07 oktober 2022

Meer ruimte voor keurmerken, meer kampeerplaatsen en meer flexibiliteit voor loonwerkbedrijven

Vrijdag 7 oktober - MIDDELBURG - Statenlid Rinus van 't Westeinde leverde de inbreng voor het agendapunt Omgevingsverordening Zeeland. Omdat hij verhinderd was, voerde Anton Geluk het woord.

Voor ons ligt de omgevingsverordening Zeeland, dit als uitwerking van de vorig jaar vastgestelde omgevingsvisie. Volgens het CDA is het proces goed doorlopen. Er is met partijen overleg geweest en inspraak geleverd. En zienswijzen zijn ingediend. Het CDA waardeert het dat de zienswijzen adequaat zijn opgepakt en dat dit geleid heeft tot een aantal aanpassingen cq wijzigingen. Het CDA wil op een paar onderdelen in de Omgevingsvisie ingaan.

Intensieve Veehouderij

Bij lid 9 staat als het toepassen van het Beter Leven Keurmerk 1-ster over dierenwelzijn een groter bedrijfsvloeroppervlak verlangt, zijn het vijfde en zesde lid niet van toepassing. Dit spitst zich toe op één keurmerk. Wij vragen ons hier af wat we doen met een 3 ster keurmerk of een ander keurmerk.
Volgens ons berust de inhoud op een voorstel van een paar jaar geleden. De ontwikkelingen gaan door en, zoals we allemaal weten,  krijgt dierenwelzijn steeds meer aandacht en komen er dus steeds meer keurmerken. 

Wij dienen het volgende amendement in. Als CDA stellen wij voor om lid 9 als volgt te wijzigen: Als het toepassen van een keurmerk over dierenwelzijn een groter bedrijfsvloeroppervlak verlangt, zijn het vijfde en zesde lid niet van toepassing.

Kleinschalig kamperen

Meerdere malen is door Vekabo ingesproken en/of zijn er zienswijzen ingediend. Vekabo geeft aan bezwaar te maken tegen het maximum van 25 kampeermiddelen op een kleinschalig kampeertermijn. Voorzitter dit maximum is opgenomen in beleid wat opgesteld is in 2006. In 2006 is namelijk het maximum aantal kampeermiddelen uitgebreid van 15 naar 25 eenheden.

De toeristische markt is de laatste jaren sterk verandert, er zijn veel campings opgekocht door grote spelers en veel kampeerplaatsen zijn omgezet in vaste eenheden/luxe huisjes. Maar voorzitter, sinds 2006 is het kleinschalig kamperen net als de rest van de wereld veranderd. Je ziet nu een verandering, een nieuwe trend waarbij het kamperen weer in is. Er zijn nog nooit zoveel vouwwagens, caravans en campers verkocht als in de laatste jaren. De vraag naar kampeerplaatsen is enorm toegenomen en een plaats boeken wordt steeds moeilijker. Om daarop in te spelen en ook duurzaamheid bij kleinschalige kampeerterreinen een plaats te geven, zijn wij het met de Vekabo eens om meer ruimte te geven om invulling te kunnen geven aan deze ontwikkelingen.

Als CDA stellen wij voor om artikel 5.17, lid 1 te wijzingen. Dit luidt als volgt: Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een kleinschalig kampeerterrein laat niet meer dan 35 kampeermiddelen toe, waarvan ten hoogste 20 % permanent met een maximum van 5.

Agrarische Loonwerkbedrijven

In de nu voorliggende verordening missen we de categorie (agrarische) loonwerkbedrijven, deze zijn veelal van oudsher gevestigd in het buitengebied en veelal loonwerk leveren op het platteland en dan voornamelijk de agrarische sector. Deze bedrijven spelen een belangrijke rol in het landelijk gebied.

Zij dragen daarmee ook bij aan een volhoudbaar landbouwsysteem. Als antwoord op de zienswijze van Cumela schaart u deze onder de nieuwe economische dragers. Het CDA is het daar niet mee eens omdat deze bedrijven al vele decennia lang gevestigd zijn op het platteland.

Daarom stelt het CDA voor om in de verordening een aparte categorie op te nemen voor deze (Agrarische) loonwerkbedrijven en diende een amendement in met betrekking tot deze specifieke sector. Deze is vervolgens teruggetrokken en opnieuw vormgegeven tot een motie met de SGP Statenfractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.