetwerk versterken en dat we verbindingen tussen natuurgebieden en overgangszones rondom natuur realiseren. Het CDA ziet dat alles als een extra claim op landbouwgrond. Wij vinden dat we daar zeer terughoudend mee moeten zijn en blijven kritisch.

En wat de overgangszones of zogeheten bufferzones betreft, het CDA blijft benadrukken dat deze in principe binnen de natuurgebieden moeten worden gerealiseerd. Mocht dat in bepaalde gevallen niet mogelijk zijn, mag dit alleen op vrijwillige basis gebeuren.

Landbouw

De landbouw heeft niet alles zelf in de hand. Klimaatverandering is een maatschappelijk vraagstuk dat we gezamenlijk met alle sectoren op moeten pakken. Van belang daarbij is een eerlijke verdeling van lusten en lasten.

Juist in de landbouw zijn de effecten van klimaatverandering onder andere door een aantal droge jaren in het groeiseizoen merkbaar. Aanpassing van bedrijfsvoering is nodig. De overheid kan en moet dit ondersteunen door in te zetten op expertise en budget voor de lange termijn.

In dit kader missen wij de aandacht voor externe aanvoer van zoet water.

Bebouwd gebied

Het CDA is blij dat nu ook onze wens om aandacht te hebben voor de veiligheid  bij het aanleggen van waterpartijen en waterbergingen in wijken in de wensenlijst is opgenomen. Tot slot: bij alles wat we doen bij alle thema’s in deze strategie is één ding van groot belang: evalueren. Evalueren (i) om te leren, (ii) om terug te koppelen en (iii) om actief kennis te delen tussen:

  1. Ambtenaren
  2. Uitvoerders
  3. Gemeentes

Kortom tussen alle stakeholders!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.